پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی

پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی

دانلود فایل

پایان نامه مدل تابع مطلوبیت انتخاب سیستم حمل و نقل درونشهری با استفاده از مدل احتمالی چکیده:یکی از مهمترین نیازهای امروزی بشر ایجاد فضای ایمن و آرام برای تردد و رفت و آمد می باشد، از این رو مطالعات ترافیکی در جهان از اهمیت بالایی برخوردار شده است. مهمترین هدف در مطالعات حمل و نقلی تعیین میزان امکانات لازم برای حمل و نقل بهینه در آینده با توجه به رشد روز افزون جمعیت می باشد که این نیازها بوسیله مطالعات بلند مدت حمل و نقل یا مطالعات برای پیش بینی تقاضا در سال طرح، روش چهار مرحله ای پیش بینی تقاضا می باشد.هدف اصلی در این تحقیق بررسی مرحله انتخاب وسیله سفر دورن شهری که یکی از مراحل چهارگانه مدل های پیش بینی تقاضای چهار مرحله ای می باشد. در این مرحله با توجه به داده های آماری موجود سهم هر مد حمل و نقل در جا به جایی درون شهری مشخص می گردد. برای تعیین سهم هر مد حمل و نقل در سفرهای شهری لازم است مطلوبیت وسیله مورد نظر برای کاربر مشخص باشد تا بتوان با در نظر گرفتن مطلوبیت هر مد میران استفاده از آن را مشخص نمود.تعیین مطلوبیت، توسط تابعی از ضرایب مؤثر بر انتخاب در جامعه آماری مورد نظر انجام می پذیرد که این تابع، تابع مطلوبیت نامیده می شود. در این رساله هدف تعیین تابع مطلوبیت بهینه برای انتخاب وسیله سفر شهری با استفاده از مدل احتمالی می باشد. همانگونه که مشخص است تعیین تابع نمی تواند به تنهایی میزان تقاضای سال طرح را مشخص کند. از این رو برای تعیین سهم مدهای حمل و نقل برای سال طرح از مدل لاجیت چند جمله ای استفاده شده است. در این مطالعه توابع مطلوبیت در منطقه مورد مطالعه (شهر رشت) با توجه به آمارگیری مبدا-مقصد و عوامل تأثیرگذار بر انتخاب در سطح جامعه ساخته شده است و سپس بوسیله مدل لاجیت چند جمله ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از مدل بر اساس تابع مطلوبیت ساخته شده میزان صحت توابع و ضرایب انتخاب شده در تابع را نشان می دهد. فهرست فصل اول: کلیات۱-۱-تعریف مسئله۱-۱-۱-برنامه ریزی حمل و نقل بلند مدت۱-۱-۲-اجزای حمل و نقل بلند مدت۱-۱-۳-روش مطالعات چهار مرحله ای تقاضای سفر۱-۲-هدف تحقیق۱-۳-مقدمه ای بر موضوع تحقیق۱-۴-ضرورت تحقیق۱-۴-۱-تعیین تابع مطلوبیت انتخاب وسیله سفر درون شهری۱-۵-فرضیات تحقیق۱-۶-روند کلی انجام مطالعه فصل دوم: مروری بر مطالعات گذشتهمقدمه فصل دوم۲-۱-روند مطالعات انجام شده پیرامون مدل های انتخاب وسیله۲-۲-بررسی مطالعات گذشته در تعیین مدل های انتخاب وسیله۲-۲-۱-مطالعات تحقیقاتی انجام گرفته پیرامون مدل های انتخاب وسیله۲-۲-۲-مطالعات اجرایی در زمینه انتخاب وسیله در سطح جهان۲-۲-۳-مطالعات اجرایی در زمینه انتخاب وسیله در ایران۲-۳-جمع بندی نتایج مطالعات پیشین فصل سوم: تحلیل مدل های انتخاب وسیله و تعیین مدل بهینهمقدمه فصل سوم۳-۱-مدل تولید سفر۳-۱-۱-هدف های سفر۳-۱-۲-تحلیل تولید سفر۳-۲-مدل توزیع سفر۳-۳-مدل انتخاب وسیله سفر۳-۳-۱-متغیرهای تأثیرگذار بر انتخاب وسیله سفر۳-۳-۲-انواع کلی انتخاب های چندگانه۳-۳-۳-مثال هایی از مدل های تفکیک سفر۳-۴-مدل های تخصیص سفر۳-۵-انواع مدل های انتخاب گسسته۳-۵-۱-مدل های انتخاب گسسته۳-۵-۲-فرایند تصمیم گیری در انتخاب وسیله سفر۳-۵-۳-مدل های انتخاب و نظریه مطلوبیت۳-۵-۴-ساختار مدل های غیر رتبه ای۳-۵-۵-پرداخت مدل های لوجیت (پروبیت)۳-۵-۶-ساختار مدل های رتبه ای۳-۵-۷-پرداخت مدل های رتبه ای۳-۵-۸-ضوابط ارزیاب مدل ها۳-۵-۸-۱-معیار خوبی برازش۳-۵-۸-۲-ضریب تعیین تحلیل روندگرای خطی۳-۵-۸-۳-آزمون F۳-۵-۸-۴-درصد پیشگویی صحیح۳-۶-بررسی مدل های انتخاب سیستم حمل و نقل شهری و انتخاب مدل بهینه۳-۶-۱-مدل لاجیت۳-۶-۱-۱-مدل لاجیت چند جمله ای۳-۶-۱-۲-مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۱-۳-کاربرد مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۱-۴-محدودیت های مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۱-۵-تعیین همزمان مدل لاجیت مرتبه ای۳-۶-۲-الگوها و مدل های دیگر انتخاب۳-۶-۲-۱-مدل پروبیت چند جمله ای۳-۶-۲-۲-مدل پروبیت دودویی۳-۶-۲-۳-مدل هایی داده پانلی۳-۶-۲-۴-مدل مؤلفه‌های خطا یا لاجیت مرکب۳-۶-۳-عادت و تکرار۳-۷-مقایسه مدل های موجود انتخاب وسیله و تعیین مدل بهینه۳-۷-۱-مقایسه مدل های انتخاب وسیله فصل چهارم: ساخت و پردازش مدل تحقیقمقدمه فصل چهارم۴-۱-مفاهیم کلی مدلسازی۴-۱-۱-اصول ساخت مدل های انتخاب گسسته۴-۲-اطلاعات مورد نیاز برای ساخت مدل۴-۲-۱-اطلاعات موجود در زمینه انتخاب وسیله نقلیه۴-۲-۲-پایگاه اطلاعاتی مدل های انتخاب وسیله نقلیه۴-۳-مدل مورد استفاده در این مطالعه۴-۳-۱-ساختار مدل لاجیت در این مطالعه۴-۴-ارزیابی و اعتبار سنجی مدل لاجیت۴-۴-۱-آزمون X2۴-۴-۲-آزمون t فصل پنجم: مطالعه موردی (تعیین تابع مطلوبیت و مدل انتخاب وسیله شهر رشت)مقدمه فصل پنجم۵-۱-شناخت وضع موجود۵-۱-۱-منطقه بندی۵-۱-۲-جمعیت۵-۱-۳-مالکیت وسیله۵-۱-۴-وضعیت اشتغال۵-۱-۵-سفرها۵-۲-دسته بندی داده ها۵-۳-بررسی مدل ساخته شده در محدوده مورد مطالعه۵-۳-۱-فرضیات اصلی تحقیق۵-۴-انجام مدلسازی۵-۴-۱-نتایج مدل لوجیت خانه ابتدای کاری۵-۴-۲-اعتبارسنجی تابع مطلوبیت سفرهای کاری خانه مبنا (کالیبراسیون)۵-۴-۳-نتایج مدل لوجیت خانه ابتدای غیرکاری۵-۴-۴-اعتبارسنجی و ارزیابی مدل خانه ابتدای غیرکاری۵-۴-۵-نتایج مدل لوجیت هیچ سر خانه۵-۵-مقایسه برآورد مدل و مشاهده واقعیت۵-۶-آنالیز حساسیت متغیرهای موجود در مدل ساخته شده۶-۵-۱-مقایسه نتایج حاصل شده از آنالیز حساسیت فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری۶-۱-تحلیل نتایج مدل های ساخته شده۶-۲-بررسی ویژگی های مدل ارائه شده۶-۲-۱-خطاهای موجود در مدل ارائه شده۶-۲-۲-مزایا و معایب مدل ترتئه شده۶-۳-نوآوری مدل ارائه شده۶-۴-دستاوردهای تحقیق۶-۵-پیشنهاداتمنابع فارسیمنابع خارجیپیوست الف (نتایج مدلسازی)پیوست ب (جداول آماری)

 • مقاله بررسی صنعت جنگل داری

  پروژه بررسی صنعت جنگل داری,تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,دانلود تحقیق بررسی صنعت جنگل داری,مقاله بررسی صنعت جنگل داری دانلود فایل مقاله بررسی صنعت جنگل داری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش   صنعت جنگلداری مساحت جنگلی تبت بیش از 6 میلیون…

 • مدیریت انرژی-مجموعه دوم مقالات

  اتلاف انرژی,اصلاح الگوی مصرف,انتخابات انرژی,انرژی های نو,انرژی و بحران امنیت,بهره وری سبز,بهینه سازی مصرف انرژی,پروژه های بهینه سازی مصرف انرژی,جایگاه انرژی,دیپلماسی انرژی,سازه سبز,سند ملی راهبرد انرژی کشور,سیستم های کنترل و مدیری,شاخص قابلیت اطمینان LPSP,قیمت گذاری انرژی,مدیریت انرژی در گلخانه,مدیریت انرژی-مجموعه…

 • مقاله بررسی کارآفرینی

  کارآفرینی و روانشناسی,کارآفرینی و گسترش سیستم تویوتا,مبانی کارآفرینی,مقاله بررسی کارآفرینی,مقاله درباره کارآفرینی,مقاله درمورد کارآفرینی,مقاله کارآفرینی دانلود فایل مقاله بررسی کارآفرینی عناوین: مقدمه مبانی کارآفرینی کارآفرینی وروانشناسی کارآفرینی و گسترش سیستم تویوتا منابع ...................................................... مقدمه : تغیر و تحولات دنیای پر…

 • مقاله سنایی غزنوی

  مقاله سنایی غزنوی دانلود فایل مقاله سنایی غزنوی قسمتی از متن: سنایی از اولین شاعران تفكر مدار تاریخ شعر فارسی است كه با تزریق اندیشه عرفانی به كالبد شعرش، زمینه تحولی وسیع را در نگرش و شیوه فكر شاعران پس…

 • دانلود پاورپوینت هویت سازمانی

  ارتقای هویت سازمانی٬ایجاد مزیت رقابتی,انواع هویت سازمانی,بی هویتی,تعاریف هویت سازمانی,تعهد سازمانی وهویت سازمانی,دانلود پاورپوینت هویت سازمانی,ساخت وشکل گیری هویت,منابع کسب هویت,مهمترین عوامل موثر بر شکل گیری وساخت مستمرهویت سازمانی,هویت,هویت خنثی,هویت مردد دانلود فایل عنوان: دانلود پاورپوینت هویت سازمانی دسته: مدیریت…

 • مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش

  مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش دانلود فایل مقاله فعالیت جسمانی و فواید ورزش متن شروع مقاله چکیده مطالب شواهد اخیر نشان می دهد که هر نوع فعالیت جسمی می تواند مزایای بهداشتی سلامتی بارز داشته باشد و فقط فعالیت…

 • پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسك فاكتورهای عفونت ادرار

  پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسك فاكتورهای عفونت ادرار دانلود فایل پایان نامه بررسی میزان آگاهی مادران از دیسك فاكتورهای عفونت ادرار چكیده شیوع نسبتا" بالای عفونت ادراری در كودكان (5ـ3 درصد دختران و 1درصد پسران)و از طرفی…

 • مقاله حقوق جزای اختصاصی

  مقاله حقوق جزای اختصاصی دانلود فایل مقاله حقوق جزای اختصاصی ابراء : برای ءالذمه كردن و آن بدین گونه است كه طلبكار، حقی را كه بر گردن دیگری دارد ساقط كند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید. بضاعت:…

 • پایان نامه بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران

  ایران,پایان نامه بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران,پروژه بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران,تحقیق بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران,دانلود پایان نامه بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران,سكولاریسم,کشف حجاب,مقاله بررسی سكولاریسم و کشف حجاب در ایران…

 • گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری

  تعمیر,دانلود گزارش کارآموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,دستگاه صوتی و تصویری,کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,کارورزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری,گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری دانلود فایل گزارش کاراموزی تعمیر دستگاه صوتی و تصویری در 65 صفحه ورد…

 • مقالاتی در مورد یونجه

  پروژه یونجه,تحقیق یونجه,دانلود یونجه,مقالاتی در مورد یونجه,مقاله یونجه,یونجه دانلود فایل مقالاتی در مورد یونجه یونجه روش مصرف كود : تمام كود فسفر ، پتاسه و ازته قبل از كاشت به وسیله كودپاش سانتریفوژ یا دست پاش و یا به صورت…

 • بررسی افكار و احوالات امین الدوله

  بررسی افكار و احوالات امین الدوله دانلود فایل بررسی افكار و احوالات امین الدوله میرزا علی خان معروف به امین الدوله به سال1260هجری قمری(1222هجری شمسی)در تهران متولد شد. وی فرزند میرزا محمدخان مجدالملك (سینكی لواسانی) كه وی خواهر زاده میرزا…

 • پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم

  پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,پروژه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,تحقیق بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در پیش دانشگاهی شهرستان جاجرم,دانلود پایان نامه بررسی راهكارهای پیشگیری از اعتیاد در…

 • بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک

  بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک,دانلود بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی و باتی متریک دانلود فایل نمونه ترجمه مقدمه بخش فشرده که در شرایط مختلف اقیانوسی[1] و باتی متریک(ژرفاسنجی)[2] رخ می­دهد و نقش مهمی…

 • مقاله چرخه عمر محصول

  تحقیق چرخه عمر محصول,مقاله چرخه عمر محصول دانلود فایل بخشهایی از متن: محصولات نیز همانند مردم دارای تولد، زندگی و مرگ هستند و اینکه آنها را باید با در نظر داشتن این مسئله تولید و عرضه نمود. حتی اگر یک…

 • پروژه کارآفرینی : طرح تهیه و بسته بندی آب معدنی

  آب معدنی,پروژه کارآفرینی,پروژه کارآفرینی : طرح تهیه و بسته بندی آب معدنی,طرح تهیه و بسته بندی دانلود فایل پروژه کارآفرینی  : طرح تهیه و بسته بندی  آب معدنی پروژه کارآفرینی  :طرح تهیه و بسته بندی آب معدنی فهرست مطالب : عنوان…

 • مقاله افت تحصیلی

  افت تحصیلی,پروژه افت تحصیلی,دانلود افت تحصیلی,مقاله افت تحصیلی دانلود فایل مقاله افت تحصیلی قسمتی از متن: یكی از مباحث مطرح در محافل آموزشی و پرورشی درحال حاضر، افت تحصیلی دانش آموزان می باشد، اما این معضل چرا و چگونه شكل…

 • پروژه مالی کارخانه تولید نقل

  پروژه مالی کارخانه تولید نقل,تحقیق مالی کارخانه تولید نقل,تولید,دانلود تحقیق مالی کارخانه تولید نقل,کارخانه,مالی,مقاله مالی کارخانه تولید نقل,نقل دانلود فایل پروژه مالی کارخانه تولید نقل در 90 صفحه ورد قابل ویرایش تمامی عملیات انجام گرفته و صورتهای مالی تهیه شده…

 • حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش

  حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش دانلود فایل حل تمرین فیزیک فصل اول پایه دهم  دوره دوم متوسطه شاخه فنی و کاردانش این مجموعه مناسب جهت کلیه دانش آموزان عزیز دبیران و…

 • پایان نامه بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل

  افسردگ,پایان نامه بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل,پروژه بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل,تحقیق بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین مردان بازنشسته و شاغل,تفاوت,دانلود پایان نامه بررسی تفاوت میزان افسردگی در بین…

 • مقاله مدار فرمان

  مقاله مدار فرمان دانلود فایل مقاله مدار فرمان فهرست:مدار فرمانکنتاکتورساختمان کنتاکتورمزایای كنتاكتورشناخت مشخصات كنتاكتوراختراع کنتاکتور ستاره مثلثمعایب سیستم هاکنتاکتور AK-83    مشخصات فنی دستگاه وبرتری ها نسبت به روش قبلیمدار فرمان و قدرت راه اندازی موتور سه فاز آسنکرون به صورت…

 • گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی

  جرقه زنی,دانلود گزارش کارآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی,سرسیلندر,سیستم,کاراموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی,کارورزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی,گزارش کآرآموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی,گزارش کاراموزی سرسیلندر و سیستم جرقه زنی دانلود فایل موتورهای احتراق داخلی چهارزمانه

 • مبانی و پیشینه نظری رضایت زناشویی (فصل 2)

  ادبیات تحقیق رضایت زناشویی,پیشینه پژوهش رضایت زناشویی,پیشینه تحقیق رضایت زناشویی,رضایت زناشویی,مبانی نظری رضایت زناشویی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ),مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت زناشویی,مبانی و پیشینه نظری رضایت زناشویی (فصل 2) دانلود…

 • بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی

  بررسی وضعیت اقلیمی بندر انزلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه دوره كارشناسی رشته كارتوگرافی با موضوع,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه دوره كارشناسی  رشته كارتوگرافی…

 • پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان

  بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری,پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان,فرزند پروری والدین,والدین بر میزان خلاقیت كودكان دانلود فایل پایان نامه بررسی تاثیر سبک های فرزند پروری والدین بر میزان خلاقیت كودكان  به…

 • ساخت تابلوهای کشوئی مودلار

  پایان نامه و پروژه پایانی ساخت تابلوهای کشوئی مودلار,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,ساخت تابلوهای کشوئی مودلار دانلود فایل…

 • پایان نامه ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری

  ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری,اطلاعات سرمایه فکری,پایان نامه ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران به اطلاعات سرمایه فکری,میزان اتکا بورس اوراق بهادار تهران دانلود فایل پایان نامه ارزیابی میزان اتکا بورس اوراق بهادار…

 • تحقیق بیماری هلو

  بررسی بیماری هلو,بیماری هلو,پروژه بیماری هلو,تحقیق بیماری هلو,دانلود بیماری هلو دانلود فایل تحقیق بیماری هلو سفیدك پودری هلو و شلیل Peach powdery mildew بیماری سفیدك سطحی یا سفیدك نمدی هلو اولین بار در ایران دراطراف تهران درسال 1326 توسط اسفندیاری…

 • پاورپوینت بررسی بن بست ها

  بررسی بن بست ها,بن بست,پاورپوینت بررسی بن بست ها,تحقیق بررسی بن بست ها,دانلود پاورپوینت بررسی بن بست ها,مقاله بررسی بن بست ها دانلود فایل پاورپوینت بررسی بن بست ها در 36 اسلاید قابل ویرایش     Deadlocksبن بست هاكامپیوتر ها دارای…

 • بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای و فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان

  بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای و فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان,تاثیر بازیهای رایانه ای در نوجوانان و جوانان,تاثیر فضای مجازی بر روی میزان خشم و عزت نفس در نوجوانان و کودکان,تاثیر فضای…

 • مقاله تعریفی جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی»

  مقاله تعریفی جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی» دانلود فایل مقاله تعریفی جامع و مانع از «تمثیل» و «بین تمثیلی» مقدمه در آغاز كلمه نبود. انسان بود و اشیای پیرامونش. و انسان خواست كه بشناسد. و برای شناختن…

 • مقاله نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها (Steganography)

  مقاله نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها (Steganography) دانلود فایل نگاهی به تکنیک پنهان سازی داده ها ( Steganography)           خلاصه: در این مقاله با چگونگی پنهان سازی داده ها در داده ای دیگر آشنا می شویم که کاربرد های…

 • سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری

  سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری,سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری دانلود فایل سمینار مواد فرایند ریخته گری با مدل تبخیری چکیده برای کاهش هزینه های ریخته گری ، کاهش آلودگی هوا ، محیط و دقت…

 • سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها

  سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها دانلود فایل سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها لطفا از این پروژه…

 • غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن

  بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن,تحقیق و بررسی غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن,غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و قوانین مربوط به آن دانلود فایل غائب مفقود الاثر وضع حقوقی و…