پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی

دانلود فایل

پایان نامه طراحی مدل تخمین جریان ترافیک بر پایه بکارگیری شبکه های عصبی چکیده : سیستم حمل و نقل هوشمند (ITS)، یکی از راهکارهای حل و تخفیف مشکلات مرتبط با حمل و نقل و ترافیک محسوب می‌شود، این سیستم از بخش‌های مختلف نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تشکیل شده است که مدل تخمین جریان ترافیک در کوتاه مدت یکی از این بخش‌ها می‌باشد. این مدل با استفاده از اطلاعات وضعیت فعلی ترافیک هر معبر ( حجم ترافیک عبوری از معبر که توسط سنسورها برداشت می‌شود )، حجم عبوری از معبر در فواصل زمانی کوتاه مدت آتی را پیش‌بینی می‌کند. آگاهی از وضعیت پیش‌بینی شده برای جریان ترافیک در بخش‌های مدیریت ترافیک و اطلاع رسانی به مسافران از اهمیت بسیاری برخوردار است و هدف اصلی این تحقیق نیز ارائه مدل‌هایی برای پیش‌بینی جریان ترافیک در فواصل زمانی ۵، ۱۰، ۱۵ و ۳۰ دقیقه آینده است. در این تحقیق روشی دو مرحله‌ای برای طراحی مدل پیش‌بینی جریان ترافیک پیشنهاد شده است. در مرحله نخست، با استفاده از روش شبکه‌های عصبی به عنوان یکی از ارکان هوش محاسباتی، از توانایی پیش‌بینی پدیده‌های مختلف برخوردار است، اما این توانایی تنها زمانی حاصل می‌شود که اجزای شبکه عصبی به درستی انتخاب شده و شبکه عصبی با استفاده از روش مناسبی آموزش داده شده باشد. طی این تحقیق ضمن بیان نحوه دستیابی به یک شبکه عصبی مناسب، اجزای مناسب برای مدل‌های پیش‌بینی جریان ترافیک شامل توابع انتقال و روش آموزش تعیین می‌شود. الگوریتم ژنتیک روشی ابتکاری است که از نحوه تکامل موجودات در طبیعت الهام گرفته شده است و برای حل مسائل بهینه سازی بکار می‌رود. در این تحقیق ضمن بهینه سازی شبکه‌های عصبی به کمک الگوریتم ژنتیک، سهم عملگرهای ژنتیکی و اندازه جمعیت مناسب برای بهینه سازی شبکه‌های عصبی تعیین می‌شود. فهرست مطالب : فصل اول : تعریف مساله و کلیات ۱-۱ مقدمه ۱-۲ سیستم حمل و نقل هوشمند و ساختار آن ۱-۳ مدیریت سفر و ترافیک ۱-۳-۱ کنترل ترافیک ۱-۳-۲ سیستم اطلاع رسانی به مسافران ۱-۴ تعریف تخمین کوتاه مدت جریان ترافیک ۱-۵ شبکه های عصبی ۱-۶ بهبود ساختار شبکه عصبی به کمک الگوریتم ژنتیک ۱-۷ هدف از تحقیق ۱-۸ تعریف مساله ۱-۹ فرمول بندی مساله ۱-۱۰ پیشینه تحقیق فصل دوم : کلیات شبکه های عصبی ۲-۱ مقدمه ۲-۲ شبکه عای عصبی مغز انسان ۲-۳ ساختار یک سلول عصبی ساده ۲-۴ تعریف شبکه های عصبی ۲-۵ توانایی ها و کاربرد شبکه های عصبی ۲-۶ ویژگی های کلی شبکه های عصبی ۲-۷ داده ها در شبکه عصبی ۲-۷-۱ جمعیت و نمونه ۲-۷-۲ مجموعه آموزش، مجموعه اعتبار ستجی و مجموعه تست ۲-۸ توانایی شبکه های عصبی ۲-۸-۱ تابع ترکیب کننده ۲-۸-۲ تابع انتقال ۲-۸-۳ تابع هدف ۲-۹ معیار کارایی شبکه ۲-۹-۱ متوسط خطای مطلق ۲-۹-۲ میانگین خطای نسبی بین خروجی های حقیقی و دلخواه ۲-۹-۳ جذر میانگین مربع خطاها ۲-۹-۴ ضریب همبستگی بین خروجی های حقیقی و خروجی هدف ۲-۱۰ آستانه ۲-۱۱ نحوه شمارش لایه ها ۲-۱۲ شرایط تعمیم موفقیت آمیز ۲-۱۳ انواع شبکه های عصبی فصل سوم : مروری بر مطالعات پیشین ۳-۱ مقدمه ۳-۲ پژوهش یاسدی ۳-۳ پژوهش ایناما ۳-۴ پژوهش هائو دینگ و همکاران ۳-۵ پژوهش باهر عبدالحی و هیمانشو پروال ۳-۶ پژوهش کارلافتیس و همکاران فصل چهارم : شبکه های چند لایه از جلو تغذیه شونده و روش آموزش پس از انتشار خطا ۴-۱ مقدمه ۴-۲ شبکه های دولایه ای ۴-۲-۱ نگاشت غیر خطی ۴-۳ قاعده کلی دلتا ۴-۴ تصحیح وزن های لایه خروجی ۴-۵ تصحیح وزن های لایه ورودی ۴-۶ شبکه هایی با خروجی خطی ۴-۷ بسط قاعده کلی دلتا برای شبکه های چند لایه MLF ۴-۸ محاسبات بازگشتی دلتا ۴-۹ الگوریتم پس از انتشار خطا به همراه اندازه حرکت ۴-۹-۱ فرمول افزایش اصلاح شده ۴-۹-۲ تاثیر اندازه حرکت ۴-۱۰ مقادیر اولیه وزن ها ۴-۱۱تعداد لایه های پنهان و تعداد سلول های عصبی ۴-۱۲ مساله مینیمم محلی در تعین وزن ها ۴-۱۳ روش های آموزش ۴-۱۳-۱ آموزش پس از انتشار خطا با نرخ یادگیری متغیر ۴-۱۳-۲ آموزش پس از انتشار خطای انعطاف پذیر ۴-۱۳-۳ روش لونبرگ – مارکوارت ۴-۱۳-۴ روش BFGS ۴-۱۳-۵ روش سکانت یک مرحله ای فصل پنجم : بررسی روش های ابتکاری و نقش آن در حل مسایل حمل و نقل ۵-۱ مقدمه ۵-۲ جستجوی همسایه ۵-۳ گرم و سرد کردن شبیه سازی شده ۵-۴ الگوریتم مورچگان ۵-۵ جستجوی میتنی بر منع ۵-۶ الگوریتم ژنتیک ۵-۷ الگوریتم فرهنگی ۵-۸ استراتژی تکاملی ۵-۹ دلایل انتخاب الگوریتم ژنتیک ۵-۱۰ ساختار الگوریتم ژنتیک ۵-۱۰-۱ کد گذاری جواب ها ۵-۱۰-۲ تابع صلاحیت ۵-۱۰-۳ مکانیزم انتخاب ۵-۱۰-۴ تکثیر ۵-۱۰-۵ ترکیب ۵-۱۰-۶ جهش ۵-۱۰-۷ پارمترهای کنترلی ۵-۱۱ مزایای الگوریتم ژنتیک ۵-۱۲ مراحل الگوریتم ژنتیک فصل هفتم : کاربرد روش پیشنهادی در مطالعه موردی ۷-۱ مقدمه ۷-۲ مطالعه موردی شماره یک – محور قزوین رشت ۷-۲-۱ ساختار پیشنهادی ۷-۲-۲ مدل پیش بینی جریان ترافیک در ۵ دقیقه آتی ۷-۲-۳ انتخاب روش آموزش مناسب ۷-۲-۴ بررسی انواع توابع انتقال آب ۷-۲-۵ بینه سازی مدل پیش بینی ۵ دقیقه آتی محور قزوین – رشت ۷-۲-۶ مدل پیش بینی ۱۰ دقیقه آتی محور قزوین – رشت ۷-۲-۷ مدل پیش بینی ۱۵ دقیقه آتی محور قزوین – رشت ۷-۲-۸ مدل پیش بینی ۱۵ دقیقه آتی محور قزوین – رشت ۷-۲-۹ مقایسه مدل های پیش بینی جریان ترافیک محور قزوین – رشت ۷-۳ مطالعه موردی شماره دو – بزرگراه BHL ۷-۳-۱ بررسی تاثیر آگاهی از اطلاعات مکانی بر عملکرد مدل ۷-۳-۲ انتخاب اطلاعات مکانی ۷-۳-۳ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۵ دقیقه آتی ۷-۳-۴ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۱۰ دقیقه آتی ۷-۳-۵ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۱۵ دقیقه آتی ۷-۳-۶ مدل پیش بینی وضعیت ترافیک بزرگراه BHL در ۳۰ دقیقه آتی ۷-۳-۷ مقایسه مدل های پیش بینی جریان ترافیک بزرگراه BHL ۷-۴ ساختار مدل های پیش بینی جریان ترافیک بزرگراه BHL ۷-۴-۱ مدل های پیش بینی باکس – جنکینز محور قزوین – رشت ۷-۴-۲ مدل های پیش بینی باکس – چنکینز بزرگراه BHL ۷-۴-۳ مقایسه روش پیشنهادی تحقیق با روش باکس – جنکینز فصل هشتم : نتیجه گیری و پیشنهاد هایی برای مطالعات آینده ۸-۱ نتایج تحقیق ۸-۲ نتایج بدست آمده از مطالعه موردی ۸-۳ پیشنهادهایی برای مطالعات آینده ۸-۳-۱ پیش بینی زمان سفر ۸-۳-۲ مطالعه زمان سفر ۸-۳-۳ مطالعه بر روی شبکه های بزرگ ۸-۳-۴ طراحی مدلی با استفاده از فازی و مقایسه آن با شبکه های عصبی ۸-۳-۵ بررسی نحوه واکنش مسافران و رانندگان منابع پیوست پیوست الف – کد برنامه طراحی مدل پیوست ب – عملکرد شبکه های طراحی شده

 • گزارش کاراموزی كمك فنر

  دانلود گزارش کارآموزی كمك فنر,فنر,کاراموزی كمك فنر,کارورزی كمك فنر,گزارش کاراموزی كمك فنر دانلود فایل گزارش کاراموزی كمك فنر در 55 صفحه ورد قابل ویرایش كمك فنر دو جدارة بی فشار كمك فنر دو جدارة بی فشار ارزانترین و اقتصادی ترین…

 • پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC)

  پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC) دانلود فایل پایان نامه بررسی متغیرهای اجرائی سدهای بتن غلتکی (RCC) چکیده فارسی بتن کوبید̥a غلتکی یا R.C.C1 یک روش جدید جهت اجرای بتن در کار های عمرانی میباشد که  اید̥a…

 • آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا

  آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا,دانل,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله آشنایی با محاسبات ابری و تحمل پذیری خطا,دانلود نرم…

 • خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالكلی گازدار

  خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالكلی گازدار دانلود فایل خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار بجای نوشابه‌های غیرالكلی گازدار فهرست: خلاصه‌ای از گزارش طرح جایگزینی عرقیات سنتی گازدار به جای نوشابه‌های غیر الكلی…

 • افسردگی و اضطراب

  افسردگی و اضطراب,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب افسردگی و اضطراب,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل این کتاب دارای 7 فصل  فصل 1   اضطراب شناسی فصل 2…

 • پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله یاب لیزری)

  پروژه کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله یاب لیزری),پروژه کارافرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله یاب لیزری),دانلود پروژه تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله یاب لیزری),دانلود کارآفرینی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله یاب لیزری),طرح توجیه فنی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله,طرح توجیهی تولید ابزار دقیق آزمایشگاهی(فاصله…

 • تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور

  تحقیق «تأثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور دانلود فایل تحقیق «تاثیر  تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی كشور فهرست موضوعی مطالب مقدمه 1 چارچوبی نظری تحقیق3 فرضیه‌ها  4 روش تحقیق  5 مشكلات و موانع 5 اصطلاحات و واژه‌های كلیدی 6 (1)…

 • پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B

  ‎A و ‎B,اضطراب,پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B,پروژه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B,تحقیق بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A و ‎B,تیپ,دانلود پایان نامه بررسی میزان اضطراب در تیپهای شخصیتی ‎A…

 • گزارش کاراموزی دفتر شركت ساختمانی ابهر رود معماری

  ابهر رود,دانلود گزارش کارآموزی دفتر شركت ساختمانی ابهر رود معماری,دفتر شركت ساختمانی,کاراموزی دفتر شركت ساختمانی ابهر رود معماری,کارورزی دفتر شركت ساختمانی ابهر رود معماری,گزارش کاراموزی دفتر شركت ساختمانی ابهر رود معماری,معماری دانلود فایل گزارش کاراموزی دفتر شركت ساختمانی ابهر رود …

 • تحقیق پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید

  تحقیق پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید دانلود فایل پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید بخشهایی از متن: تعاریف و مفاهیم  شهرهای جدید در نظامهای اجتماعی – اقتصادی جهان و با توجه به تحولات نظریه ای بسیار دگرگون شده اند…

 • بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین

  بررسی گیاه گریپ فروت به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Grapefruit, Citrus × paradisi, is a large evergreen tree in the family…

 • نام گذاری موشك های روسی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق نام گذاری موشك های روسی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,نام گذاری موشك های روسی دانلود فایل دانلود تحقیق نام گذاری موشك…

 • پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع

  پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع دانلود فایل پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع این فایل در قالب پاورپوینت و در 23 اسلاید تهیه گردیده است: قسمتی از متن اسلاید ها: اسلاید یک) پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن…

 • تحقیق موسیقی ایران

  تحقیق موسیقی ایران دانلود فایل تحقیق موسیقی ایران حالا كه چنین می خواهید، بیائید راه را پایه به پایه تا آنجا بپیماییم كه پیمانه ای برگیریم و با آن به سنجش بنشینیم. پس، از موسیقی شروع می كنم كه، فارغ…

 • پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک

  پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک دانلود فایل پاورپوینت آزمایشگاه شیمی آلی یک اندازه گیری ثابتهای فیزیكی و برخی روشهای جداسازی، تخلیص و شناسایی تركیبها تعیین دمای ذوب تقطیر ساده تقطیر در فشار كم تقطیر به وسیله بخار آب تقطیر جزء…

 • پایان نامه شیوه فرزندپروری و مشکلات رفتاری در دانش آموزان

  پایان نامه شیوه فرزندپروری و مشکلات رفتاری در دانش آموزان دانلود فایل پایان نامه شیوه فرزندپروری و مشکلات رفتاری در دانش آموزان - مقدمه : محیط خانواده اولین و بادوام ترین عامل در تکوین شخصیت کودکان و نوجوانان زمینه ساز…

 • رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس

  رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس دانلود فایل  رویکردهای تدریس از کتاب رویکردهای تدریس رویکرد های تدریس This is a book about different approaches to teaching. Its purpose is to stimulate you to think about some basic ways to conceive…

 • مقاله حجاب و پوشش زن

  مقاله حجاب و پوشش زن دانلود فایل مقاله حجاب و پوشش زن چکیده هایی از متن: مقدمه: پوشش –حجاب :یكی دیگر از شبهاتی كه درمقاله مطرح وبدان پاسخ داده است ، مسألة پوشش زن است كه آیا این نوعی بی…

 • لایه GIS زمین شناسی آذربایجان غربی

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود لایه GIS زمین شناسی آذربایجان غربی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,لایه GIS زمین شناسی آذربایجان غربی دانلود فایل لایه GIS زمین شناسی آذربایجان غربی

 • طرح توجیهی تولید رزین های نفتی C5 آلیفاتیک

  طرح توجیهی تولید رزین های نفتی C5 آلیفاتیک دانلود فایل طرح توجیهی تولید رزین های نفتی C5 آلیفاتیک مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام…

 • مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها

  مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها دانلود فایل مقاله تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها تعریف حسابداری و سرمایه گذاریها فهرست: تعریف حسابداری مفهوم سرمایه و سرمایه گذاریها ویژگی سرمایه‌گذاریها ====================== بخشهایی از متن: تعریف حسابداری [حسابداری] عبارت است از فن…

 • پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه

  پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه دانلود فایل پایان نامه تصحیح و تحشیه كتاب تاریخ  انقلاب ایران از دوره ناصرالدین شاه تا غلبه محمد علی شاه فهرست مطالب…

 • سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار

  سمینار برق بررسی قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار دانلود فایل سمینار برق بررسی  قابلیت اطمینان تولید در محیط تجدید ساختار چکیده  سیستم های قدرت الکتریکی قابل اطمینان بدون وقفه بار مشتریان را در ولتاژ قابل قبول تامین می…

 • مقاله تونل و آلودگی های آن

  پروژه تونل و آلودگی های آن,تحقیق تونل و آلودگی های آن,تونل و آلودگی های آن,دانلود تونل و آلودگی های آن,مقاله تونل و آلودگی های آن دانلود فایل مقاله تونل و آلودگی های آن تعریف تونل: تونل راهرو زیرزمینی افقی یا…

 • مقاله بیماری چربی خون ( کلسترول خون و کنترل آن )

  افزایش کلسترول خون,انواع چربیهای خون,دانلود مقاله بیماری چربی خون,گیاهان داروئی كاهش دهنده چربی خون (كلسترول خون),مقاله بیماری چربی خون ( کلسترول خون و کنترل آن ),مقاله کنترل چربی خون دانلود فایل فهرست مطالب: مقدمه كلسترول چیست؟ بالا بودن كلسترول انواع…

 • پروپوزال بررسی ریتالین، تکنیک های آرمیدگی و نورو فیربک بر کاهش نشانگان ADHD در کودکان مبتلا به بیش فعالی

  بررسی ریتالین، تکنیک های آرمیدگی,پروپوزال بررسی ریتالین، تکنیک های آرمیدگی و نورو فیربک بر کاهش نشانگان ADHD در کودکان مبتلا به بیش فعالی,کاهش نشانگان ADHD در کودکان مبتلا به بیش فعالی,نورو فیربک بر کاهش نشانگان ADHD دانلود فایل پروپوزال بررسی…

 • بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران

  ارتباطات سازمانی به عنوان یك فرآیند متقابل,الگوی بهبود عملكرد مدیریت,بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملكرد مدیران در سازمان ملی جوانان و نهادهای تابعه شهر تهران,تعاریف ارتباطات,تعریف ارزشیابی عملكرد,محاسن ارتباطات غیر رسمی,معیارهای عملكرد,هدف از برقراری ارتباط دانلود فایل بررسی و…

 • طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی

  طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی دانلود فایل طرح توجیهی کنتور گاز دیافراگمی طرح توجیهی تولید کنتور گاز دیافراگمی مناسب برای : اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر…

 • طرح توجیهی ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد

  طرح توجیهی ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد دانلود فایل طرح توجیهی ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد محصول مورد نظر طرح حاضر، ایجاد واحد آبکاری کروماته براق و سیلیکون فولاد می باشد که در واقع می…

 • پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI)

  پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI) دانلود فایل پایان نامه طراحی میان افزار محیط زمان اجرای بی درنگ برای فراخوانی متد از راه دور (RT2RMI) فهرست مطالب  فصل 1-…

 • گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها

  دانلود گزارش کارآموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,سیستم,صنایع,کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,کارورزی مهندسی صنایع و سیستم ها,گزارش کاراموزی مهندسی صنایع و سیستم ها,مهندس دانلود فایل 1

 • طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی

  طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی دانلود فایل طرح توجیهی تولید بیولوژیک پنی سیلین جی مناسب برای اخذ وام بانکی از بانک ها و موسسات مالی اعتباری گرفتن وام قرض الحسنه خود اشتغالی از صندوق مهر امام رضا ارائه…

 • مقاله بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم

  پروژه بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم,تحقیق بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم,دانلود تحقیق بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم,مقاله بررسی امنیت در شبكه های محلی و بی سیم دانلود فایل…

 • حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

  حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالا دانلود فایل…

 • پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان

  پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه بررسی رابطۀ بین میزان رضایت زناشویی والدین و افسردگی کودکان,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,رشته روان…