پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه

پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه

دانلود فایل

پایان نامه مقایسه رفتار لرزه ای مهاربندهای خارج از مرکز باتیر پیوند عمودی و افقی با استفاده  از فولاد کم مقاومت یا فولاد نرمه  هدف تحقیق همانطور که می دانیم ،یکی از سیستمهای مقاوم در برابر بارهـای جـانبی ،سیسـتم مهاربنـدهای خـارج از مرکز می باشد. مهاربند خارج از مرکز با توجه به نحوه قرارگیری تیر پیوند به دو دسته تیر پیوند افقـی(H-EBF) و تیر پیوند قائم ( V-EBF) تقسیم بندی می شود. امروزه استفاده از سیستم مهاربند خارج از مرکز باتیر پیونـد افقـی در کشـورمان رواج یافتـه اسـت . یکـی از مسائلی که بعد از وقوع زلزله مهم می باشد ، تعمیر آن می باشـد . چـون اکثـر سـازه هـا بعـد از وقـوع زلزله آسیب می بینند. استفاده از تیـر پیونـد افقـی در مهاربنـد خـارج از مرکـز باعـث چـرخش تیـر اصـلی می شود و تعمیر آن بعد از زلزله وقت گیر و سخت می باشد برای رفع این مشـکل از تیـر پیونـد قـائم در مهاربند های خارج از مرکز استفاده می شـود کـه از چـرخش تیـر جلـوگیری مـی کنـد و خرابـی سـازه را کاهش می دهد .همچنین تعویض وتعمیر آن بعد از زلزله آسان مـی باشـد. در ایـن تحقیـق رفتـار لـرزه ای مهاربند های خارج از مرکز با تیر پیوند افقی و قائم بررسی می شود و عملکرد آنهـا تحـت زلزلـه مـورد بررسی قرار می گیرد. یکی دیگر از هدفهایی کـه در ایـن تحقیـق دنبـال شـده اسـت ، مزیـت اسـتفاده از فـولاد کـم مقاومـت (جـاذب انرژی ) در تیر پیوند به جای فولاد سـاختمانی مـی باشـد. همـانطور کـه مـی دانـیم وظ یفـه تیـر پیونـد جـذب انرژی ١زلزله می باشد و اسـتفاده از فـولاد کـم مقاومـت در تیرپیونـد جـذب انـرژی زلزلـه را افـزایش مـی دهد. پارامترهای لرزه ای مدل های انتخابی برای زلزله های حوزه نزدیک مـورد بررسـی قـرار گرفتنـد. یکـی از هدفهای دیگری که دنبال می شود این است که آیین نامه ٢٨٠٠ اشاره ای به زلزله های حوزه نزدیـک نکــرده و ط یــف ط ــرح آیــین نامــه بــه ط یــف حاصــل از زلزلــه هــای حــوزه دور بســیار نزدیــک مــی باشــد ، بنابراین در این تحقیق مقایسه بین ط یف ط رح حاصل از زلزله های حوزه نزدیـک و ط یـف ط ـرح ٢٨٠٠ مد نظر می باشد. بطورخلاصه در این تحقیق هدف های زیر دنبال می شود: ١-  مقایسه رفتار لرزه ای مهاربند خارج از مرکز با تیر پیوند افقی و قائم ٢-  مقایسه رفتار لرزه ای تیر پیوند با فولاد کم مقاومت (جاذب انـرژی ) نسـبت بـه فـولاد سـاختمانی در مهاربندهای خارج از مرکز ٣-  مقایسه ط یف پاسخ زلزله های حوزه نزدیک و ط یف ط رح ٢٨٠٠ فهرست مطالب  عنوان                                                                                                                صفحه چکیده   ………………………………………………………………………………………               ١ مقدمه  ……………………………………………………………………………………….               ٢ فصل اول :کلیات   ……………………………………………………………………………              ٤ ١-١- هدف تحقیق …………………………………………………………………………..              ٥ ١-٢- بیشینه تحقیق در مورد رفتار مهاربندهای خارج از مرکز ………………………..              ٦ ١-٣- روش تحقیق ………………………………………………………………………….              ٧ فصل دوم : سیستم فولادی با مهاربندی خارج از مرکز ………………………………….             ٨ ٢-١- انواع سیستم های متداول در ساختمان های فولادی  ……………………………….             ٩ ٢-٢- انواع مهاربند های خارج از مرکز…………………………………………………..            ٩ ٢-٣- عوامل موثر در رفتار تیر پیوند ……………………………………………………..            ١٠ ٢-٣-١- تسلیم ومکانیسم خرابی در تیر پیوند ………………………………………………            ١٢ ٢-٣-٢- ظ رفیت دوران پلاستیک تیر پیوند …………………………………………………            ١٢ ٢-٣-٣- اثر کمانش جان تیر پیوند ………………………………………………………….            ١٣ ٢-٣-٤- ضوابط سخت کننده های تیر پیوند ……………………………………………….            ١٣ ٢-٣-٥- مقاومت نهایی تیر پیوند …………………………………………………………..            ١٦ ٢-٤- کلیاتی از سیستم قاب فولادی با مهاربندهای خارج ازمرکز با پیوندهای افقی …….           ١٧ ٢-٤-١- خصوصیات مهاربند های خارج از مرکز با پیوند های افقی ……………………           ١٨ ٢-٤-١-١- سختی قاب ……………………………………………………………………….           ١٨ ٢-٤-١-٢- زمان تناوب قاب و مقاومت قاب ……………………………………………….           ١٩ ٢-٤-١-٣-  مکانیسم جذب انرژی (EDM) ………………………………………………..           ١٩ ٢-٤-٢- نیروی تیرپیوند و تیرهای متصل به آن …………………………………………..           ٢١ ٢-٤-٣- تعیین مرز تیرهای پیوند برشی و خمشی …………………………………………           ٢٢ ٢-٤-٤- اثرنیروی محوری تیرپیوند ……………………………………………………….            ٢٥ ٢-٤-٥- رفتار مهاربند خارج از مرکز با پیوندهای افقی ،مرکب بتن وفولاد …………….          ٢٦ ٢-٤-٦- اتصال پیوند افقی به ستونها ………………………………………………………..          ٢٧ ٢-٤-٧- وضعیت لنگرهای انتهایی تیرهای پیوند افقی ………………………………………         ٢٧ ٢-٥- بررسی کیفی رفتار مهاربندهای خارج از مرکز باپیوندهای قائم برمبنای ط ول پیوند         ٢٧ ٢-٥-١- ط راحی مهاربندهای خارج از مرکز با پیوندهای قائم ……………………………..        ٢٨ ٢-٦- اصول رفتار غیرخطی مهاربندهای خارج از مرکز …………………………………         ٢٩ ٢-٧- تیر پیوند ………………………………………………………………………………..         ٣٠ ٢-٧-١- مزایای پیوندهای بلندتر ……………………………………………………………..        ٣٠ ٢-٧-٢- معایب پیوندهای بلندتر ………………………………………………………………        ٣٠ ٢-٧-٣- مزایای پیوندهای کوتاهتر …………………………………………………………..        ٣٠ ٢-٧-٤- معایب پیوندهای کوتاهتر ……………………………………………………………        ٣٠ ٢-٨- فولاد کم مقاومت (جاذب انرژی ) ……………………………………………………..        ٣١ فصل سوم : معرفی روشهای تحلیل ………………………………………………………….       ٣٤ ٣-١- مقدمه …………………………………………………………………………………….       ٣٥ ٣-٢- معرفی انواع روشهای تحلیل سازه …………………………………………………….       ٣٥ ٣-٢-١- تحلیل خطی ………………………………………………………………………….        ٣٦ ٣-٢-٢- تحلیل غیرخطی ……………………………………………………………………..        ٣٦ ٣-٢-٢-١- تحلیل دینامیکی غیرخطی ………………………………………………………..        ٣٧ ٣-٢-٢-٢- تحلیل استاتیکی غیرخطی ………………………………………………………..        ٣٧ ٣-٣- منحنی ظ رفیت (CSM) ………………………………………………………………..        ٣٨ ٣-٤- هدف عملکرد …………………………………………………………………………..         ٣٩ ٣-٥- ترازهای زلزله …………………………………………………………………………         ٣٩ ٣-٦- تراز عملکرد سازه ای …………………………………………………………………         ٤٠ ٣-٦-١- تراز عملکرد اسکان فوری (IO) ………………………………………………….         ٤٠ ٣-٦-٢- تراز عملکرد ایمنی جانی (LS) …………………………………………………..          ٤٠ ٣-٦-٣- تراز عملکرد پایداری سازه (SS) یا جلوگیری از فرو ریزش (CP) ………….           ٤١ ٣-٧- هدف عملکرد انتخابی ………………………………………………………………..           ٤١ ٣-٨- ارزیابی غیرخطی عملکرد لرزه ای سازه ها در تراز عملکرد جانی ……………..           ٤١ ٣-٩- مدل سازی غیرالاستیک ………………………………………………………………           ٤٢ ٣-٩-١- مدل سازی غیرخطی با استفاده از رابطه نیرو – تغییرشکل ……………………           ٤٢ ٣-٩-٢-١- مفصل پلاستیک محوری (P) ………………………………………………….           ٤٣ ٣-٩-٢-٢- مفصل خمشی (M) یا خمشی – فشاری (PMM) …………………………..           ٤٥ ٣-٩-٢-٣- مفصل پلاستیک برشی (V) ……………………………………………………           ٤٧ ٣-١٠- توزیع بار جانبی ……………………………………………………………………      ٤٧ ٣-١٠-١- توزیع بار جانبی به روش استاتیکی خطی …………………………………….      ٤٨ ٣-١٠-٢- توزیع متناسب بانیروهای جانبی حاصل از تحلیل دینامیکی خطی ط یفی ……      ٤٨ ٣-١٠-٣- توزیع یکنواخت …………………………………………………………………      ٤٨ ٣-١١- تغییرمکان هدف …………………………………………………………………..       ٤٩ ٣-١٢- مدل رفتار دوخطی نیرو- تغییرمکان سازه ………………………………………      ٥٣ ٣-١٣- محاسبه زمان تناوب اصلی موثر ………………………………………………..      ٥٣ ٣-١٤- رفتار اعضای سازه ای با توجه به منحنی نیرو- تغییرشکل ……………………      ٥٤ ٣-١٤-١- رفتار شکل پذیر ………………………………………………………………..      ٥٤ ٣-١٤-٢ رفتار نیمه شکل پذیر ……………………………………………………………      ٥٥ ٣-١٤-٣- رفتار ترد ………………………………………………………………………       ٥٥ ٣-١٥- انواع اجزای سازه ای …………………………………………………………….      ٥٦ ٣-١٦- مکانیزم خرابی و کنترل آن ………………………………………………………       ٥٦ ٣-١٦-١- کنترل شونده توسط تغییرشکل ………………………………………………..       ٥٦ ٣-١٦-٢- کنترل شونده توسط نیرو ………………………………………………………       ٥٧ فصل چهارم : معرفی وط راحی ساختمان های مدل شده ……………………………….       ٥٨ ٤-١- مقدمه ………………………………………………………………………………..       ٥٩ ٤-٢- انتخاب شرایط اولیه مدل سازی ……………………………………………………       ٥٩ ٤-٢-١- هندسه مدل ها …………………………………………………………………….      ٥٩ ٤-٢-٢- مشخصات مصالح ………………………………………………………………..      ٦٣ ٤-٢-٣- بارگذاری ثقلی ……………………………………………………………………      ٦٤ ٤-٢-٤- بارگذاری لرزه ای ………………………………………………………………..     ٦٥ ٤-٢-٤-١- محاسبه زمان تناوب اصلی ……………………………………………………     ٦٥ ٤-٢-٤-٢- برش پایه ………………………………………………………………………      ٦٦ ٤-٢-٤-٣- محاسبه ضریب برش پایه …………………………………………………….      ٧٠ ٤-٢-٥- ترکیبات بارهای ط راحی ………………………………………………………..       ٧٠ ٤-٢-٦- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته ……………………………………………….       ٧١ ٤-٣- ط راحی تیرپیوند با فولاد نرمه و کم مقاومت (جاذب انرژی ) ……………………       ٧١ ٤-٤- ساخت ط یف ط راحی ……………………………………………………………….       ٧٤ ٤-٤-١- زلزله های حوزه نزدیک …………………………………………………………..        ٧٥ ٤-٤-٢- ط یف ط راحی میانگین زلزله ها …………………………………………………..        ٧٨ ٤-٤-٣- ضریب مقیاس ………………………………………………………………………       ٨١ فصل پنجم : بررسی عملکرد و استخراج نتایج ……………………………………………        ٨٥ ٥-١- مقدمه …………………………………………………………………………………..        ٨٦ ٥-٢- معرفی مشخصات تحلیل استاتیکی غیرخطی ………………………………………..        ٨٦ ٥-٢-١- معرفی مفصل پلاستیک …………………………………………………………….        ٨٦ ٥-٢-٢- بارگذاری ……………………………………………………………………………       ٨٩ ٥-٢-٢-١ بارگذاری ثقلی …………………………………………………………………….       ٨٩ ٥-٢-٢-٢- بارگذاری جانبی …………………………………………………………………        ٩٠ ٥-٢-٢-٣- بارگذاری یکنواخت ……………………………………………………………..        ٩٠ ٥-٢-٣- محاسبه تغییرمکان هدف …………………………………………………………….      ٩٠ ٥-٣- بررسی رفتار سازه ها با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی …………………….        ٩٢ ٥-٣-١- وضعیت مفصل پلاستیک ……………………………………………………………       ٩٦ ٥-٣-٢- ارزیابی تغییرمکان نسبی جانبی ط بقات (Dritf)  ……………………………….      ١٠٠ ٥-٣-٣- تغییرمکان جانبی و برش پایه متناظ ر با تشکیل اولین مفصل پلاستیک در سازه …     ١٠٦ ٥-٣-٤- بررسی عملکرد تیرپیوند در مدل های H-EBF …………………………………     ١٠٨ ٥-٤- تحلیل دینامیکی ………………………………………………………………………..      ١١١ ٥-٤-١- بررسی رفتار سازه ها با استفاده از تحلیل ط یفی ……………………………….      ١١١ ٥-٤-١-١- بررسی تغییرمکان جانبی نسبی ط بقات ………………………………………      ١١٢ ٥-٤-٢- بررسی رفتار سازه ها با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی ………………..      ١١٥ ٥-٤-٢-١- بررسی عملکرد تیر پیوند …………………………………………………….       ١١٦ ٥-٤-٢-٢- اثرات پارامترهای مختلف حوزه نزدیک بر مدل های انتخابی ………………     ١٢٢ ٥-٤-٢-٢-١- بررسی تغییرمکان جانبی نسبی ط بقات …………………………………..      ١٢٢ ٥-٤-٢-٢-٢- بررسی شتاب نسبی و سرعت نسبی …………………………………….        ١٢٤ ٥-٤-٢-٢-٣- بررسی برش پایه …………………………………………………………        ١٢٧ ٥-٥- نتایج استفاده از فولاد کم مقاومت (جاذب انرژی ) در تیر پیوند …………………        ١٢٨ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………        ١٣٢ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………….        ١٣٣ 

 • داستان زندگی امام حسین (ع)

  امام حسین (ع),داستان زندگی,داستان زندگی امام حسین (ع) دانلود فایل داستان زندگی  امام حسین (ع)  دوران امام حسین ( ع) و یزید حركت امام حسین (ع) از مدینه نامة ابن زیاد به امام حسین (ع) نامة ابن زاید به عمر…

 • پایان نامه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر

  آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر,بیماری های مهم درخت صنوبر,پایان نامه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر دانلود فایل پایان نامه آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر مقدمه اهمیت فضای سبز و جنگل برای انسان بشر از…

 • رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری

  پروژه کارشناسی صنایع,دانلود پروژه رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری,رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری دانلود فایل دانلود پروژه رسم ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت آماری در کارخانه کاشی فیروزه مشهد ابزارهای هفت گانه SPC: ابزار های هفت گانه…

 • مقاله سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS)

  مقاله سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) دانلود فایل سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) سیستم های نانوالكترومكانیك (NEMS) در جوامع علمی و تكنیكی مورد توجه زیادی بوده اند. این دسته از سیستم ها كه بسیار شبیه به سیستم های میكروالكترومكانیك هستند در انواع…

 • پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس

  پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس دانلود فایل پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس  پاورپوینت تعلیم و تربیت از دیدگاه توماس آكویناس  زندگینامه توماس آكویناس توماس آکویناس که نام صحیحش توماس آکوئینی است، اواخر سال 1224…

 • پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی

  پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی دانلود فایل پایان نامه بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی  چکیده : جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان

  انواع حسن استفاده سواستفاده سیاسی,تعریف و حوزه رفتار سیاسی,دانلود پاورپوینت مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان,رابطه قدرت و سیاست,سطوح عمل سیاسی,شرایطی که زمینه بروز رفتار سیاسی را فراهم می کند,ظرفیت سیاسی,عدم اطمینان ورفتار سیاسی,عوامل سازمانی,عوامل فردی,عوامل موثر بر رفتار سیاسی,مدیریت رفتارهای…

 • مقاله بررسی هنرهای گرافیك و چاپ

  پروژه بررسی هنرهای گرافیك و چاپ,تحقیق بررسی هنرهای گرافیك و چاپ,دانلود تحقیق بررسی هنرهای گرافیك و چاپ,مقاله بررسی هنرهای گرافیك و چاپ دانلود فایل مقاله بررسی هنرهای گرافیك و چاپ در 16 صفحه ورد قابل ویرایش  هنر غرب باستان هنر…

 • پایان نامه مطالعه روش‌های مختلف معماری Data Warehouse به همراه ایجاد یك نمونه آزمایشی با بكارگیری بانك اطلاعاتی Oracle

  پایان نامه مطالعه روش‌های مختلف معماری Data Warehouse به همراه ایجاد یك نمونه آزمایشی با بكارگیری بانك اطلاعاتی Oracle,پروژه مطالعه روش‌های مختلف معماری Data Warehouse به همراه ایجاد یك نمونه آزمایشی با بكارگیری بانك اطلاعاتی Oracle,مقاله مطالعه روش‌های مختلف معماری…

 • بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه

  بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه دانلود فایل بررسی تطبیق قتل عمد در حقوق ایران و ترکیه چکیده:  قتل از بزرگترین جنایات است که امنیت اجتماع را مختل می سازد و به همین دلیل کیفر و عقوبت…

 • پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000

  پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000 دانلود فایل پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 2000 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه

  بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه,پایان نامه بررسی نحوه مراقبت از راههای هوایی مصنوعی در بیماران تحت تهویه مكانیكی در بخشهای مراقبت ویژه دانلود فایل  پایان نامه بررسی نحوه مراقبت…

 • گزارش کاراموزی كارخانه كفش

  دانلود گزارش کارآموزی كارخانه كفش,کاراموزی كارخانه كفش,کارورزی كارخانه كفش,گزارش کاراموزی كارخانه كفش دانلود فایل گزارش کاراموزی كارخانه كفش در 33 صفحه ورد قابل ویرایش فصل اول مشخصات عمومی كارخانه شركت كفش طوفان در سال 1372 در شهر هیدج توسط چهار…

 • پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر

  پایان نامه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,پروژه بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای خزر,تحقیق بررسی زمینه های توافق در دیدگاههای ایران وروسیه پیرامون رژیم حقوقی دریای…

 • پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها

  پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط میان استرس های روزانه دانشجویان و سلامت عمومی انها مقدمه  بدون شك با ارزش¬ترین و اساسی¬ترین ویژگی موجودات، سلامتی یا سالم…

 • پژوهش شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران

  پروژه شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران,پژوهش شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران,تحقیق شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران,دانلود پایان نامه شناسایی و اجرای احكام و داوری خارجی در ایران,داوری خارجی…

 • نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره کد درس : 1217055

  نمونه سوال مبانی و اصول راهنمایی و مشاوره کد درس : 1217055 دانلود فایل فراموش نکنید که سایت ما را به دوستان خود معرفی کنید( گنجینه الکترونیکی سوالات پیام نور )با تشکر از حسن انتخاب شمامدیریت فروشگاه نیمسال اول ۹۳-۹۴…

 • گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک

  اداره,املاک,ثبت اسناد,دانلود گزارش کارآموزی اداره ثبت اسناد و املاک,کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک,کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک,گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک دانلود فایل گزارش کاراموزی اداره ثبت اسناد و املاک 77 صفحه ورد +41 اسلاید قابل…

 • پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI)

  پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) دانلود فایل پرسشنامه عادت های مطالعه (PSSHI) به همراه راهنمای تحلیل و اجرای پرسشنامه  عادتهای بد مطالعه یکی از علل مهم عقب ماندگی تحصیلی است . توان هر کسی برای پیشرفت تحصیلی کامل (به سختی…

 • کودک آزاری

  کودک آزاری دانلود فایل سیر جرایم در جامعه روند پرشتابی به خود گرفته است و انجام اقداماتی برای پیشگیری در این زمینه را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. نخستین گام در این ارتباط شناخت شرایط موجود است. هدف این بررسی تعیین الگوی ساختاری…

 • تحقیق موتور آسنکرون سه فاز

  تحقیق موتور آسنکرون سه فاز دانلود فایل  تحقیق موتور آسنکرون سه فاز فهرست: 1 ) کلیات موتور آسنکرون سه فاز : ...................................................................1       1 - 1 ) ساختمان موتورهای القایی سه فاز :...................................................................2                1-1 - 1 ) استاتور :…

 • پایان نامه کارشناسی مسائل و مشكلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران

  پایان نامه کار شناسی مسائل و مشكلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران,پایان نامه کارشناسی مسائل و مشكلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران دانلود فایل پایان نامه کارشناسی مسائل و مشكلات مدیر گروههای آموزشی دانشگاه مازندران مقدمه  عوامل مورد ارزشیابی سوالهای…

 • پروژه کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی

  پروژه کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی,پروژه کارافرینی تولید چیپس سیب زمینی,توجیه اقتصادی تولید چیپس سیب زمینی,تولید,چیپس,دانلود پروژه تولید چیپس سیب زمینی,دانلود کارآفرینی تولید چیپس سیب زمینی,سیب زمینی,طرح توجیه فنی تولید چیپس سیب زمینی,طرح توجیهی تولید چیپس سیب زمینی,کارآفرینی تولید چیپس…

 • پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) + منبع طرح سوال+ شماره صفحه

  پاسخنامه تشریحی سوالات تئوری های مدیریت پیشرفته رشته مدیریت بازرگانی فراگیر کارشناسی ارشد پیام نور(آذر ماه سال 91) + منبع طرح سوال+ شماره صفحه,دانلود اندروید,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود گزارش,دانلود مقاله,دانلود…

 • 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9

  13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9,دانلود 13 مقاله تحقیقی برای رشته های مدیریت 9,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود 13 مقاله…

 • تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی

  تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی دانلود فایل تأثیر تماشای تلویزیون بر كیفیت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدائی فهرست مطالب عنوان صفحه الف- بخش اول : 1- صفحه عنوان و فهرست 2- پیشگفتار بخش دوم :…

 • گفتاری تاریخی فرهنگی در مورد درختکاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گفتاری تاریخی فرهنگی در مورد درختکاری دانلود فایل گفتاری تاریخی فرهنگی در مورد درختکاری درخت : كسی كه…

 • تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران

  تحقیق ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران دانلود فایل ضرورت ادامه مبارزه طبقه کارگر با تلاش های ارتجاع برای محدود کردن حقوق کارگران قسمتهایی از متن: زمینه های جنبش کارگری در ایران…

 • طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان

  طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان دانلود فایل طرح توجیهی استفاده از ضایعات صنایع لاستیک سازی در صنعت ساختمان نگارش طرح توجیهی یک طرح کسب و کار خوب باید مانند یک داستان، گویا و واضح…

 • پایان نامه بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی

  بلوغ,پایان نامه بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قرآن و سنت و علم,پروژه بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران سنت و علم,تحقیق بررسی نقش مادردرتربیت فرزندان دردوره نوجوانی از دیدگاه قران سنت و علم,تربیت,دانلود پایان…

 • پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری

  پاورپوینت سمینار فصل پنجم چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری دانلود فایل پاورپوینت سمینار فصل پنجم  چشم انداز تحولات برنامه ریزی شهری در جهان  برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری  (تجربیات اخیر جهانی وجایگاه آن…

 • مقاله تخت جمشید

  مقاله تخت جمشید دانلود فایل مقاله تخت جمشید تخت ‌جمشید  یكی از تیره‌های مهم آریایی كه پس از ورود  به ایران موفق  به تشكیل حكومت  شدند پارسها  بودند. از اواسط دوره مادها از خاندان پارسی به عنوان خاندانی قدرتمند در…

 • پاورپوینت فصل چهارم (بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی)

  پاورپوینت فصل چهارم (بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی) دانلود فایل پاورپوینت فصل چهارم(بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی) پاورپوینت فصل چهارم(بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع-تفصیلی) فصل4 بررسی و ارزیابی برنامه ریزی جامع و طرح های جامع از نظر…

 • دانلود پاورپوینت تأمین مالی خارج از ترازنامه

  ابزارهای تامین مالی خارج از ترازنامه,اجاره های عملیاتی,پاورپوینت ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری رشته حسابداری مقطع کارشناسی ارشد,تاثیر اجاره عملیاتی,تاثیر اجاره عملیاتی بربازده,تامین مالی برون ترازنامه ای,تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها,تعریف تامین مالی خارج از ترازنامه,دانلود…

 • طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی

  طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی دانلود فایل طرح توجیهی تولید شیلنگ های فشار قوی بررسی ابعاد مختلف طرح (معرفی محصول – مالی – منابع انسانی – فضا و …) دارای فرمت PDF می باشد. مفصل و با تمام…