پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی

دانلود فایل

پایان نامه گسترش مدل جامع برنامه ریزی تخصیص منابع در مدیریت و نگهداری پلها با استفاده از الگوریتم های ریاضی چکیده در این تحقیق روشی گسترده برای برنامه ریزی نگهداری پل های بتنی بزرگراهی  شرح داده شده است . این روش شامل توابعی برای تنظیم اولویت بندی نگهداری پل ها ، ارزیابی روشهای عملـی (کـاربردی) در هر حالت ، و برنامه ریزی نگهداری پل ها است . در این روش اولویت بندی های نگهداری توسط یک مدل رتبه بندی با پارامترهای تصمیم گیری که به طور مناسب وزن دهی شدند تنظیم مـی شـوند . روشـهای عملی بر اساس شرایط پل و فاکتورهای دیگری که موجب تسریع خرابی می شوند تعیین می شوند . یک مدل برنامه ریزی خطی براسـاس رده بنـدی اولویـت ، مشخـصات هزینـه و کـارایی روشـهای عملـی ، و محدودیت های بودجه موجود برای برنامه ریزی نگهداری تصمیم گیری می کند . این روش توسـط داده های واقعی وشبیه سازی شده با موفقیت ارزیابی شده است .  مقدمه طی دهه های گذشته عموماً مهندسین و سیاستمداران، مدیریت تعمیر و نگهداری پل ها را بر عهده داشته اند. مهندسین با استفاده از شاخص های عملکردی، شرایط و سطح سرویس شبکه ها را بـه سیاسـتمداران گزارش میکردند. از این شاخص ها همچنین در ارائه پیشنهادات و تعیین اهـداف تعمیـر و نگهـداری نیـز استفاده می شد و گاه هنوز هم استفاده می شود در نهایت از این شاخص هـا در راسـتای تعیـین میـزان تأثیر گذاری سیاست های تعمیر و نگهداری استفاده می شود. با وجود اینکه این شـاخص هـا تـا حـدودی شامل مسائل اقتصادی و اجتماعی میشوند، ولی بیشتر بر پایه قضاوتهای مهندسی بنا شده اند. بنـابراین اصلاح این اهداف به نظر لازم و منطقی می آید.  پل های راه دارای نقش کلیدی در شبکه راهها می باشـند و معمـوًلا طـوری طراحـی میـشوند کـه حتـی الامکان تا ١٠٠ سال بطور ایمن قابل استفاده باشند. یک پل قبل از اینکه از لحاظ      سازه ای ناکارآمـد شود، باید از لحاظ عملکردی از کار افتاده شود. عواملی از جمله بلایای طبیعی ، اثـرات محیطـی ، بارهـای زنده سنگین ، برخورد با کشتی و آب شستگی عمر مفید پل را کوتاه تر میکنند و همچنین عـلاوه بـر آن مشکلات دیگری نیز برای پل بوجود می آورند از جمله : ١- بالا بردن ریسک آسیب و حتی مرگ برای کسانی که به نوعی از روی آن پل عبور می کنند. ٢- کاهش ظرفیت باربری سازه که به تبع آن میزان مجاز حمل بـار از پـل پـائین مـی آیـد و گـاهی نیـز مسدود نمودن پل الزامی می گردد که این امر ضربه اقتصادی مهلکی به کسانی کـه راه ارتبـاطی و تـردد آنها از آن پل می باشد، وارد می نماید. ٣- نیاز به میزان قابل توجهی تعمیر پل و به حالت اول در آوردن آن.  سیستم های مدیریت پل در سالهای اخیر در کشورهای مختلف تعداد پ هایی که نیاز به نگهداری ویـژه دارنـد روز بـه روز بیـشتر می شود، نظر به اینکه هزینه مستقیم کارهـای تعمیـر و نگهـداری زیـاد اسـت ، لازم اسـت بـا بکـارگیری روشهای منطقی تر، در تصمیم گیریهای مربوط به تخصیص بودجه با رعایت مسائل اقتصادی اقدام گردد.  «فهرست مطالب » عنوان                                                                                                                                    صفحه چکیده مقدمه فصل ١……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤ فصل اول : کلیات ومفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….٤ ١-١. اهداف کلی …………………………………………………………………………………………………………………………………..٥ ١-٢. سیستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………..٧ ١-٣. تعریف سیستم مدیریت پل (BMS)…………………………………………………………………………………………..8 ١-٤. اجزاء سیستم های مدیریت پل …………………………………………………………………………………………………….٩ ١-٤-١. پایگاه داده موجودی………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٤-٢. پایگاه داده نگهداری……………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٤-٣. مدلهای هزینه …………………………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٤-٤. پیش بینی وضعیت پل ها ……………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٥. تحلیل در سطح پروژه و شبکه …………………………………………………………………………………………………١١ ١-٦. ورودیها و خروجی ها و الگوریتم های BMS……………………………………………………………………………12 فصل ٢…………………………………………………………………………………………………………………………………………………١٧ فصل دوم :اصول بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………١٧ ٢-١. انواع بازرسی پل ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-١. بازرسی اولیه …………………………………………………………………………………………………………………………١٩ ٢-١-٢. بازرسی منظم ………………………………………………………………………………………………………………………..١٩ ٢-١-٣. بازرسی آسیب ……………………………………………………………………………………………………………………….٢٠ ٢-١-٤. بازرسی دقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..٢٠ ٢-١-٥. بازرسی ویژه………………………………………………………………………………………………………………………….٢١ ٢-٢. فواصل زمانی بازرسی ها …………………………………………………………………………………………………………….٢٢ ٢-٣. مسئولیت های بازرس پل …………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٤. وظایف بازرس پل ……………………………………………………………………………………………………………………..٢٢ ٢-٥. ابزار و دستگاههای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………….٢٤ ٢-٦. دفترچة ثبت برداشت های بازرسی در محل ……………………………………………………………………………..٢٤ ٢-٧. تهیه گزارش بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………٢٧ ٢-٧-١. مقدمه گزارش……………………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٢. تاریخچه و توصیف پل ………………………………………………………………………………………………………….٢٨ ٢-٧-٣. روند بازرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….٢٩ ٢-٧-٤. نتایج بازرسی …………………………………………………………………………………………………………………………٣٠ ٢-٧-٥. نتیجه گیری ها………………………………………………………………………………………………………………………..٣٠ ٢-٧-٦. توصیه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………..٣١ ٢-٧-٧. ضمیمه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………٣١ ٢-٧-٧-١. عکس ها …………………………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٧-٧-٢. نقشه ها و شکل ها ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٧-٧-٣. فرمهای بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٢ ٢-٨. اهمیت گزارش بازرسی ……………………………………………………………………………………………………………..٣٢ ٢-٨-١. تعیین نواحی بحرانی …………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٢. اولویت های نگهداری…………………………………………………………………………………………………………….٣٣ ٢-٨-٣. تحلیل درجه بندی ظرفیت باربری………………………………………………………………………………………..٣٣ ٢-٨-٤. مدیریت پل ……………………………………………………………………………………………………………………………٣٣ فصل ٣…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٤ فصل سوم : پیشرفته ترین  یستم های مدیریت پل ……………………………………………………………………….٣٤ ٣-١. مروری بر سیستم Pontis……………………………………………………………………………………………………….35 ٣-١-١. مدول بهینه سازی شبکه در سیستم Pontis………………………………………………………………………36 ٣-١-٢. نقائص سیستم Pontis …………………………………………………………………………………………………………٣٧ ٣-٢. روشهای اولویت بندی ……………………………………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١. اولویت بندی بر اساس درجه صلاحیت و وضعیت ……………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-١. سیستم درجه صلاحیت FHWA …………………………………………………………………………………….٣٨ ٣-٢-١-٢. سیستم درجه وضعیت انتاریو…………………………………………………………………………………………..٤٠ ٣-٢-٢. اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس …………………………………………………………٤٢ ٣-٢-٢-١. سیستم اولویت بندی کارولینای شمالی ………………………………………………………………………….٤٢ ٣-٢-٢-٢. سیستم اولویت بندی پنسیلوانیا………………………………………………………………………………………٤٧ ٣-٢-٢-٣. مقایسه فرمول های اولویت بندی بر اساس درجه نقص در سطح سرویس ……………………٥١ ٣-٢-٣. تحلیل افزایش نسبت سود به هزینه …………………………………………………………………………………….٥٢ ٣-٢-٤. روش های برنامه ریزی ریاضی ……………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-١. مدل ایندیانا ……………………………………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٢-٤-٢. مدل کارولینای شمالی …………………………………………………………………………………………………….٥٦ ٣-٣. مروری بر روشهای اولویت بندی ………………………………………………………………………………………………٥٧ فصل ٤…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٦١ فصل چهارم :گسترش متدولوژی تحقیق …………………………………………………………………………………………..٦١ ٤-١. بیان متدولوژی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………..٦٢ ٤-٢. خرابی های معمول پل و ارزیابی شرایط ………………………………………………………………………………….٦٤ ٤-٣. پارامتر های سیستم …………………………………………………………………………………………………………………..٦٦ ٤-٤. روشهای نگهداری ……………………………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٥. تنظیم اولویت بندی نگهداری …………………………………………………………………………………………………..٦٨ ٤-٦. ارزیابی روشهای عملی ………………………………………………………………………………………………………………٦٩ ٤-٧. انتخاب نگهداری در سطح شبکه ………………………………………………………………………………………………٧١ فصل ٥…………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٣ فصل پنجم : اجرای متدولوژی …………………………………………………………………………………………………………..٧٣ ٥-١. پل تقاطع بزرگراه رسالت – خیابان شیخ بهایی …………………………………………………………………………٧٤ ٥-١-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٧٥ ٥-٢. پل تقاطع بزرگراه رسالت (حکیم ) – یادگار امام………………………………………………………………………..٧٧ ٥-٢-١. مطالعات میدانی وگزارش وضعیت موجود……………………………………………………………………………٧٨ ٥-٣. پل تقاطع بزرگراه رسالت – حقانی …………………………………………………………………………………………..٨١ ٥-٣-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨١ ٥-٤. پل تقاطع بزرگراه حکیم – رودخانه کن …………………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٤-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٤ ٥-٥. پل تقاطع بزرگراه مدرس- بهشتی ……………………………………………………………………………………………٨٧ ٥-٥-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٨٧ ٥-٦. پل تقاطع بزرگراه مدرس- مطهری ………………………………………………………………………………………….٨٩ ٥-٦-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود…………………………………………………………………………..٩٠ ٥-٧. پل تقاطع بزرگراه مدرس- صدر……………………………………………………………………………………………….٩٢ ٥-٧-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٣ ٥-٨. پل تقاطع خیابان ولیعصر- بزرگراه چمران ( پارک وی )………………………………………………………..٩٥ ٥-٨-١. مطالعات میدانی و گزارش وضعیت موجود………………………………………………………………………….٩٦ ٥-٩. مراحل گام به گام اجرای طرح مرمت پل ها ………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-١. تعویض نشیمن گاهها………………………………………………………………………………………………………… ١٠٢ ٥-٩-٢. تعویض جداول کناری پیاده رو…………………………………………………………………………………………. ١٠٢ ٥-٩-٣. مرمت پیاده روی بتنی ………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٤. روسازی عرشه ……………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٣ ٥-٩-٥. اجرای درزگیرها در نواحی درزهای انبساط……………………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٦. تمیز کردن نواحی زیرین عرشه در نواحی شورهزده………………………………………………………… ١٠٤ ٥-٩-٧. احداث سیستم زهکشی جدید مناسب …………………………………………………………………………….. ١٠٤ ٥-٩-٨. مرمت دیواره های بتنی کوله ……………………………………………………………………………………………. ١٠٥ ٥-٩-٩. ترمیم و رنگ آمیزی جداول میانی بتنی پل …………………………………………………………………….. ١٠٥ فصل ٦ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٠ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ١١١ ٦-١. پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………… ١١٢ 

 • پاورپوینت تعیین قیمت محصول

  پاورپوینت تعیین قیمت محصول دانلود فایل پاورپوینت تعیین قیمت محصول قیمت گذاری را چگونه انجام خواهید داد ؟ قیمت گذاری هنوز یك هنر است قیمت گذاری بر اساس هزینه ها  قیمت گذاری بر اساس ارزش کالا 1- در حالت رقابت…

 • مقالات مدیریت دانش- مجموعه پنجم

  CAF، مدل ارزیابی عمومی ، سازمان هولو گرافیک,استراتژی مدیریت دانش کسب و کار,اقتصاد د,اقتصاد مقاومتی,تاپسیس ، TOPSIS ،,تحلیل سلسله مراتبی,تصمیم گیری چند شاخصه,تعالی سازمان,زنجیره تامین,سرمایه فکری,شرکتهای دانش بنیان,مدل تحلیل پوششی داده ها ، DEA ،,مدل تعالی سازمانی,مدیریت پایداری,مدیریت شایسته محور,مستندسازی…

 • گزارش كارآموزی شبكه Admini stratar

  Admini stratar,دانلود گزارش کارآموزی شبكه Admini stratar,شبكه,کاراموزی شبكه Admini stratar,کارورزی شبكه Admini stratar,گزارش كارآموزی شبكه Admini stratar,گزارش کاراموزی شبكه Admini stratar دانلود فایل گزارش كارآموزی شبكه Admini stratar در 42 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه راه‌اندازی، كنترل و نگهداری شبكه…

 • مقاله چک و سفته

  مقاله چک و سفته دانلود فایل مقاله چک و سفته عنوان صفحه چک 2 بخش‌های یک چک 2        واژه و ترکیبات آن 3 شرایط چک معتبر 3 سفته 4 شرایط شکلی سفته معتبر 4 کاربرد چک 4 چک سفید…

 • پایان نامه بررسی دكل های حفاری در صنایع نفت

  پایان نامه بررسی دكل های حفاری در صنایع نفت دانلود فایل پایان نامه بررسی دكل های حفاری در صنایع نفت مقدمه از آنجا كه نفت و گاز، به طور عادی در سطوح زیرین زمین پیدا می‌شوند، وسایل و تجهیزات خاصی…

 • مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی دانلود فایل هویت فرهنگی و شبکه های اجتماعی در 51 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • پاورپوینت تحقیق با موضوع مصالح اکوستیکی

  پاورپوینت تحقیق با موضوع مصالح اکوستیکی دانلود فایل پاورپوینت تحقیق با موضوع مصالح اکوستیکی

 • تحقیق دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان

  تحقیق دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان دانلود فایل تحقیق دیدگاه فلاسفه غرب درباره زمان فهرست: مقدمه زمان فیزیکی  دومشکل اساسی مفهوم زمان دیدگاه هنری برگسون ودیگرفلاسفه ازدرک زمان منابع ................................................................ بخشهایی مختلف از متن: مقدمه زمان، مفهومی چنان آشنا، ملموس،…

 • پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعال‌سازی كارگاه‌های كامپیوتر مدارس

  پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعال‌سازی كارگاه‌های كامپیوتر مدارس دانلود فایل پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعال‌سازی كارگاه‌های كامپیوتر مدارس پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعال‌سازی كارگاه‌های كامپیوتر مدارس پاورپوینت بررسی راهكارهای عملی فعال‌سازی كارگاه‌های كامپیوتر مدارس دارای 32 اسلاید (ویژه رشته های…

 • پاورپوینت بحران آب

  پاورپوینت بحران آب دانلود فایل پاورپوینت بحران آب کمبود آب بحران 2025 اختلافی كه بین استان های یزد و اصفهان بر سر سرچشمه رود زاینده رود رخ داد، موضوعی فراتر از یك اختلاف منطقه ای و بین استانی است و…

 • مقاله اضطراب در کودکان و نوجوانان

  دانلود مقاله اختلال اضطراب در نوجوانان و کودکان,مقاله اضطراب در کودکان و نوجوانان دانلود فایل اختلال اضطراب در کودکان و نوجوانان بسیارى از کودکان هنگام قرارگیرى در وضعیت جدید مثل روبرو شدن با افراد جدید، احساس اضطراب کرده و به‌طور…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تیز هوش در 31 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • سمینار اقلیم شناسی

  اقلیم شناسی,بررسی اقلیم شناسی,پایان نامه اقلیم شناسی,پروژه اقلیم شناسی,تحقیق اقلیم شناسی,درباره اقلیم شناسی,سمینار اقلیم شناسی دانلود فایل سمینار اقلیم شناسی تعریف اقلیم: ریشه کلمه آب وهواکه درزبان عربی اقلیم گفته می شودکلمه یونانی کلیما (Klima) است که تقریبا درتمام زبانها…

 • پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن

  پایان نامه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن,پروژه بررسی ارزیابی رضایتمندی مشتریان شرکت دارو سازی ثامن در طی یك دوره یكساله و ارائه راهكارهایی برای بهبود آن,مقاله…

 • مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت

  پروژه بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت,تحقیق بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت,دانلود تحقیق بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت,مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت دانلود فایل مقاله بررسی ISP Internet Service Provide اینترنت در 47 صفحه ورد قابل…

 • دانلود پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ)

  دانلود پرسشنامه شناخت سازمان (QDQ) دانلود فایل پاسخ ها : قویا موافقمکمی موافقمبی نظرمکمی مخالفممخالفمقویا مخالفم در فرمت پی دی اف دارای 11 صفحه

 • پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1

  پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 دانلود فایل پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 آشنایی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهای مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهای مختلف و ...…

 • دانلود پاورپوینت سازمانها و گروههای یادگیرنده (راه آینده)

  ابعاد گروههای یادگیرنده,دانلود پاورپوینت سازمانها و گروههای یادگیرنده (راه آینده),سازمان یادگیرنده از سوی گروهی از رهبران خادم بوجود می آید,شالوده های هر سازمان یادگیرنده,گروههای یادگیرنده,مفاهیم پایه ای گروههای یادگیرنده,نظامهای 5 گانۀ پیتر سنج,ویژگیهای سازمانهای چهارگانه وگرایش آنها نسبت به تجربه…

 • مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان

  مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان دانلود فایل مبانی نظری فناوری اطلاعات در سازمان در 67 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون…

 • مقاله بررسی مسائل مربوط به نفت

  مقاله بررسی مسائل مربوط به نفت دانلود فایل

 • تحقیق نانو تکنولوژی

  بررسی نانو تکنولوژی,پایان نامه نانو تکنولوژی,پروژه نانو تکنولوژی,تحقیق نانو تکنولوژی,مقاله نانو تکنولوژی,نانو تکنولوژی دانلود فایل تحقیق نانو تکنولوژی قسمتی از متن: چكیده قرار است نانوتكنولوژی یكی از فناوریهای كلیدی و كارآمد قرن 21 شود. قابلیت اقتصادی آن، حاكی از وجود…

 • غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

  بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن,تحقیق و بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن,غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن دانلود فایل غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و…

 • تحقیق پیرامون مالیات

  تحقیق پیرامون مالیات,مالیات,مالیات بر ارزش افزوده,مالیات بر درآمد,نظام مالیاتی دانلود فایل تحقیق پیرامون مالیات در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو…

 • مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا

  مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا دانلود فایل مقاله بررسی استراتژیک شرکت های بزرگ دنیا فهرست شرکت کوکاکولا. 3 شرکت جنرال الکتریک... 11 شرکت جنرال موتورز. 18 شرکت هوندا 32 شرکت HP (هیولت – پکارد ) 41 شرکت مزدا…

 • تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن

  تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن دانلود فایل تحقیق جامع در مورد ریخته گری فلزات و تاریخچه آن بخشهایی از متن: خلاصه و چكیده همان طور كه می دانیم عموما ً قطعات ریخته گری به صورت…

 • طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید

  احداث,پروژه کارافرینی احداث و تجهیز هتل سعید,تجهیز,توجیه اقتصادی احداث و تجهیز هتل سعید,دانلود پروژه احداث و تجهیز هتل سعید,دانلود کارآفرینی احداث و تجهیز هتل سعید,سعید,طرح توجیه فنی احداث و تجهیز هتل سعید,طرح توجیهی احداث و تجهیز هتل سعید,کارآفرینی احداث و…

 • پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها

  پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها دانلود فایل پاورپوینت نظریه زبان ها و ماشین ها ( 227 اسلاید زیبا ومتحرک ) این مجموعه شامل پروژه بررسی نظریه زبان ها و ماشین ها در 227  اسلاید زیبا ومتحرک به صورت…

 • بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

  بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان,تأثیر آموزش در عملکرد تحصیلی دانش آموزان,تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی دانلود فایل بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقدمه دوران کودکی مهم ترین و…

 • جهانگردی در جهان

  جهانگردی,جهانگردی در جهان دانلود فایل پیشگفتار  در سالهای  اخیر  در ایران  مجموعه  های بسیار  متشكل  ازمجموعه های  فرهنگی – ورزشی  - تجاری  مخصوص  محصولات  ودستاوردهای  محلی  و فروش  مستقیم  آنان به مردم  ساخته  و یا در دست  اجراست،  ولی  در …

 • مقاله آرماتور

  مقاله آرماتور دانلود فایل مقاله آرماتور  بخشهایی از متن مقاله: آرماتور بندی معرفی آرماتوربند کسی است که بتواند از عهده بارگیری و باراندازی آرماتورها – خواندن نقشه های اجرایی اسکلتهای آرماتوری و جزئیات آن – اندازه گذاری و بریدن ،…

 • سمینار برق آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی

  سمینار برق آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی دانلود فایل سمینار برق آشکارسازی و تشخیص صرع موجود در سیگنال EEG به کمک شبکه عصبی  لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و…

 • تحقیق درباره لینوکس

  بررسی لینوکس,پایان نامه لینوکس,پروژه لینوکس,تحقیق درباره لینوکس,دانلود لینوکس,لینوکس دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان

  پایان نامه بررسی تأثیرکیفیت خدمات الکترونیک و اثر بخشی تبلیغات دهان به دهان بر نیات رفتاری مشتریان دانلود فایل [1]

 • تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

  پژوهش کارشناسی ارشد گرایش حسابداری,تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران دانلود فایل 6-2-2 رابطه ساختار مالكیت با كارآیی بازار سرمایه 49

 • مقاله نقش پس اندازی بیمه

  مقاله نقش پس اندازی بیمه دانلود فایل نقش پس اندازی بیمه مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران قانون و مقرارت جدید آئین نامه نظارت مالی بررسی شاخصهای ارزیابی فعالیت صنعت بیمه طی سالهای 1381-1350 نقش پس اندازی بیمه به…