مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم

پروژه بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,تحقیق بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,دانلود تحقیق بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم,مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم

دانلود فایل

مقاله بررسی اثر پیش كاهش كاتالیزور بروی هیدروژاناسیون ایزوبوتان بر كروم و آلومینیوم در 21 صفحه ورد قابل ویرایش   اثر پیش كاهش كاتالیزور بر دی هیدروژناسیون ایزوبوتان بر كروم / آلومینیوم اثر پیش كاهش مونوكسید كربن و هیدروژن بر فعالیت اولیه و غیرفعال كردن آلومینیوم/ كروم در روند دی هیدروژناسیون ایزوبوتان بررسی شد، ارزیابی ها در 58 درجه در یك واكنشگر با سطح ثابت شده انجام شده و با پخش در محل x اشعه مادون قرمز اسپكتروسكوپی انتقال (DRIFTS) Fourier با اسپكترومتری انبوه تركیب شد. پیش كاهش با هیدروژن فعالیت دی هیدروژناسیون را در مقایسه با یك كاتالیزور با ایزو بوتان كاهش یافته، كم كرده و پیش كاهش توسط مونوكسید كربن فعالیت شكاف گذاری را افزایش داد كاتالیزور با زمان در جریان و به دلیل شكل گیری رسوبات حاوی كربن غیرفعال شد. كربوكسیلاتها و آلیفاتیك و گونه های هیدروكربن خوشبو/ غیراشباع شده اثرات مشاهده شده عمدتاً به گروههای هیدروكسیل شكل گرفته در طول پیش كاهش هیدروژن و برای كربنات و شكل دادن گونه ها در طول كربن پیش كاهش مونوكسید نسبت داده شد. به علاوه سطح مونوكسید پیش كاهش یافته كربن احتمالاً تعداد بیشتری از محل‌های كرومیم فعال انتخاب شده برای دی هیدروژناسیون را شامل می شد. مقدمه كرومیوم حمایت شده در آلومینیوم یك كاتالیزور فعال در دی هیدروژناسیون آلكانهای سبك در آلكن ها است. آلومینیوم/ كروم اكسید شده عمدتاً كرومیوم Cr6+ , Cr3+ و در مقادیر كم Cr5+ را شامل می‎شود. مقادیر نسبی و ساختارهای Cr3+ و اكسیدهای Cr6+ به مقدار كرومیوم كاتالیزور بستگی دارد. در بارهای كرومیوم كم زیر حدود %4-8wt) 5atcm2 بسته به سطح محل كاتالیزور)، Cr6+ غالب شده و مونو و پلی كرومات ها را شكل می‎دهد. با مقدار فزاینده كرومیم، مقدار Cr6- ثابت می‎شود. در حالیكه مقدار Cr3+ اضافه می‎شود. مرحله اكسید Cr3+ ابتدا نامنظم است، كریستال Cr2O3 شناسایی شده، مثلاً پخش اشعه ایكس بالای حدود 10-8 است. در شرایط هیدروژناسیون، وضعیت اكسیداسیون بالا و گونه های كرومیوم توسط آلكان با آزادسازی اكسید كربن و آب كاهش یافته است. سپس محصولات دی هیدروژناسیون شكل می گیرند. یونهای مرتبط اشباع نشده و شكل گرفته در كاهش یا موجود در كاتالیزور اكسید شده به طور كل به عنوان محل های فعال در هیدروژناسیون بررسی شده اند. دوره اولیه احتراق غیرانتخابی را می‎توان توسط پیش كاهش كاتالیزور مثلاً با هیدروژن یا مونوكسید كربن جلوگیری كرد. اما این گازها بر فعالیت دی هیدروژناسیون در مقایسه با كاهش با تغذیه آلكان اثرگذار هستند. پیش كاهش با هیدروژن كاهش دهنده فعالیت دی هیدروژناسیون و پیش كاهش توسط مونوكسید كربن افزایش دهنده واكنش های فرعی است. مثل شكاف پیدا كردن و شكل گیری كك در طول دی هیدروژناسیون است. این اثرات توسط شكل گیری گونه های سطح جذب شده متفاوت یا وضعیتهای اكسیداسیون كرومیوم در طول كاهش با گازهای مختلف دیده شده است. قبلاً ما با اسپكتروسكوپی انتقال fouried اشعه قرمز و انعكاس پخش در محل (DRIFTS)، خصوصیت گونه های سطح شكل گرفته در طول كاهش كرومیوم آلومینیوم توسط مونوكسید كربن، هیدروژن، پروپان، ایزوبوتان را بررسی كردیم- گروههای هیدروكسیل در كاهش توسط هیدروژن یا آلكان ها شكل گرفتند و گونه های كربن حاوی اكسیژن در كاهش توسط مونوكسید كربن یا آلكانها شكل گرفتند- هدف این مطالعه ارزیابی اثر این گونه ها بر فعالیت اولیه كرومیم/ آلومینیوم در دی هیدروژناسیون ایزوبوتان است. هدف دیگر این مطالعه تعیین اثر پیش تولید مونوكسید كربن بر غیرفعال كردن آلومینیوم/ كرومیوم بود. كربن حاوی رسوبات در طول دی هیدروژناسیون شكل گرفته كه كاهش دهنده فعالیت كاتالیزوری و بازتولید دوره ای ضروری كاتالیزور است- قبلاً ما انحلال كك در كاتالیزورهای آلومینیوم/ كرومیوم با هیدروژن پیش تولید شده پروپان و دی هیدروژناسیون ایزوبوتان در محل DRIFT و اسپكتروسكوپی های Raman را بررسی كردیم- این 2 روش مكمل اطلاعاتی را در مورد انواع گوناگون رسوبات كربن به دست می‎دهد- اسپكتروسكوپی دارای اشعه مادون قرمز را می‎توان برای پیگیری در شكل گیری گوشه های هیدروكربن معطر و آلیفاتیك و رسوبات اكسیژن (مثل كربنات ها و كربوكسیلات ها) و نمونه های اكسید به كار برد. ارزیابی های اسپكتروسكوپی شاید نشان دهنده گونه های هیدروكربن معطر و رسوبات مشابه گرافیت باشد. ارزیابی های DRIFT ما نشان داد كه بر آلومینیوم / كرومیوم ابتدا كربوكسیلاتها و رسوبات هیدروكربن و سپس با افزایش زمان بر جریان گونه های معطر/ اشباع شده شكل گرفتند. به علاوه، ارزیابی های اسپكتروسكوپیك شكل گیری رسوبات مشابه گرافیت در زمان طولانی تر در جریان را نشان داد. پیش كاهش هیدروژن، كاهش دهنده نسبت رسوب كك بوده اما بر خصوصیت رسوبات اثری نتایج: ارزیابی‌های فعالیت دی‌هیدروژناسیون ایزوبوتان فعالیت دی‌هیدروژناسیون كاتالیزور 5/13 در یك واكنشگر بستر ثابت شده پس از كلسیناسیون و پس از پیش كاهش توسط هیدروژن یا مونوكسید كربن ارزیابی شدند این نمونه برای آزمایش نزدیك‌تر انتخاب شده بود چون بالترین مقدار كرومیم را داشته و بنابراین مشاركت توسط حمایت آلومینیوم كمترین بود. كاهش كاتالیزور توسط ایزوبوتان اكسیدهای كربن آزاد كرده و هیدروژن آب را آزاد كرده و توسط مونوكسیدكربن به دی‌اكسید كربن آزاد شد. كاهش سریع بود. محصولات و كاهش گازی برای كمتر از 1 دقیقه در جریان شناسایی شدند. همانطور كه قبلاً بررسی شده بود، هیچ آبی از ایزوبوتان آزاد نشد، اگر چه شكل‌گیری آن را انتظار داشتیم و مقدار هیدروژن كمتر از مقدار پیش‌بینی شده براساس مقدار ارزیابی شده Cr6+ قابل كاهش در كاتالیزور بود. برآورد شده بود كه حدود 50-30% از مقدار تئوری آب شكل گرفته از هیدروژن در كاتالیزور باقی بماند. حفظ هیدروژن یا گونه‌های حاوی كربن از پیش كاهش گازها توسط باز تولید نمونه‌ها توسط هوا مستقیماً پس از پیش كاهش تائید شدند آب از كاتالیزور پیش‌كاهش یافته هیدروژن آزاد شده و دی‌اكسید كربن از مورد مونوكسید پیش‌كاهش یافته آزاد شد. وضعیت متوسط اكسیداسیون (aos) از كرومیوم كاهش یافته براساس مقدار Cr6+ در كاتالیزور جدید و مقادیر ارزیابی شده محصولات كاهش گازی ارزیابی شدند. در محاسبه فرض شد كه 50% از آب شكل گرفته در پیش كاهش توسط هیدروژن در كاتالیزور باقی بماند- aos در نزدیكی به +3 پس از كاهش توسط ایزوبوتان، هیدروژن، یا مونوكسید كربن محاسبه شد. هیچ تفاوت واضحی میان سه گاز دیده نشد. این بر طبق ارزیابی‌های جداگانه xps است: كه نشان داد (r3+) عمدتاً پس از كاهش‌ها موجود بوده و نیز با نتایج دیگران مرتبط است. تصویر 1 نشاندهنده تبدیل ایزوبوتان و انتخاب كرده آن در ایزوبوتان به دست آمده باكاتالیزور 13.5 پس از پیش آزمایشاتمتفاوت است. نتایج ارائه شده از 1 دقیقه در جریان شروع می‌شوند چون قبل از این اكسیدهای كربن در كاتالیزورهای كلسین شده به دلیل كاهش وسط تغذیه ایزوبوتان شكل گرفتند. محصول اصلی در كاتالیزورهای كاهش یافته ایزوبوتان بود. شكاف هیدروكربنهای C4 به هیدروكربن‌های C1-C3 به عنوان واكنش فرعی شكل گرفت. محصولات ایزوبوتان و هیدروكربنهای C1-C3 در تصویر 2 ارائه شده‌اند.

 • دانلود پاورپوینت کنترل های داخلی

  ابزارهای دستیابی به کنترل داخلی,اهداف ساختار کنترل داخلی,پیش بینی های مالی و بودجه,حسابرسی داخلی,دانلود پاورپوینت کنترل های داخلی,روش های مدیریت نیروی انسانی,ضرورت وجود کنترل های داخلی,طرح سازمانی,طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن,کنترل های داخلی حسابداری در برابر کنترل های…

 • پاورپوینت کفپوش های رایج در ساختمان سازی

  پاورپوینت کفپوش های رایج در ساختمان سازی دانلود فایل پاورپوینت کفپوش های رایج در ساختمان سازی (این پاورپوینت در 9 صفحه اماده ارائه و مطالعه می باشد) بخشی از پروژه به شرح زیر است: كاشی و سرامیك پاركت كفپوش های epoxy…

 • پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

  پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب دانلود فایل پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلابپاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب( 49 اسلاید به همراه تصاویر نمودار و ....)گزیده ای از مطالب اسلاید ها :فهرست مطالبروند های کلان جمعیتی…

 • پاورپوینت سیستم های رایانه ای : بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی

  امکانات ذخیره,انواع سیستمهای رایانه,پاورپوینت سیستم های رایانه ای : بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی,تاریخچه مختصری از سخت افزار رایانه,دانلود پاورپوینت سیستم های رایانه ای بکارگیری رایانه ها توسط سازمان ها و کاربران نهایی,روند تاریخی در توسعه…

 • کودآبیاری

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود مقاله کودآبیاری,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کودآبیاری دانلود فایل دانلود مقاله کودآبیاری بصورت فایل ورد و قابل ویرایش و آماده ارائه فهرست مقدمه:  ضرورت كود…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی ( فصل دوم پایان نامه )

  پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی,فصل دوم پایان نامه سازگاری زناشویی,مبانی نظری سازگاری زناشویی,مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سازگاری زناشویی ( فصل دوم پایان نامه ) در…

 • پرسشنامه نقشهای تیمی

  پرسشنامه نقشهای تیمی,دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی دانلود فایل پرسشنامه نقشهای تیمی عنوان: دانلود پرسشنامه نقشهای تیمی دسته: مدیریت- روان شناسی فرمت PDF: تعداد صفحات: 9 صفحه این فایل شامل پرسشنامه نقشهای تیمی بوده و همچنین شامل بخشهای تفسیر نمرات- تفسیر…

 • آموزش الكترونیكی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی

  آموزش الكترونیكی,آموزش الكترونیكی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی,مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی دانلود فایل آموزش الكترونیكی مفاهیم هندسی ریاضی چهارم ابتدایی چكیده مجمو عه ای كه  در اختیار  دارید "  آموزش مفاهیم هندسی ریاضی سال چهارم " ابتدایی  می باشد…

 • پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل

  پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل دانلود فایل پایان نامه بررسی و مروری بر علل شکست پروتزهای کامل مقدمه بشر همواره در این آرزو بوده كه تا حد امكان به نحوی از انحاء از دست رفتن…

 • ترجمه مقاله تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم

  ترجمه مقاله تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم دانلود فایل ترجمه مقاله تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم چکیده-در سال های اخیر، توجه روز افزونی به مسیریابی فرصت…

 • مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم

  پروژه بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم,تحقیق بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم,دانلود تحقیق بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم,مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم دانلود فایل مقاله بررسی مشاركت سیاسی در جهان سوم در 21 صفحه ورد قابل…

 • مقاله شغل مهندسی کشاورزی

  بررسی شغل مهندسی کشاورزی,پروژه شغل مهندسی کشاورزی,تحقیق شغل مهندسی کشاورزی,درباره شغل مهندسی کشاورزی,شغل مهندسی کشاورزی,مقاله شغل مهندسی کشاورزی دانلود فایل مقاله شغل مهندسی کشاورزی هدف : مهندسی كشاورزی – اقتصاد كشاورزی هدف تربیت كارشناسی است كه با تكیه بر معلومات…

 • تحقیق نمونه زمین لرزه های دستگاهی

  تحقیق نمونه زمین لرزه های دستگاهی,نمونه هایی از زمین لرزه های دستگاهی دانلود فایل قسمتهایی از متن: 9 نوامبر 1904، كلات نادری ( Ms=604 ) روزنامه ایران سلطانی ( سال 57- شماره 17 ) در تاریخ 14 رمضان 1322 قمری…

 • دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه

  اهمیت استراتژیک برآورد هزینه,تفاوت میان حسابداری مدیریت و مدیریت هزینه,دانلود پاورپوینت اصول برآورد هزینه,روش تجزیه و تحلیل رگرسیون,روش حد بالاحد پایین,روش های برآورد هزینه,مراحل شش گانه برآورد هزینه,مزایا و معایب روش حد بالا _ حد پایین,مزایای روش رگرسیون,معایب روش رگرسیون,موارد…

 • دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی

  دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی دانلود فایل دوپینگ و داروهای غیرمجاز ورزشی قسمتهایی از متن و فهرست: طرح تحقیق دوپینگ نوعی تقلب در ورزش است و هیچگونه جایگجاه مثبتی در ورزش ندارد و به همین دلیل نیاز به ان هیچگونه…

 • جزوه بافت شناسی گیاهی

  بافت شناسی گیاهی,بررسی بافت شناسی گیاهی,پروژه بافت شناسی گیاهی,تحقیق بافت شناسی گیاهی,جزوه بافت شناسی گیاهی دانلود فایل جزوه بافت شناسی گیاهی بافت (tissue) به مجموعه ای از سلولهای گیاهی اطلاق می گردد كه كار واحدی را در پیكره یك جاندار…

 • سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی

  سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی دانلود فایل سمینار شبکه های علامت دار در رسانه های اجتماعی رابطه ی بین کاربران در سایت های رسانه های اجتماعی اغلب انعکاسی از ترکیب تعاملات مثبت و منفی است.در مقایسه…

 • پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

  پروژه رابطه میان رضایت شغلی خبرنگاران باشگاه خبرنگاران جوان تهران سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دانلود فایل [2]

 • تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب

  تحقیق پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب,تحلیل پایداری سدهای خاکی در حالت تخلیه سریع آب دانلود فایل تحقیق پایداری سدهای خاکی درحالت تخلیه سریع  آب کارشناسی ارشد M.S.C مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی جامع و کامل با 300…

 • مقاله بررسی حقوق بازرگانی

  پروژه بررسی حقوق بازرگانی,تحقیق بررسی حقوق بازرگانی,دانلود تحقیق بررسی حقوق بازرگانی,مقاله بررسی حقوق بازرگانی دانلود فایل مقاله بررسی حقوق بازرگانی در 52 صفحه ورد قابل ویرایش  بسمه تعالی حقوق بازرگانی تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی: -    مجموعه قواعدی است…

 • بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری

  بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری,پایان نامه بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری,مقاله بررسی آنالیز پویای آب به حساب نیامده در شبکه های توزیع آب شهری…

 • پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory)

  پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory) دانلود فایل پاورپوینت تئوری واتسون (Watson’s theory) این پاورپوینت در 40 اسلاید می باشد  پس از ارائه این مبحث، انتظار می رود دانشجو قادر باشد: 1- تئوری  واتسون را به طور خلاصه شرح دهد.  2-…

 • پایان نامه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن

  پایان نامه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن,پروژه بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی موجود در ایران و طراحی بهینه آن,تحقیق بررسی مطالعه انواع آب گرم کن های خورشیدی…

 • ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی

  ساخت و بهره برداری ازیك سیستم سرمایش جذبی دانلود فایل فصل اول- آشنایی 1-1- ماشین جذبی و كاربردهای آن.............................................................................................. 2 2-1-1- مفاهیم و اصول....................................................................................................... 2 3-1-1- فرایندهای ترمودینامیكی در سیكل جذبی............................................................... 6 4-1-1- فشارهای بالا و پایین ماشین.................................................................................... 10 5-1-1-…

 • پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986

  پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986 دانلود فایل پرسشنامه هوش معنوی کازدین و همکاران 1986 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :   نحوه نمره گذاری :…

 • کسب درآمد در اینستاگرام

  دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود کسب درآمد از اینستاگرام,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,درامد های چند صد میلیونی,شبکه اجتماعی,شبکه فروش,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,کسب درآمد در اینستاگرام دانلود فایل با ورود شبکه…

 • بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK

  بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK دانلود فایل بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK چکیده:  آزوسپریلوم به دلیل توان تثبیت نیتروژن مولکولی در ارتباط…

 • مقاله تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان

  مقاله تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان دانلود فایل مقاله تاریخچه آموزش ضمن خدمت در جهان آموزش ضمن خدمت سنتی و لزوم تجدید ساختار آموزشی كاركنان امری است كه عموماً با انقلاب صنعتی پا گرفت و پس از آن توسعه…

 • پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان

  آرمان,پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان,پروژه بررسی مجتمع تجاری آرمان,تحقیق بررسی مجتمع تجاری آرمان,دانلود پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان,مجتمع تجاری,مقاله بررسی مجتمع تجاری آرمان دانلود فایل  پایان نامه بررسی مجتمع تجاری آرمان در 85 صفحه ورد قابل ویرایش عنوان…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعارض کار خانواده در 44 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • مقاله انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه

  مقاله انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه دانلود فایل مقاله انواع حالتهای بودجه بعد از انجام و پایان سال بودجه عناصر بودجه عوامل بودجه روشهای كلی تأمین درآمد دولت اعتبارات انواع اعتبارات در بودجه چگونگی دریافت…

 • مبانی نظری و پیشینه الگوی تدریس جیگ ساو

  مبانی نظری و پیشینه الگوی تدریس جیگ ساو دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش الگوی تدریس جیگ ساو (فصل دو) در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی…

 • ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی

  ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی دانلود فایل ترجمه مقاله کنترل چراغ ترافیک (راهنمایی) در محیط های غیرثابت براساس یادگیری-Q چند عاملی ( + به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله ) 2011…

 • پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی

  پروژه کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی,پروژه کارافرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی,دانلود پروژه مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی,دانلود کارآفرینی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای اطلاع رسانی,طرح توجیه فنی مرحله مقدماتی طرح ایجاد مكانهای…

 • پرسشنامه مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978

  پرسشنامه مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978 دانلود فایل پرسشنامه  مقیاس نگرش‌های ناكارآمد– تجدید نظر شده (DAS26) وایزمن و بک 1978 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :…