پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری

دانلود فایل

پایان نامه توسعه مدل مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری با استفاده از یک الگوریتم فراابتکاری پیشگفتار: کمینه کردن زمان اجرای هر فعالیت یکی از ارکان اصلی و در خور توجه برنامه ریزان محسوب مـی شـود. در حل مساله مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی ، هد ف یافتن بهترین زیر مجموعه ای از مجموعه گزینـه هـای امکان پذیر است . امکانپذیری معمولا از دیدگاه هـای نـوع کـاربری ، بودجـه و وجـود امکانـا ت مـالی بـرای پروژه های برگزیده مطرح می گردد. مساله مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی مساله پیچیده ای است زیرا انواع ترکیبهای ممکن از نواحی دارای پتانسیل (که گزینه را می سازند) در عمل بسیار زیاد است . بـرای نمونـه اگر تنها ٢٠ ناحیه دارای پتانسیل موجود باشد و از میان آنها  تنها انتخاب ٣ ناحیه  بـرای احـدا ث پایانـه مورد نظر باشد، نیاز به بررسی ١١٤٠= !٢٠   حالت ممکن از ترکیب نواحی است . 3 !(20 −3)! به این ترتیب برای شهرهای بزرگ ، که تعداد نواحی آنها بیش از این مقدار باشد، کار بررسی گزینـه هـای امکان پذیر با دشواری زیادی روبرو است . از این رو ابداع روشهایی که بتواند کار را در مد ت معقول و کوتاه به انجام رساند، ضروری می نماید. حل مسائل بهینه سازی ترکیبی امروزه تلاشهای تحقیقاتی بسیاری را به خود معطو ف نموده اسـت . ایـن مسائل معمولا علاوه بر اهمیت تئوری و اکادمیک از جنبه های علمی نیز حائز اهمیت می باشـند و اکثـر مسائل دنیای امروز دقیقا و یا با اندکی تغییر از همین مسائل ناشی می شوند. روشهای دقیقـی کـه بـرای حل اینگونه مسائل به جوابهای بهینه و دقیق دست پیدا می کنند در حیطـه روشـهای دقیـق و مـدلهای برنامه ریزی ریاضی و یا تحقیق در عملیا ت قرار می گیرند. این روشهای دقیق همگـی از آنچـه اثباتهـای دقیق دارند و به عنوان اصول اولیه پذیرفته شده اند نشا ت می گیرد. لزوم رسیدن به جوابهـای بهینـه در این روشها از ابتدا بدیهی و یاقابل اثبا ت می باشد. اما با بزرگتر شدن مسائل دنیای واقعی و بوجود امـدن بحثی تحت عنوان پیچیدگیهای زمانی حل مسائل ، مشاهده می شود که روشهای دقیق قادر به دسـتیابی به جوابهای بهینه در زمانهای معقول و منطقی نمی باشند بطوری که هزینه ای که مدل بایسـتی از نظـر زمانی برای مسائلی با ابعاد بزرگ برای دستیابی به جواب بهینه بپردازد توجیه حل مساله با آن روش را از بین میبرد. با وجود این مشکلا ت لزوم استفاده از روشهایی که بتواند جوابهای بهینه یا لا اقل نزدیـک بـه بهینه این مسائل بزرگ را در زمانی منطقی بیابند احسا س می شود. در انتخاب استفاده از روشهای دقیق و یا روشهای فرا ابتکاری در واقع مصالحه ای میان زمان و بهینگی جواب انجام می شود. فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                                        صفحه  چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….١ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….٢ فصل اول : کلیـا ت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٣ ١-١- پیشگفتار: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٤ ١-٢- تعریف مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٥ ١-٣- اهمیت مساله …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٦ ١-٤- هد ف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٦ ١-٥- روش کار و تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧ ١-٦- بررسی عوامل موثر در مکانیابی پایانه های برون شهری ……………………………………………………………………………………………………………..٧ ١-٦-١- موقعیت زمین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧ ١-٦-١-١- فاصله  از محل تقاضا ………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧ ١-٦-١-٢- وسعت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٨ ١-٦-١-٣- کاربری و همسایگی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………٨ ١-٦-١-٤- اثار زیست محیطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٨ ١-٦-١-٥- مالکیت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….٨ ١-٦-٢-  محدودیتها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٨ ١-٦-٢-١- موقعیت از نظر طرح شهرسازی و دستور العملهای مربوطه …………………………………………………………………………………9 ١-٦-٢-٢- سیاست گذاری مدیران اجرایی شهر …………………………………………………………………………………………………………………….٩ ١-٦-٣- امکانا ت منطقه در تامین تاسیسا ت …………………………………………………………………………………………………………………………………٩ ١-٦-٣-١- راه های ارتباطی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٩ ١-٦-٣-٢-  آب ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٦-٣-٣- برق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٩ ١-٦-٣-٤- گاز …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٩ ١-٦-٣-٥- مخابرا ت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ١٠ ١-٦-٣-٦- تسهیلا ت انتقال و یا تصفیه فاظلاب و دفع ابهای سطحی ………………………………………………………………………………… ١٠ ١-٦-٣-٧- مسائل امنیتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠ ١-٦-٤- وضعیت زمین شناسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٦-٤-١- ایمنی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٠ ١-٦-٤-٢- ناهمواریها  وعوار ض طبیعی ……………………………………………………………………………………………………………………………….١٠ ١-٦-٤-٣- ابهای زیرزمینی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١٠ ١-٦-٤-٤- مکانیک خا ک …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١ ١-٦-٥- ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١ ١-٦-٥-١-ویژگیهای اقلیمی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………١١ ١-٦-٥-٢-وضعیت بادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١ ١-٧- بررسی کلی مسائل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..١١ ١-٧-١- طبقه بندی مسائل : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١ ١-٧-١-١- مسائل چند جمله ای ( P ) : ……………………………………………………………………………………………………………………………. ١٢ ١-٧-١-٢- مسائل چند جمله ای نامقید ( NP ):………………………………………………………………………………………………………………. ١٢ ١-٧-١-٣- مسائل بهینه یابی ترکیبی ( COP ) : …………………………………………………………………………………………………………….. ١٣ فصل دوم : بررسی روشهای مختلف مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری مطابق متون گذشته ………………………………………..١٥ ٢-١-بررسی روشهای کلی مکانیابی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٦ ٢-٢- مدلهای کیفی مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری …………………………………………………………………………………………………… ١٨ ٢-٢-١- روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)……………………………………………………………………………………………………………………………. ١٨ ٢-٢-١-١- ایجاد ساختار درختی پارامترها و رسم نمودار AHP ………………………………………………………………………………………. ١٩ ٢-٢-١-٢- مقایسه زوج به زوج پارامترها با هم …………………………………………………………………………………………………………………… ١٩ ٢-٢-١-٣-بررسی میزان سازگاری پاسخهای کارشناسان خبره …………………………………………………………………………………………..٢٠ ٢-٢-١-٤- روش محاسبه وزن نسبی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………………….٢١ ٢-٢-١-٥- روش محاسبه وزن نهایی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی ……………………………………………………………………………….٢٢ ٢-٢-٢- مکانیابی  با استفاده از منطق فازی ………………………………………………………………………………………………………………………………٢٢ ٢-٣- مدلهای کمی مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری ……………………………………………………………………………………………………….. ٢٥ ٢-٣-١- مدل مکانیابی پیوسته …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٢٥ ٢-٣-١-١-مکانیابی با در نظر گرفتن فاصله خطی بین نواحی ……………………………………………………………………………………………. ٢٦ ٢-٣-١-٢-مکانیابی با در نظر گرفتن فاصله دو بعدی بین نواحی ………………………………………………………………………………………. ٢٧ ٢-٣-١-٣- مکانیابی در مواردی که فاصله توان مثبتی از P باشد ……………………………………………………………………………………… ٢٧ ٢-٣-٢-روش  پی مرکز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٨ ٢-٣-٢-١- فاصله چه بای چه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………٢٩ ٢-٣-٢-٢- مکانیابی با تقاضای وزین نواحی ………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٩ ٢-٣-٣- مکانیابی شبکه ای ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٠ ٢-٣-٤- مکانیابی بر اسا س ماهیت دینامیکی تقاضا………………………………………………………………………………………………………………….. ٣١ ٢-٣-٥- مدل مکانیابی پایانه های چند گانه ………………………………………………………………………………………………………………………………٣٢ ٢-٤- مقایسه روشها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٣ فصل سوم : بررسی روشهای حل مساله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٣٥ ٣-١- روشهای حل مسأله :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٦ ٣-١-١- روش شبیه سازی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٧ ٣-١-٢- روش بهینه سازی :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٧ ٣-١-٢-١- روشهای شمارشی :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٣٨ ٣-١-٢-٢- روشهای محاسباتی :………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣٨ ٣-١-٢-٣- روشهای ابتکاری : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ٣٩ ٣-١-٢-٤- روشهای فرا ابتکاری : …………………………………………………………………………………………………………………………………………٤٠ ٣-٢- روش جستجوی همسایه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….٤١ ٣-٣-  الگوریتم  بهینه یابی با کلونی مورچگان ( ACO ) :………………………………………………………………………………………………………………. ٤٥ ٣-٣-١- سیستم مورچه ها (AS) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤٧ ٣-٣-١-١-ساخت راه حل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٤٧ ٣-٣-١-٢-به روزکردن جذابیت مسیر …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤٩ ٣-٣-٢- سیستم مورچه های حداقل و حداکثر در مساله فروشنده دوره گرد……………………………………………………………………………..٥٠ ٣-٣-٢-١- به روز کردن جذابیت مسیر ……………………………………………………………………………………………………………………………….٥٠ ٣-٣-٢-٢- محدودیت جذابیت مسیر…………………………………………………………………………………………………………………………………… ٥١ ٣-٣-٢-٣- شروع و بازسازی جذابیت مسیر ………………………………………………………………………………………………………………………… ٥٢ ٣-٣-٣- سیستم مورچه های حداقل و حداکثر در مساله پی – میانه با ظرفیت محدود……………………………………………………………..٥٢ ٣-٣-٣-١-پتانسیل اولیه  هر ناحیه جهت عرضه سرویس ( η ):………………………………………………………………………………………..٥٣ ٣-٣-٣-٢- میزان جذابیت هر ناحیه ( τ) : ……………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٣ ٣-٣-٣-٣-کنترل رکود …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٤ ٣-٤- ACO بعلاوه جستجوی محلی …………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٥ ٣-٤-١- چگونگی افزودن جستجوی محلی به الگوریتم های ACO………………………………………………………………………………………….55 ٣-٤-٢- به روز کردن جذابیت مسیر لامارک و داروین : …………………………………………………………………………………………………………….٥٧ فصل چهارم : روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٨ ٤-١- پروسه حل مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………٥٩ ٤-٢- مدل پیشنهادی توسعه یافته مکانیابی پایانه های اتوبوسرانی برون شهری ……………………………………………………………………………….. ٦١ ٤-٣-ایجاد تغییرا ت در الگوریتم تلفیقی پیشنهادی و متناسب نمودن آن با مساله ………………………………………………………………………….. ٦٣ ٤-٣-١-پتانسیل اولیه هر مرکز جهت پایانه شدن ( η ):………………………………………………………………………………………………………….. ٦٤ ٤-٣-٢- میزان جذابیت مرکز هر ناحیه ( τ ) : ………………………………………………………………………………………………………………………… ٦٤ ٤-٤- پروسه بهینه سازی مدل ………………………………………………………………………………………………………………………………………..٦٦ فصل  پنجم : مطالعه موردی و پیاده سازی روش تحقیق روی شبکه شهر اصفهان ……………………………………………………………………………..٧١ ٥-١- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..٧٢ ٥-٢- تعیین محدوده مورد مطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ٧٢ ٥-٣- وضعیت پایانه های موجود در شهر اصفهان …………………………………………………………………………………………………………………٧٤ ٥-٣-١- پایانه کاوه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٤ ٥-٣-٢- پایانه صفه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٥ ٥-٣-٣- پایانه زاینده رود ………………………………………………………………………………………………………………………………………………٧٧ ٥-٣-٤- پایانه جی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٧٨ ٥-٤- بررسی اطلاعا ت موجود ……………………………………………………………………………………………………………………………………٧٩ ٥-٥- ساخت مدل پیشنهادی …………………………………………………………………………………………………………………………………….٨١ ٥-٦- ارزیابی مدل …………………………………………………………………………………………………………………………………………………٨٧ ٥-٧- ارزیابی پایانه های شهر اصفهان در وضعیت کنونی ……………………………………………………………………………………………….. ٩٠ ٥-٨- تعیین مکان بهینه پایانه ها………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩٠ ٥-٩- تحلیل حساسیت پارامترهای مدل …………………………………………………………………………………………………………………. ٩٢ ٥-٩-١- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر” تعداد تکرار برنامه ” …………………………………………………………………………………….. ٩٣ ٥-٩-٢- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر” تعداد انتخابگر”……………………………………………………………………………………………٩٣ ٥-٩-٣- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر” نرخ کاهش جذابیت “…………………………………………………………………………………… ٩٤ ٥-٩-٤- تحلیل حساسیت مدل نسبت به پارامتر کنترل کننده میزان تاثیر جذابیت ( α) و پارامتر کنترل کننده میزان تاثیر پتانسیل اولیه (β)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩٦ ٥-١٠- تعیین تعداد پایانه مورد نیاز بر اسا س رشد تقاضا در افق ١٣٩٠………………………………………………………………………………………………. ٩٧ فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادا ت …………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٠ ٦-١- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٠١ ٦-٢- ارائه پیشنهادا ت برای آینده …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٢ پیوست ١: نمونه پرسشنامه نظرسنجی از کارشناسان خبره ……………………………………………………………………………………………………….. ١٠٤ پیوست ٢: متن برنامه نوشته شده در محیط نرم افزار MATLAB …………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧ منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١٦ فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١٦ فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١١٧

 • گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی

  حسابداری,دانلود گزارش کارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,سودا شیمی,شركت,کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,کارورزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش كارآموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,گزارش کاراموزی مدیریت و حسابداری شركت سودا شیمی,مدیریت دانلود فایل گزارش كارآموزی…

 • پاورپوینت کامل مخابرات سیار ماهواره ای

  پاورپوینت,پاورپوینت کامل مخابرات سیار ماهواره ای,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای,مخابرات,مخابرات سیار,مخابرات سیار ماهواره ای دانلود فایل پاورپوینت کامل و جامع مخابرات سیار ماهواره ای با 38 اسلاید...پاورپوینت مخابرات سیار ماهواره ای]گسترش جوامع بشری همگام با پیشرفت علم باعث …

 • ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان

  ساختار سازمان ملل و نقش آن در مسایل مختلف جهان دانلود فایل [1]

 • مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها

  امنیت اجتماعی,پروژه بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,تحقیق بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,حاشیه‌نشینی,دانلود مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,شهر,مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی شهرها,مهاجرت دانلود فایل مقاله بررسی مهاجرت،‌ حاشیه‌نشینی و امنیت اجتماعی…

 • انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران

  انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,تحقیق در مورد انواع تخلفات,تحقیق و بررسی انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران و دفتریاران,تحقیق و بررسی در مورد انواع تخلفات و مجازاتهای انتظامی سردفتران…

 • پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه

  پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه دانلود فایل پیاده سازی سیستم نرم افزاری داروخانه پایان نامه فوق در 3 فاز تجزیه و تحلیل، طراحی و پیاده سازی نرم افزار داروخانه انجام گرفته است. هدف از این کار سرعت بخشیدن به…

 • تحقیق درمورد مارکسیسم

  تحقیق درمورد مارکسیسم,تحقیق مارکسیسم,مقاله بررسی مارکسیسم دانلود فایل تحقیق درمورد مارکسیسم عناوین: تاریخچه مارکس مارکس واساس دین مارکسیسم ، خشونت وعدم خشونت انقلاب اسلامی – نظریه مارکسیستی منابع .......................................................... چکیده ای از متن: تاریخچه مارکس : مارکس در خانواده ای…

 • گزارش کار وکالت

  بررسی وکالت,تحقیق در مورد وکالت,تحقیق و بررسی در مورد وکالت,گزارش کار,گزارش کار وکالت,گزارش کار وکالت 340 ص,مطالبه اجرت المثل,مقاله وکالت,وکالت دانلود فایل گزارش کار وکالت موضوع : مطالبه اجرت المثل گردش كار خواهان دادخواستی به طرفیت محمدجواد منصوب به خواسته…

 • طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز

  طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز دانلود فایل طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز مناسب برای شروع یک کسب و کار  مناسب جهت ارائه به دانشگاه…

 • پایان نامه طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT

  پایان نامه طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT دانلود فایل پایان نامه طراحی ثابت نگهدار ارتفاع پهپاد در مد طولی به روش QFT چکیده  در این پایان نامه، طراحی و شبیه سازی سیستم کنترل ارتفاع…

 • پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال

  پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال دانلود فایل پایان نامه رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات با بهبودکیفیت خدمات بانکی مبتنی بر الگوی سروکوال چکیده : تجارت نوین نیازمند ابزارها و زیر…

 • مقاله بررسی تكنیك های كشتی

  پروژه بررسی تكنیك های كشتی,تحقیق بررسی تكنیك های كشتی,دانلود تحقیق بررسی تكنیك های كشتی,مقاله بررسی تكنیك های كشتی دانلود فایل مقاله بررسی تكنیك های كشتی در 17 صفحه ورد قابل ویرایش  مقدمه: ورزش به عنوان یكی از مقولات اجتماعی پیوند…

 • پروژه طراحی وساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه ی MMC

  پروژه طراحی وساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه ی MMC,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه طراحی وساخت سیستم ضبط و پخش سیگنال با میکروکنترلر AVR و کارت حافظه ی MMC,دانلود طرح توجیهی,دانلود…

 • پژوهش عوامل انگیزشی خبرنگاران خبرگزراری ها در جهت ارتقا کیفی اخبار

  ارتقا کیفی اخبار,پژوهش عوامل انگیزشی خبرنگاران خبرگزراری ها در جهت ارتقا کیفی اخبار,عوامل انگیزشی خبرنگاران خبرگزراری ها در جهت ارتقا کیفی اخبار دانلود فایل عوامل انگیزشی خبرنگاران خبرگزراری ها در جهت ارتقا کیفی اخبار ) مقدمه خبرگزاری ها مبنع تغذیه…

 • پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

  پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب,عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان,هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب دانلود فایل پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت…

 • دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری)

  انواع واحد اندازه گیری,تعریف اندازه گیری,جایگاه اندازه گ,حسابداری بهای تاریخی,حسابداری مبتنی بر خالص ارزش فروش (بازیافتنی),خاصه های حسابداری,دانلود پاورپوینت اندازه گیری در حسابداری (ویژه ارائه کلاسی درس تئوری های حسابداری),طبقه بندی اشکال تغییر قیمت,عوامل خطا در اندازه گیری,کیفیت اندازه گیری,مقیاسهای…

 • پروژه متلب(کنترل دور موتور تکفازAC)

  پروژه متلب(کنترل دور موتور تکفازAC),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود پروژه متلب(کنترل دور موتور تکفازAC),دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پروژه متلب(کنترل دور موتور تکفازAC)

 • پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار

  پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار دانلود فایل پاورپوینت معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشار معماری ارگانیک و تحلیل گرافیکی خانه آبشارشامل 3 پاورپوینت 39 و 65 و 96 اسلایدی              …

 • تحقیق كتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی

  تحقیق كتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق كتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در…

 • پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982)

  پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982) دانلود فایل پرسشنامه سلامت معنوی الیسون و پالوتزین (1982) منابع : رضایی، محبوبه، سیدفاطمی، نعیمه، حسینی، فاطمه. سلامت معنوی بیماران مبتلا به سرطان تحت شیمی درمانی، مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه پزشکی…

 • بررسی گیاه لوبیا چشم بلبلی به صورت لاتین

  بررسی گیاه لوبیا چشم بلبلی به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Cowpea, Vigna unguiculata, is a climbing annual in the family Fabaceae…

 • مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد

  مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه مهارت های مقابله ای و پیش گیری از عود در افراد معتاد دانلود فایل مقاله وتحقیق بررسی اثربخشی  مددکاری گروهی به شیوه شناختی ـ رفتاری در توسعه…

 • مقاله نظام آموزش و پرورش آلمان

  آلمان و آموزش و پرورش در آن,تحصیلات در آلمان,مقاله نظام آموزش و پرورش آلمان,نظام آموزشی در آلمان دانلود فایل آلمان و آموزش و پرورش در آن قسمتهایی از متن: نظام آموزشی در آلمان تحصیلات پایه آموزش ابتدایی در اکثر استانها…

 • پایان نامه بررسی تکنولوژی RFID

  RFID,پایان نامه بررسی تکنولوژی RFID,پروژه بررسی تکنولوژی RFID,تحقیق بررسی تکنولوژی RFID,تکنولوژی,دانلود پایان نامه بررسی تکنولوژی RFID,مقاله بررسی تکنولوژی RFID دانلود فایل [1]

 • پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

  پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین دانلود فایل پایان نامه گسترش متدولوزی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین چکیده : آموزش صحیح قوانین و ایمنی تردد یک ضرورت…

 • بررسی رابطه ی بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل

  بررسی رابطه ی بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی دانشجویان متاهل,پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی دانلود فایل پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی   بررسی رابطه ی بین بلوغ عاطفی با کیفیت زندگی…

 • دانلود پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی

  Powerpoint،pptx,انواع بازار اقتصادی,انواع بازار كالا,انواع بازارها از نظر فعالیت,انواع بازارها ازدیدگاه کاتلر,انواع بازارهای سازمانی,بازار,بازار انحصار چند جانبه,بازار انحصار کامل,بازار بین المللی,بازار دولتی,بازار رقابت انحصاری,بازار رقابت کامل,بازار صنعتی,بازار مصرف کننده,بازار واسطه,دانلود پاورپوینت انواع بازار و محیط بازاریابی,دانلود پاورپوینت انواع بازارو محیط…

 • پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز

  پروپوزال سیاست جنایی ایران,پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز,سیاست جنایی ایران,سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا دانلود فایل پروپوزال سیاست جنایی ایران در مورد قاچاق کالا و ارز بیان مسأله اساسی تحقیق به طوری کلی…

 • پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان

  پایان نامه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان,پروژه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان,تحقیق بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان,دانلود پایان نامه بررسی نحوه اجرای پی و اسكلت فلزی ساختمان,مقاله بررسی نحوه اجرای پی…

 • مدیریت اسناد و بایگانی

  پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مدیریت,مدیریت اسناد و بایگانی دانلود فایل دانلود پاورپوینت مدیریت اسناد و بایگانی مجموعه اصول و روشهایی است…

 • پایان نامه بررسی دوستی و دوستیابی

  پایان نامه بررسی دوستی و دوستیابی,پروژه بررسی دوستی و دوستیابی,تحقیق بررسی دوستی و دوستیابی,دانلود پایان نامه بررسی دوستی و دوستیابی,دوست,دوستیابی,مقاله بررسی دوستی و دوستیابی دانلود فایل [1]

 • پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه افسردگی ووزن در بین جوانان دختر حدود سنی 25-18 شهرستان ابهر دانلود فایل 4.Weissman

 • پاورپوینت باغ های ایرانی و کوشک های آن

  پاورپوینت باغ های ایرانی و کوشک های آن دانلود فایل پاورپوینت باغ های ایرانی و کوشک های آن پاورپوینت باغ های ایرانی و کوشک های آناین پاورپوینت در 29 اسلاید می باشد. فهرست مطالب اسلاید ها : باغـــــهای ایــــــران  Persian…

 • پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

  پایان نامه بررسی وضعیت احساس,پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور,هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور دانلود فایل پایان نامه بررسی وضعیت احساس هویت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مقدمه…

 • بررسی میزان گرایش به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط بر آن با تاکید بر مصرف گرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

  بررسی میزان گرایش به اقتصاد مقاومتی,بررسی میزان گرایش به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط بر آن با تاکید بر مصرف گرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل,تاکید بر مصرف گرایی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد,مقاله بررسی میزان گرایش…