پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود

دانلود فایل

پایان نامه بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود چکیده هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین توانایی مدیریت و کیفیت سود  می باشد. جامعه آماری  پژوهش حاضر را اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل میدهد. نمونه نهایی متشکل از 99 شرکت طی دوره زمانی 1386-1390 می باشد که به روش حذف سیستماتیک انتخاب گردیده است.جهت گیری تحقیق حاضر از نظر نوع «کاربردی» و از نظر اجرایی «توصیفی» است. با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده اند. برای آزمون فرضیه پژوهش نیز از رگرسیون خطی چند متغیره و نرم افزارهای Excel و 20SPSS  استفاده شده است. برای ارزیابی توانایی مدیریت از مدل دمرجین و همکاران (2012)و برای ارزیابی کیفیت سود از مدل تعدیل شده جونز(2012) استفاده گردیده است.یافته های پژوهش چنین نشان می دهد که بین توانایی مدیریت وکیفیت سود رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی هرچه توانایی مدیریت در استفاده بهینه از منابع شرکت بیشتر باشد ، بخش نقدی سود بیشتر خواهد بود و بالعکس. فهرست  مطالب                                                                                                   عنوان   صفحه چکیده………………………………………………………………………………………………………….. 1 فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………. 1-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 3 1-2-بیان مساله………………………………………………………………………………………………. 3 1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………….. 4 1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 4 1-4-1-هدف اصلی………………………………………………………………………………………… 4 1-4-2-هدف کاربردی……………………………………………………………………………………… 4 1-5-مروری بر ادبیات و مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………. 4 1-6 -سوال تحقیق…………………………………………………………………………………………………………8 1-7- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………8 1-8 -فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………9 1-9- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….9 1-10 –جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….9 1-11- روش گردآوری و تجزیه تحلیل اطلاعات ……………………………………………………………10 1-12-استفاده کنندگان از نتایج تحقیق………………………………………………………………….. 10 1-13-تعریف عملیاتی مفاهیم و واژه های کلیدی تحقیق………………………………………….. 11 1-13-1-توانایی مدیریت………………………………………………………………………………….. 11 1-13-2-کیفیت سود……………………………………………………………………………………….. 11 1-13-3-اقلام تعهدی (اختیاری و غیر اختیاری)…………………………………………………….. 11 1-14-ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………….. 12 فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 2-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 13 بخش اول: ادبیات و مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………….15 2-2-توانایی مدیریت……………………………………………………………………………………….. 16 2-3-جایگاه و اهمیت سود در مفاهیم نظری گزارشگری مالی…………………………………….. 16 2-4-کیفیت سود…………………………………………………………………………………………….. 17 2-4-1-مفهوم و تعریف کیفیت سود……………………………………………………………………. 17 2-4-2-طبقه بندی کیفیت سود…………………………………………………………………………… 21 2-4-3-ساختارهای کیفیت سود………………………………………………………………………….. 22 2-4-3-1-ساختار کیفیت سود ناشی از خواص سری زمانی………………………………………. 22 2-4-3-1-1-پایداری و ثبات…………………………………………………………………………….. 22 2-4-3-1-2-توانایی پیش بینی…………………………………………………………………………… 22 2-4-3-1-3-تغییرپذیری………………………………………………………………………………….. 23 2-4-3-2-ساختارهای­کیفیت­سود­ناشی­ازرابطه سود،­اقلام تعهدی­و­وجه­نقد………………………. 23 2-4-3-2-1-نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود…………………………… 23 2-4-3-2-2-تغییرات در کل اقلام تعهدی…………………………………………………………….. 23 2-4-3-2-3-پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی…………………………… 25 2-4-4-ارزیابی کیفیت سود و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. 27 2-4-5-عناصر کیفیت سود………………………………………………………………………………… 27 2-4-5-1-روش های مورد استفاده در حسابداری…………………………………………………… 27 2-4-5-2-مدیریت سود…………………………………………………………………………………… 28 2-4-5-3-روش های حسابداری محافظه کارانه……………………………………………………… 28 2-4-5-4-عدم ثبات رویه در استفاده از روش های حسابداری………………………………….. 28 2-4-5-5-ریسک تغییرپذیری……………………………………………………………………………. 28 2-4-5-6-اقتصاد، صنعت و شرکت…………………………………………………………………….. 29 2-4-5-6-1-ثبات و پایداری سود………………………………………………………………………. 29 2-4-5-6-2-ساختار هزینه……………………………………………………………………………….. 29 2-4-5-6-3-نگهداشت سرمایه………………………………………………………………………….. 30 2-4-5-6-4-ویژگی مدیریت…………………………………………………………………………….. 30 2-4-5-7-عوامل سیاسی اقتصادی ………………………………………………………………………………..30 2-5-اقلام تعهدی…………………………………………………………………………………………… 31 بخش دوم: پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….33 2-6-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………. 34 2-7-تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 34 فصل سوم: روش شناسی تحقیق 3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41 3-2-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………… 41 3-3-جامعه آماری، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری……………………………………….. 41 3-4-قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….. 42 3-4-1-قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………. 42 3-4-2-قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………….. 42 3-4-3-قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………… 42 3-5-منابع و روش گردآوری اطلاعات………………………………………………………………… 42 3-6-فرضیه تحقیق………………………………………………………………………………………….. 43 3-7-متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 43 3-7-1-متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………… 43 3-7-2-متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………… 44 3-7-3-متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………. 44 3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات………………………………………………………. 44 3-8-1-مدل ارزیابی توانایی مدیریت(متغیر مستقل)…………………………………………………. 44 3-8-2-مدل ارزیابی کیفیت سود(متغیر وابسته)………………………………………………………. 46 3-9-خلاصه فصل سوم……………………………………………………………………………………. 48 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 50 4-2-یافته های توصیفی……………………………………………………………………………………. 50 4-3-آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………… 52 4-4-همبستگی………………………………………………………………………………………………. 53 4-4-1-مفهوم معنی داری در همبستگی……………………………………………………………….. 54 4-4-2-رگرسیون……………………………………………………………………………………………. 54 4-4-3-آزمون دوربین- واتسون…………………………………………………………………………. 55 4-5-آزمون فرضیه………………………………………………………………………………………….. 55 4-5-1-آزمون نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………… 55 4-6-خلاصه فصل چهارم…………………………………………………………………………………. 59 فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق 5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 62 5-2-خلاصه موضوع تحقیق………………………………………………………………………………. 62 5-3-نتیجه ،بحث و مقایسه……………………………………………………………………………….. 62 5-4-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………. 63 5-5-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………… 63 5-5-1-پیشنهادهای بتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………………………. 63 5-5-2-پیشنهادها برای تحقیقات آتی………………………………………………………………….. 64 منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………….. 66 الف)منابع فارسی……………………………………………………………………………………………. 67 ب)منابع لاتین………………………………………………………………………………………………… 68 پیوست…………………………………………………………………………………………………………. 70 فهرست  جداول عنوان صفحه جدول 2-1-چارچوب ارائه شده جهت ارزیابی کیفیت سود……………………………………….. 25 جدول 4-1-علامت اختصاری متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………. 51 جدول 4-2-آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 51 جدول 4-3 -نتیجه آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر وابسته……………. 52 جدول 4-4- ضریب همبستگی پیرسون 56 جدول 4-5-خلاصه مدل رگرسیون 58 جدول 4-6 – نتایج تحلیل واریانس یکطرفه 58 جدول 4-7-نتایج ضریب رگرسیون چند متغیره 59 فهرست نمودارها عنوان                                      صفحه  نمودار 4-1 – نرمال بودن متغیر کیفیت سود ………………………………………………………….. 53 نمودار 4-2 -توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 57

 • مقاله عنصر قانونی و علل موجهه جرم

  مقاله عنصر قانونی و علل موجهه جرم دانلود فایل مقاله عنصر قانونی و علل موجهه جرم مقدمه. 3 مبانی لزوم قانون ی بودن. 3 عنصرقانونی جرم درنظام حقوقی اسلام. 4 عنصرقانونی درقوانین ایران. 5 نتایج وجودعنصرقانونی برای جرم. 5 1.…

 • تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت

  تحقیق رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,دانلود تحقیق,رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت,مقاله رشد جمعیت دانلود فایل رابطه انبوه سازی و رشد جمعیت  مقدمه:  همراه با رشد شتابان شهر نشینی مسئله تأمین مسكن همواره به عنوان اولین مسئله مهم اقتصادی…

 • تحقیق در مورد سخت افزارو نرم افزار

  تحقیق در مورد سخت افزارو نرم افزار دانلود فایل تحقیق در مورد سخت افزار و نرم افزار -1- سخت افزار سخت افزار شامل قسمت های زیر می باشد : 1-  میکرو کنترولر ATmega8 2-  رابط USB 3-  LCD جهت ارتباط…

 • گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی

  پلاستیك,تولیدات,دانلود گزارش کارآموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,صنایع,قالب سازی,کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,کارورزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی,گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی قالب سازی دانلود فایل گزارش کاراموزی تولیدات صنایع پلاستیكی  قالب سازی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • تحقیق عوامل مفاسد اجتماعی

  تحقیق علل فساد اجتماعی,تحقیق عوامل مفاسد اجتماعی,مقاله علل مفاسد اجتماعی دانلود فایل علل مفاسد اجتماعی قسمتهایی از متن تحقیق: چكیده تحقیق به اعتقاد ما اساسی ترین و زیربنایی ترین عنصر یك جامعه فرهنگ آن است چرا كه سایر شئون سیاسی،…

 • پروژه کارآفرینی شرکت سیمان

  پروژه کارآفرینی شرکت سیمان,پروژه کارافرینی شرکت سیمان,توجیه اقتصادی شرکت سیمان,دانلود پروژه شرکت سیمان,دانلود کارآفرینی شرکت سیمان,سیمان,شرکت,طرح توجیه فنی شرکت سیمان,طرح توجیهی شرکت سیمان,کارآفرینی شرکت سیمان دانلود فایل پروژه کارآفرینی شرکت سیمان در 63 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه: امروزه با…

 • ترجمه مقاله نقش پاسخ دیماند در برنامه ریزی زمانی تولید بادی حرارتی یک و چند هدفه: برنامه ریزی تصادفی

  ترجمه مقاله نقش پاسخ دیماند در برنامه ریزی زمانی تولید بادی حرارتی یک و چند هدفه: برنامه ریزی تصادفی دانلود فایل ترجمه مقاله نقش پاسخ دیماند در برنامه ریزی زمانی تولید بادی حرارتی یک و چند هدفه: برنامه ریزی تصادفی…

 • بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرك و امانات بین كتابخانه ای (جدول و نمودار)

  بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرك و امانات بین كتابخانه ای (جدول و نمودار) دانلود فایل بررسی وضعیت خدمات تحویل مدرك و امانات بین كتابخانه ای (جدول و نمودار) چكیده خدمات تحویل مدرك در ایران با استفاده از یك پرسشنامه شامل…

 • سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو

  سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو دانلود فایل سمینار نساجی کاربردهای پزشکی الیاف نانو چکیده الیاف نانو که به روش الکتروریسندگی تولید می شوند امروزه برای کاربردهای مختلف مورد توجه واقع شده اند. از جمله کاربردهای پزشکی آن می توان…

 • بیماری MS یا (Multiple Sclerosis)

  بیماری MS یا (Multiple Sclerosis),دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله بیماری MS یا (Multiple Sclerosis),دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود  مقاله بیماری MS   یا (Multiple Sclerosis)…

 • حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی

  بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی,تحقیق و بررسی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان کار تحقیقی,حقوق از دریچه‌ی ایران باستان,حقوق از دریچه‌ی ایران باستان - کار تحقیقی,کار تحقیقی,کار تحقیقی حقوق از دریچه‌ی ایران باستان دانلود فایل حقوق از دریچه‌ی…

 • سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش

  سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش دانلود فایل سمینار نساجی منسوجات مقاوم در برابر آتش چکیده  ضد آتش کردن منسوجات و یا مقاوم نمودن منسوجات در مقابل آتش در کشورهای پیشرفته از اهمیت خاصی برخوردار است و برای منسوجات…

 • بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن

  بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن دانلود فایل بررسی خصوصیات مغناطیسی سنگ ها در منطقه داورن در معدن سنگ آهن داوران آثاری از رگه های آهن در جهت شمال به جنوب مشاهده شده، كه لزوم انجام مطالعات اكتشافی…

 • پاورپوینت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار

  ارزش سهام برمبنای خالص ار,ارزیابی اواراق بهادار,ارزیابی سهام عادی,ارزیابی سهام عادی با رشد صفر,ارزیابی سهام عادی بارشد ثابت,ارزیابی سهام عادی بارشد متغیر یا فوق العاده,انحراف معیار هرسهم,انواع ریسک,پاورپوینت ریسک، بازده و ارزیابی اوراق بهادار,ریسک وبازده مجموعه سرمایه گذاری,محاسبه ضریب بتا,مدل…

 • تحقیق جایگاه مهریه در انواع طلاق

  تحقیق جایگاه مهریه در انواع طلاق,مقاله ارشد بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق دانلود فایل مقاله ارشد بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق بررسی جایگاه مهریه در انواع طلاق مقدمه یكی از آثار مالی مهم مترتب بر عقد نكاح دائم،…

 • سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها

  سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها دانلود فایل سمینار برق بررسی مواد بند کپ فرا موادها و کاربرد آنها در خطوط انتقال و آنتن ها لطفا از این پروژه…

 • کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر

  کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر دانلود فایل کارافرینی وضعیت فروش در فروشگاه تایپ و لوازم التحریر تاریخچه: طرحی كه برای ارائه تهیه شده در رابطه با یك مغازه لوازم التحریر  و دفتر فنی كه همان تایپ…

 • تحقیق ماشینهای برداشت چغندر قند

  پایان نامه ماشینهای برداشت چغندر قند,پروژه ماشینهای برداشت چغندر قند,تحقیق ماشینهای برداشت چغندر قند,درباره ماشینهای برداشت چغندر قند,ماشینهای برداشت چغندر قند دانلود فایل تحقیق ماشینهای برداشت چغندر قند مقدمه : جدا سازی دانه ها از ساقه ها درسرزمینهای مختلف ودرمیان…

 • تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس

  تجربیات مدون تدریس معلم ابتدایی با عکس,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تجارب مدون معلم ابتدایی برای ارتقا شغلی با عکس در متن,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی…

 • پژوهش زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان

  اثر سرب در آلودگی محیط زیست,پژوهش زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان,مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان,مشخصات وخصوصیات سرب دانلود فایل پژوهش زمین شناسی ساختمانی و مسائل زیست محیطی معدن سرب راونج دلیجان چـکـیده…

 • سمینار برق تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارآیی با شبکه های موجود

  سمینار برق تحلیل عمومی NGN با مقایسه کارآیی با شبکه های موجود دانلود فایل سمینار برق تحلیل عمومی NGN  با مقایسه کارآیی با شبکه های موجود لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری…

 • آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی

  آئین كار تهیه انواع كشمش از مرحله برداشت محصول تا بسته بندی,استاندارد,تیزابی كردن انگور,كشمش,كشمش تیزائی دانلود فایل

 • تحقیق منحنی یادگیری و فراموشی

  تحقیق منحنی یادگیری و فراموشی,حافظه,فراموشی,منحنی,یادگیری دانلود فایل تحقیق منحنی یادگیری و فراموشی

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه

  آشپزخانه,پروژه کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,پروژه کارافرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,توجیه اقتصادی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید فندک آشپزخانه,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,طرح توجیه فنی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,طرح توجیهی کارگاه تولید فندک آشپزخانه,فندک,کارآفرینی کارگاه تولید فندک…

 • پایان نامه بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ

  پایان نامه بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ,پروژه بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ,پولمولوژی,تحقیق بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با جامعه شناسی جنگ,جامعه شناسی جنگ,جنگ شناسی,دانلود پایان نامه بررسی جنگ شناسی یا پولمولوژی با…

 • پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

  پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM دانلود فایل پایان نامه ارزیابی عملکرد شعب بانک تجارت استان گیلان شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM چکیده این تحقیق به دنبال  بررسی ارزیابی عملکرد…

 • نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب

  نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب دانلود فایل نقش مسیحیان عرب در گسترش نفوذ فرهنگی غرب به دنیای عرب طرح تحقیق .................................. 1 مقدمه ...................................... 7 بخش اول : ریشه ها و زمینه های تاریخی…

 • پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در پیشرفت تحصیلی دانشجویان

  بررسی عملکرد خانواده در پیشرفت,بررسی عملکرد خانواده در پیشرفت تحصیلی دانشجویان,پایان نامه بررسی عملکرد خانواده در پیشرفت تحصیلی دانشجویان,پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی,پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانلود فایل پایان نامه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عملکرد خانواده در پیشرفت تحصیلی دانشجویان مقدمه…

 • مقاله بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد

  پروژه بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد,تحقیق بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد,دانلود تحقیق بررسی تبیین نظری مدل نیازمندار شخصیت و عقب‌ماندگی ذهنی ماهیت و ابعاد,مقاله بررسی تبیین…

 • پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری

  پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری,سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری,شناخت سیستم های اطلاعات دانلود فایل پایان نامه شناخت سیستم های اطلاعات حسابداری شهرداری  قسمتی از متن: پس از كودتای 1299 و روی كارآمدن دولت سیدضیاءالدین طباطبایی و تسلط…

 • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده

  پروژه کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده,پروژه کارافرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده,پودر,توجیه اقتصادی کارگاه تولید پودر سفید کننده,تولید,دانلود پروژه کارگاه تولید پودر سفید کننده,دانلود کارآفرینی کارگاه تولید پودر سفید کننده,سفید کننده,طرح توجیه فنی کارگاه تولید پودر سفید کننده,طرح توجیهی…

 • پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران

  پایان نامه مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE) با بازده سهام در شركت‌های بورس تهران,پروژه مقایسه‌,دانلود مقایسه‌ای رابطه بین سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به سود هر سهم (PE)…

 • مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری

  مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دانلود فایل مقاله روشهای مكانیكی جلوگیری از بارداری دستگا ههای پیشگیری از بارداری داخل رحمی(IUD ) از ابتدای این قرن,تلاشهایی به عمل آمد تاوسیله ای ساخته شود  تا با قرار دادن آن در رحم…

 • دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت

  اصول علم اداره(نظریه فراگرد مدیریت),چهارده اصل فایول,دانلود پاورپوینت سیر تحولات نظریه ها ی سازمان و مدیریت,رهیافت سنتی(کلاسیک),رهیافت منابع انسانی,سلسله مراتب نیازهای مزلو برای جوامع و گروههای مختلف,مدیریت علمی,مسائل اساسی ناشی از بوروکراسی,نظریه x وy,نظریه بوروکراسی,نظریه روابط انسانی( مطالعات هاثورن),نظریه س,نظریه…

 • پروژه بودجه

  پروژه بودجه دانلود فایل پروژه بودجه طراحی بودجه جامع  در نرم افزار EXCE مربوط به درس حسابداری صنعتی(3)