پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب,عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان,هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب

دانلود فایل

پایان نامه بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط هوش اخلاقی با عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه در سطح ک شرکت آب و فاضلاب استان گیلان به شیوه نمونه‌گیری دردسترس بر روی 216 نفر اطلاعات لازم گردآوری و نتیجه با نرم‌افزار SPSS19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین هوش اخلاقی و عملکرد کارکنان (457/0=r) همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین بین درستکاری و عملکرد کارکنان (383/0=r)، بین مسئولیت پذیری و عملکرد کارکنان (406/0=r)، بین دلسوزی و عملکرد کارکنان (451/0=r)، بین گذشت و عملکرد کارکنان (451/0=r)، رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در واقع هوش اخلاقی نقش مثبت و معنی‌داری در عملکرد کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان گیلان دارد.   واژه کلیدی: هوش، هوش اخلاقی، عملکرد، کارکنان. فهرست مطالب عنوان                                                                                                       صفحه چکیده 1 فصل اول: کلیات پژوهش… 2 1-1- مقدمه. 3 1-2- بیان مساله. 4 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش… 5 1-4- هدف های پژوهش… 6 1-4-1- هدف اصلی.. 6 1-4-2- هدف های فرعی.. 6 1-5- پرسش ها 6 1-5-1- پرسش اصلی.. 6 1-5-2- پرسش های فرعی.. 7 1-6- فرضیه ها 7 1-6-1- فرضیه اصلی.. 7 1-6-2- فرضیه های فرعی.. 7 1-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 7 1-7-1- تعریف مفهومی.. 7 1-7-2- تعریف عملیاتی.. 8 1-10- مدل پژوهش… 9 1-11- قلمرو پژوهش… 9 1-11-1- قلمرو موضوعی.. 9 1-11-2- قلمرو زمانی.. 9 1-11-3- قلمرو مکانی.. 9 فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش… 10 2-1- بخش اول: هوش اخلاقی.. 11 2-1-1- مقدمه. 11 2-1-2- تعریف هوش… 11 2-1-3- انواع هوش… 12 2-1-3-1- هوش شناختی.. 12 2-1-3-2- هوش مصنوعی.. 14 2-1-3-3- هوش معنوی.. 14 2-1-3-4- هوش اخلاقی.. 15 2-1-4- اصول هوش اخلاقی در مدیریت.. 16 2-1-5- عناصر هوش اخلاقی.. 16 2-1-6- نقش هوش اخلاقی در موفقیت فردی و سازمانی.. 17 2-1-7- تاثیر هوش اخلاقی بر بهبود عملكرد و موفقیت سازمان. 18 2-2- بخش دوم: عملکرد. 21 2-2-1- مقدمه. 21 2-2-2- مفهوم و تعاریف عملکرد. 21 2-2-3- عوامل عملکردی.. 23 2-2-3-1- عوامل رفتاری.. 23 2-2-3-2- عوامل فرایندی.. 24 2-2-4- عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان. 24 2-2-5- سیستم عملکرد فردی.. 26 2-2-6- عملکرد سازمانی.. 27 2-2-7- سیستم عملکرد کارکنان. 28 2-2-7-1- باز، متناسب، و هدفمند: 28 2-2-7-2- براساس توانایی.. 28 2-2-7-3- روندی دایمی.. 29 2-2-8– برنامه ریزی عملکرد. 30 2-2-9- عوامل مؤثر بر عملكرد. 30 2-2-10- ارزیابی عملکرد کارکنان. 32 2-2-10-1- مفهوم ارزشیابی عملكرد. 34 2-2-10-2- اهداف ارزشیابی عملكرد. 36 2-2-10-3- رویكردها و روشهای ارزشیابی عملكرد. 37 2-2-10-4- روشهای ارزشیابی عملكرد. 39 2-3- پیشینه پژوهش… 42 2-3-1- پیشینه داخلی.. 42 2-3-2- بخش سوم: پیشینه خارجی.. 44 فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش… 45 3-1- مقدمه. 46 3-2- روش پژوهش… 46 3-3- جامعه آماری.. 46 3-4- نحوه انتخاب نمونه و حجم نمونه. 46 3-5- روش گردآوری داده ها 47 3-6- ابزار گردآوری داده ها 47 3-7- تعیین روایی و پایایی پرسشنامه. 47 3-7-1 روایی (اعتبار) ابزار سنجش… 48 3-7-2 پایایی ابزار سنجش(اعتماد پذیری) 48 3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 49 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 50 4-1- مقدمه. 51 4-2- یافته های توصیفی پژوهش… 51 4-3- نتایج آماره های دو متغیره 83 4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 83 4-3-2- هوش اخلاقی و عملكرد. 84 4-3-3- درستكاری و عملكرد. 85 4-3-4- مسئولیت پذیری و نحوه عملكرد. 86 4-3-5- دلسوزی و نحوه عملكرد. 87 4-3-5- گذشت و نحوه عملكرد. 88 4-4- نتایج آماره های چند متغیره 89 فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری.. 93 5-1- مقدمه. 94 5-2- خلاصه پژوهش… 94 5-3- یافته‌های توصیفی.. 94 5-4- یافته‌های استنباطی، بحث و نتیجه‌گیری.. 95 5-5- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری کلی.. 97 5-6- پیشنهادهای تحقیق. 98 5- 6-1- پیشنهادها بر اساس یافته‌های پژوهش… 98 5-6-2- پیشنهادها برای پژوهش‌های آتی.. 99 5-6-3- محدودیت‌های پژوهش… 99 منابع. 99 فهرست جدول‌ها عنوان                                                                                                        صفحه جدول (3-1) نتایج تحلیل پایایی پرسشنامه ها(الفای کرونباخ). 48 جدول (4-1) آماره های توصیفی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51 جدول (4-2) آماره های مربوط به سن پاسخگویان. 52 جدول (4-3) آماره های توصیفی مربوط به وضعبت تأهل پاسخگویان. 52 جدول (4-4) آماره های مربوط به سطح تحصیلات پاسخگویان. 53 جدول (4-4) آماره های مربوط به سنوات خدمت پاسخگویان. 54 جدول (4-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55 جدول (4-6) بیان اصول. 56 جدول (4-7) گفتن حقیقت… 56 جدول (4-8) مخالفت… 57 جدول (4-9) موافقت… 57 جدول (4-10) اعتراف به اشتباه 58 جدول (4-11) پذیرش شكست… 58 جدول (4-12) كمك به دیگران. 59 جدول (4-13) ارادت خالصانه. 59 جدول (4-14) استفاده از اشتباهات… 60 جدول (4-15) بخشیدن. 60 جدول (4-16) ارزیابی اگاهانه. 61 جدول (4-17) اعتماد. 61 جدول (4-18) اعتراض به اشتباه رییس…. 62 جدول (4-19) خوش‌قولی.. 62 جدول (4-20) قبول مسئولیت… 63 جدول (4-22) پیامدهای اشتباهات… 63 جدول (4-23) كمك به دیگران. 64 جدول (4-24) علاقه بدون چشم داشت… 64 جدول (4-25) پافشاری به اشتباهاتم. 65 جدول (4-26) گذشت افراد. 65 جدول (4-27) مطابقت رفتار با باورها 66 جدول (4-28) درستكاری از دید همكاران. 66 جدول (4-29) گزارش كارهای غیر اخلاقی.. 67 جدول (4-30) مشورت با افراد ذی نفع.. 67 جدول (4-31) پذیرفتن پیامد تصمیم. 68 جدول (4-23) بهبود عملكرد. 68 جدول (4-33) توجه به نیازهای همكاران. 69 جدول (4-34) دلسوزبودن. 69 جدول (4-35) داشتن نگرش واقع بینانه. 70 جدول (4-36) قبول اشتباه دیگران. 70 جدول (4-37) سازگاری رفتار. 71 جدول (4-38) بازخوردها 71 جدول (4-39) دفاع از ارزشها 72 جدول (4-40) محرم راز. 72 جدول (4-41) مقصر دانستن دیگران. 73 جدول (4-42) ترغیب خطر پذیری.. 73 جدول (4-43) كمك به دیگران. 74 جدول (4-44) حمایت از دوستان. 74 جدول (4-45) بخشیدن خود. 75 جدول (4-46) اعتماد به دیگران. 75 جدول (4-47) انضباط.. 76 جدول (4-48) احساس مسئولیت… 76 جدول (4-49) كار صادقانه. 77 جدول (4-50) دلسوزی نسبت به كار. 77 جدول (4-51) پیگیر بودن. 78 جدول (4-52) جدی بودن در كار. 78 جدول (4-53) برخورد محترمانه با ارباب رجوع. 79 جدول (4-54) فداكاری.. 79 جدول (4-55) افزایش معلومات… 80 جدول (4-56) پذیرش اشتباهات… 80 جدول (4-57) حفظ اسرار شغلی.. 81 جدول (4-58) رعایت حقوق دیگران. 81 جدول (4-59) انتقال اطلاعات شغلی.. 82 جدول (4-60) اجتناب از اتلاف وقت… 82 جدول (4-61) صرفه جویی.. 83 جدول (4-62) توضیع نرمال بودن داده ها 83 جدول (4-63) نتایج آزمون رابطه بین هوش اخلاقی افراد در محیط كاری و عملكردشان. 84 جدول (4-64) نتایج آزمون رابطه بین درستكاری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 85 جدول (4-65) نتایج آزمون رابطه بین مسئولیت پذیری افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 86 جدول (4-66) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 87 جدول (4-67) نتایج آزمون رابطه بین دلسوزی افراد در محیط كاری و نحوه عملكردشان. 88 جدول (4-68) آماره های تحلیل رگرسیون چند متغیره میزان عملکرد. 91 جدول(4-69) تحلیل واریانس چند متغیره مبزان عملکرد. 92 جدول(4-70) آماره های مربوط به متغیرهای مستقل مدل رگرسیونی.. 92  فهرست نمودار‌ها عنوان                                                                                                            صفحه نمودار (4-1) توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخگویان. 51 نمودار (4-2) توزیع فراوانی رده سنی پاسخگویان. 52 نمودار (4-3) توزیع فراوانی وضعیت تاهل پاسخگویان. 53 نمودار (4-4) وضعیت فرتوتنی تحصیلات پاسخ گویان. 53 نمودار (4-5) توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان. 54 نمودار (4-6) توزیع فراوانی نوع استخدام پاسخگویان. 55 نمودار (4-7) توزیع نرمال بودن باقیمانده های مدل. 90 نمودار (4-8) توزیع خطی روابط میان متغیر ها 90

 • مقاله معماری مساجد ایران

  مقاله معماری مساجد ایران دانلود فایل مقاله معماری مساجد ایران فهرست مندرجات بخش اول فصل اول معماری مساجد ایرانی در دروه آل بویه320-447 هجری 1-1. طرح مسجد در ایران در دوران اولیه اسلام 1-2. مسجد جامع نیریز: 1-3. معماری مساجد…

 • پرسشنامه اعتقاد به خرافات

  پرسشنامه اعتقاد به خرافات دانلود فایل پرسشنامه اعتقاد به خرافات به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامه مقدمه : در فرهنگ مردم واصطلاحات رایج هر گونه اعتقاد به نیروهای فوق طبیعی ، ایمان به نیروی معجزه یا افسونگری ، "قسمت" ،…

 • پاورپوینت كارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر

  پاورپوینت كارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر دانلود فایل پاورپوینت كارگاه روش‌های برقراری ارتباط مؤثر ارتباط چیست؟ ارتباط عبارت است از  هر گونه تعاملی كه شامل انتقال پیام باشد. اهمیت ارتباط  ارتباط تنها وسیله انتقال اطلاعات به دیگران است.  ارتباط تنها…

 • تحقیق معماری در مصر

  تحقیق معماری در مصر دانلود فایل تحقیق معماری در مصر توضیح: این فایل قابل استفاده برای تحقیق درس اصول و روش تحقیق رشته معماری می باشد. فهرست مطالب این تحقیق شامل: فصل اول: کلیات تحقیق - مقدمه - بیان مسأله…

 • پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی

  بررسی رابطه ی بین جنسیت,بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی,پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی,جنسیت و مشارکت اجتماعی دانلود فایل پژوهش بررسی رابطه ی بین جنسیت و مشارکت اجتماعی هدف این پژوهش شناسایی رابطة بین…

 • پایان نامه تحلیل محتوای كتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت

  پایان نامه تحلیل محتوای كتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت دانلود فایل پایان نامه تحلیل محتوای كتابهای درسی سال اول دوره ی راهنمایی بر حسب سازه ی انگیزه پیشرفت چكیده: كتاب درسی كه…

 • گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل

  دانلود گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,زرین گل,کاراموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,کارخانه,کارورزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین گل,گزارش کارآموزی از گندم تا ماکارونی-کارخانه ماکارونی زرین گل,گزارش کاراموزی از گندم تا ماکارونیکارخانه ماکارونی زرین…

 • گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك دانلود فایل گزارش كارآموزی در شركت ایران تكنیك این گزارش كارآموزی با فرمت Word…

 • تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست

  پروژه بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست,تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست,دانلود تحقیق بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست,مقاله بررسی پمپ های حرارتی سازگار با محیط زیست دانلود فایل تحقیق بررسی پمپ های…

 • پروژه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download)

  Book,Download,پایان نامه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),پروژه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),تحقیق طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),دانلود,دانلود پایان نامه طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),طراحی,کتاب,مقاله طراحی وب سایت دانلود کتاب(Book Download),وب سایت دانلود فایل پروژه طراحی وب…

 • ترجمه پنیر پروبیوتیک

  ترجمه پنیر پروبیوتیک دانلود فایل نمونه ترجمه چکیده اهمیت محصولات حاوی پروبیوتیک برای حفظ سلامت و رفاه در حال تبدیل شدن به انتخاب کلیدی برای مصرف کننده، با توجه به رشد سریع و گسترش بازار برای چنین محصولاتی، علاوه بر…

 • مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی

  پیشینه پژوهش,فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی دانلود فایل مبانی نظری و فصل دوم پژوهش خود کار آمدی در 48 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد…

 • گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه

  آرشیدا سازه,دانلود گزارش کارآموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه,شرکت,صندلی مقوایی,طراحان,کاراموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه,کارورزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه,گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا سازه,گزارش کاراموزی صندلی مقواییشرکت طراحان آرشیدا سازه دانلود فایل گزارش کارآموزی صندلی مقوایی-شرکت طراحان آرشیدا…

 • گزارش کاراموزی بازار یابی پگاه

  بازار یابی,پگاه,دانلود گزارش کارآموزی بازار یابی پگاه,کاراموزی بازار یابی پگاه,کارورزی بازار یابی پگاه,گزارش کاراموزی بازار یابی پگاه دانلود فایل گزارش کاراموزی بازار یابی پگاه در 38 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان                                                                                      صفحه مقدمه                                                                                      1 معرفی بازار یابی                                                                     3…

 • نمونه سوال معادلات دیفرانسیل

  نمونه سوال معادلات دیفرانسیل دانلود فایل نمونه سوال معادلات دیفرانسیل رشته های فیزیک حالت جامد فیزیک اتمی مهندسی پلیمر مهندسی هوا فضا مهندسی برق قدرت مهندسی برق الکترونیک مهندسی شیمی شیمی محض شیمی کاربردی شیمی فیزیک مهندسی اب وخاک مهندسی…

 • پاورپوینت مدیریت مداخلات

  انواع مداخلات( کامینگز و اورلی ),پاورپوینت مدیریت مداخلات,تیم‌سازی,جلسات رویارویی,دانلود پاورپوینت مدیریت مداخلات,عوامل مؤثر بر مداخلات,عواملی که جهت انتخاب نوع مداخله باید بدان توجه نمود,کوچک‌سازی,گروههای آموزشی یا گروههای T,مداخل,مداخلات شخص ثالث,مداخلات مربوط به فرآیندهای انسانی,مشاوره‌ فرآیندی,معیارهای طبقه‌بندی مداخلات و انواع آن,مهندسی…

 • پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ

  انواع سیستم های بارکدینگ,بررسی انواع سیستم های بارکدینگ,پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ,پروژه انواع سیستم های بارکدینگ,تحقیق انواع سیستم های بارکدینگ,دانلود انواع سیستم های بارکدینگ,مقاله انواع سیستم های بارکدینگ دانلود فایل پایان نامه انواع سیستم های بارکدینگ مقدمه: امروزه سیستمهای…

 • روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم

  دی اكسید تیتانیوم,ررسی های كانه آرایی كانسنگ كهنوج,روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم,فرایند های مختلف تهیه دی اكسید تیانیوم دانلود فایل  روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم  فصل اول كانی شناسی تیتانیم  فصل دوم…

 • ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری

  ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری,دان,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارتباط بین ساختارهای رقابتی و محافظه کاری مشروط حسابداری,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار…

 • طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز

  طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز دانلود فایل طرح توجیهی ساخت نوعی مالچ مصنوعی شبیه به چمن جهت کنترل علفهای هرز مناسب برای شروع یک کسب و کار  مناسب جهت ارائه به دانشگاه…

 • پاور پوینت آشکار ساز نوری گرافنی

  آشکار ساز,آشکار ساز گرافنی,پاور پوینت آشکار ساز نوری گرافنی,دتکتور های نوری گرافنی,گرافن دانلود فایل پاور پوینت شامل اطلاعاتی در مورد آشکارسازهای گرافنی، نحوه کار، موارد مورد استفاده، معایب و مزایای آن میباشد

 • بررسی گیاه سیب زمینی شیرین به صورت لاتین

  بررسی گیاه سیب زمینی شیرین به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Sweet potato, Ipomoea batatas, is an herbaceous perennial in the family…

 • بررسی گیاه جو به صورت لاتین

  بررسی گیاه جو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Barley, Hordeum vulgare, is an edible annual grass in the family Poaceae grown…

 • مبانی نظری سازمان های بیمه

  فصل دوم,مبانی نظری سازمان های بیمه,مبانی نظری سازمان های یبمه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازمان های بیمه - فصل دو در 17 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران,در بورس اوراق…

 • سمینار تکنولوژی GTL

  بررسی تکنولوژی GTL,پایان نامه تکنولوژی GTL,پروژه تکنولوژی GTL,تحقیق تکنولوژی GTL,تکنولوژی GTL,دانلود تکنولوژی GTL,سمینار تکنولوژی GTL دانلود فایل سمینار تکنولوژی GTL  فایل بصورت PDF

 • ترجمه مقاله افزایش شکستکی رشته ی دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود

  ترجمه مقاله افزایش شکستکی رشته ی دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود دانلود فایل ترجمه مقاله افزایش شکستکی رشته ی  دوتایی DNA، مسئول حساسیت جهش pso3-1 درSaccharomyces cerevisiae به پراکسید هیدروژن می شود…

 • پرسشنامه بررسی ارزشها

  پرسشنامه بررسی ارزشها دانلود فایل پرسشنامه بررسی ارزشها آزمون بررسی ارزشهاتألیف گوردون آلپورت،فیلیپ ورنون ، گاردنر لیندزی (1960)به همراه تحلیل و راهنمای پرسشنامهمقدمه :این آزمون  به منظور  ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی در زندگی یک فرد…

 • پایان نامه طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران

  پایان نامه طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل پایان نامه طرح خاورمیانه بزرگ و تأثیر آن بر امنیت جمهوری اسلامی ایران فهرست  چکیده   مقدمه.   نگاهی به تصویر تاریخی خاورمیانه.   خودویژگی‌های جغرافیایی..   ساختار اقتصادی،…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی,پروژه کارافرینی کارگاه تولید شمع روشنایی,توجیه اقتصادی کارگاه تولید شمع روشنایی,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید شمع روشنایی,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید شمع روشنایی,روشنایی,شمع,طرح توجیه فنی کارگاه تولید شمع روشنایی,طرح توجیهی کارگاه تولید شمع روشنایی,کارآفرینی کارگاه تولید شمع…

 • بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل

  بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل,پایان نامه کارشناسی بررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل,د,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاثیر نور در یادگیری

  فصل دوم پایان نامه,مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاثیر نور در یادگیری دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاثیر نور در یادگیری در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه…

 • کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید

  پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید,فرآورده های لبنی مفید,کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید دانلود فایل کارآفرینی و پروژه شرکت فرآورده های لبنی مفید خلاصه مشخصات کلی طرح 1 میزان سرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه گذار به…

 • پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید

  پاور پوینت,پاورپوینت زراعت,پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای,پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید,دانلود پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید,زراعت,زراعت غلات علوفه ای,غلات,غلات علوفه ای دانلود فایل پاورپوینت زراعت غلات علوفه ای 20 اسلاید گیاه علوفه ای مرغوب ازخانواده بغولات…

 • فرآیند اجتماعی کردن( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت )

  دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فرآیند اجتماعی کردن( فصل هفتم کتاب مدیریت منابع انسانی سعادت ),دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,فرآیند اجتماعی کردن( فصل…