تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی

تحلیل رابطه عوامل شغلی با تعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحلیل رابطة عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی

دانلود فایل

تحلیل رابطه عوامل شغلی باتعهد سازمانی بر اساس مدل ویژگی های شغلی فهرست مطالب عنوان                                                                                                                         صفحه فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  1 بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  2 اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………7 فرضیه ها یا سوالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..8 هدف اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………..10 روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………11 قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..11 منابع گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………………………12 سوابق مربوط……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………..13 مشکلات و تنگناهای احتمالی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….14 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی طرح…………………………………………………………………………………………………………14 منابع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….16 فصل دوم: ادبیات موضوع مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  18 تعهد سازمانی: ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 19      تعهد عاطفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  19                                                  تعهد مستمر………………………………………………………………………………………………………………………………………….   21      تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 عوامل موثر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………………. 25      عوامل موثر بر تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………………………………………….. 26      عوامل موثر بر تعهد مستمر…………………………………………………………………………………………………………………….. 29       عوامل موثر بر تعهد هنجاری………………………………………………………………………………………………………………….  33 انواع تعهد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 35 دیدگاه های نوین درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………… 38      دیدگاههایی در مورد کانون های تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………….. 39      تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی……………………………………………………………………………………….. 40      الگوهای چند بعدی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 41      سایر دیدگاهها درباره تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………. 41 راه کارهایی برای افزایش تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………….. 46 رابطه میان تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 47      مفهوم تعهد حرفه ای……………………………………………………………………………………………………………………………… 49      دیدگاههای ناظر بر تعارض تعهد حرفه ای و سازمانی…………………………………………………………………………… 49      دیدگاهای ناظر بر سازگاری تعهد حرفه ای و سازمانی …………………………………………………………………………..51 فرایند ایجاد تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………………………………. 52 نتایج مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 53      تعهد سازمانی و عملکرد شغلی……………………………………………………………………………………………………………….. 56      تعهد سازمانی و رفتارهای مبتنی بر تابعیت سازمانی…………………………………………………………………………….. 57         تعهد سازمانی و ماهیت شغل…………………………………………………………………………………………………………………. 58      تعهد سازمانی و تاخیر کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 58      تعهد سازمانی و غیبت کارکنان………………………………………………………………………………………………………………. 60      تعهد سازمانی و ترک خدمت………………………………………………………………………………………………………………….. 60 نتایج نا مطلوب سطوح مختلف تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………. 63 ارائه مفهومی جدید در تعهد سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… 66 تعهد به عنوان یک مفهوم دوبعدی: زمان و طبیعت……………………………………………………………………………………… 68      زمان و تعهد: تعهد قبل از ورود در مقابل تعهد بعد از ورود به سازمان…………………………………………………. 68      طبیعت تعهد: تعهد ابزاری در مقابل تعهد عاطفی…………………………………………………………………………………. 69 شکلهای تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70      تمایل به تعهد: تمایلات ابزاری و هنجاری……………………………………………………………………………………………… 70      تعهد عاطفی و ابزاری……………………………………………………………………………………………………………………………… 72 مدل مطرح شده از توسعه تعهد سازمانی……………………………………………………………………………………………………… 73 فرایند قبل از ورود (به سازمان) تعهد……………………………………………………………………………………………………………..73 توسعه تعهد سازمانی منتج شده……………………………………………………………………………………………………………………. 75 دلایل نظری وعملی مدل………………………………………………………………………………………………………………………………. 78 استنتاج عملی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78 ویژگی های شغلی: نظریه های مرتبط با ویژگی های شغلی……………………………………………………………………………………………………….. 80      مدل خصوصیات ویژه شغل…………………………………………………………………………………………………………………….. 80      تئوری ویژگی های شغل…………………………………………………………………………………………………………………………. 81      نظریه ویژگی های ضروری شغل……………………………………………………………………………………………………………. 82      الگوی ویژگی های شغلی………………………………………………………………………………………………………………………… 83 طراحی مجدد مشخصه های شغل………………………………………………………………………………………………………………… 84 ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی……………………………………………………………………………………………………….. 85 مشخصه ها یا ابعاد مختلف شغلی…………………………………………………………………………………………………………………. 85      با معنی تلقی نمودن کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 86       احساس مسئولیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89      آگاهی از نتایج انجام کار…………………………………………………………………………………………………………………………. 89 توان انگیزشی شغل یا  MPS ………………………………………………………………………………………………………………………90 عوامل و عناصر تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………………..91      دانش و مهارت………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92      شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………………………………………. 93      رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………………………………………..95 نتایج وپیامدهای طراحی مجدد شغل…………………………………………………………………………………………………………… 98      اثر بخشی کار……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100      کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت…………………………………………………………………………………………………….. 100 اقدامات موثر جهت ارتقا ابعاد پنج گانه شغلی…………………………………………………………………………………………… 101  ترکیب وظایف……………………………………………………………………………………………………………………………………………….102      تشکیل واحد های طبیعی کار……………………………………………………………………………………………………………….102      برقراری ارتباط با ارباب رجوع یا مشتری……………………………………………………………………………………………….103      گسترش عمودی مشاغل………………………………………………………………………………………………………………………..103      باز نمودن کانالهای بازخورد……………………………………………………………………………………………………………………104 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107  فصل سوم : روش تحقیق مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109 معرفی سازمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 110 اندازه نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………. 111 روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112 روش جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 113 ابزار اندازه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………… 115 روایی و پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 115 آزمون پایایی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 117 منابع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122 بررسی توصیفی اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 123 بررسی استنباطی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………………….125    فرضیه اصلی: بین ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………….. 125    فرضیه فرعی 1: بین ویژگی های شغلی و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 125        بین هویت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 126        بین اهمیت وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………126        بین تنوع وظیفه و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………….127        بین استقلال و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 127        بین دریافت بازخورد و تعهد عاطفی فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 128    فرضیه فرعی 2: بین ویژگی های شغلی و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………… 128        بین هویت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………. 129        بین اهمیت وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………129        بین تنوع وظیفه و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………… 130        بین استقلال و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………… 130        بین دریافت بازخورد و تعهد مستمر فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………. 131    فرضیه فرعی 3: بین ویژگی های شغلی و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………… 131        بین هویت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………. 132        بین اهمیت وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد………………………………………………….132        بین تنوع وظیفه و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد……………………………………………………..133        بین استقلال و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………………………. 133        بین دریافت بازخورد و تعهد هنجاری فرد رابطه معنی دار وجود دارد…………………………………………….. 134 بررسی تاثیر جنسیت به عنوان متغییر مداخله گر بر تعهد سازمانی…………………………………………………………. 136 بررسی تاثیر تحصیلات به عنوان متغیر مداخله گر بر تعهد سازمانی………………………………………………………… 138 رگرسیون و مدل سازی خطی…………………………………………………………………………………………………………………….. 140 تعین مدل رگرسیونی ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی کارکنان………………………………………………………….. 141 بررسی صحت معادله رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………143 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147 نتیجه گیری : نتیجه گیری میدانی از بررسی رابطه ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی………………………………………………… 148 پیشنهادات:  پیشنهاداتی به مدیران سازمان…………………………………………………………………………………………………………………….152 پیشنهاداتی به سایر پژوهشگران…………………………………………………………………………………………………………………..155 پیوستها: پرسشنامه تحقیق تجزیه و تحلیل کامپیوتری یافته ها فهرست جداول عنوان                                                                                                                         صفحه فصل دوم: ادبیات موضوع جدول 2-1: چهار دیدگاه مختلف تعهد……………………………………………………………………………………………………….. 40 جدول 2-2: نتایج مثبت تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….56 جدول 2-3: نتایج منفی تعهد سازمانی………………………………………………………………………………………………………….65 جدول 2-4: مدل چهار بخشی تعهد………………………………………………………………………………………………………………66 فصل سوم: روش تحقیق جدول 3-1: توزیع فراوانی سوالات پرسشنامه تحقیق حاضر………………………………………………………………………114 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جدول 4-1: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب جنس…………………………………………………………………………………..123 جدول 4-2: توزیع فراوانی کارکنان بر حسب تحصیلات…………………………………………………………………………….124 جدول 4-3: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد و ویژگی های شغلی………………………………..125 جدول 4-4: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و ویژگی های شغلی……………………125 جدول 4-5: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و هویت وظیفه……………………………126 جدول 4-6: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و اهمیت شغلی…………………………..126 جدول 4-7: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و تنوع مهارت……………………………..127 جدول 4-8: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و استقلال شغلی…………………………127 جدول 4-9: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد عاطفی و دریافت بازخورد……………………….128 جدول 4-10: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و ویژگی های شغلی…………………128 جدول 4-11: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و هویت وظیفه…………………………129 جدول 4-12: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و اهمیت شغلی………………………..129 جدول 4-13: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و تنوع مهارت…………………………..130 جدول 4-14: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و استقلال شغلی………………………130 جدول 4-15: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد مستمر و دریافت بازخورد…………………….131 جدول 4-16: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و ویژگی های شغلی………………131 جدول 4-17: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و هویت وظیفه……………………….132 جدول 4-18: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و اهمیت شغلی………………………132 جدول 4-19: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و تنوع مهارت…………………………133 جدول 4-20: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و استقلال شغلی…………………….133 جدول 4-21: نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین تعهد هنجاری و دریافت بازخورد…………………..134 جدول 4-22: خلاصه نتایج آزمون همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………135 جدول 4-23: جدول توافقی بین جنس و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………….136 جدول4-24: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..136 جدول 4-25: جدول توافقی بین تحصیلات و ویژگی های شغلی………………………………………………………………138 جدول4-26: نتایج آنالیز واریانس………………………………………………………………………………………………………………..138 جدول 4-27: نتایج متغییرهای ورودی وخروجی در  مدل رگرسیون چندگانه…………………………………………141 جدول 4-28: نتایج ضرایب همبستگی چندگانه در مدل رگرسیونی…………………………………………………………142 جدول 4-29: نتایج آنالیز واریانس……………………………………………………………………………………………………………….142 جدول 4-30: نتایج ضرایب مدل رگرسیونی……………………………………………………………………………………………….143 جدول 4-31: نتایج خروج قدم به قدم متغییرهای مستقل تحقیق از مدل رگرسیونی……………………………..143 جدول 4-32: نتایج آزمون K-S  جهت بررسی نرمال بودن توزیع باقیمانده های مدل…………………………..144 جدول 4-33: نتایج آزمون استقلال جهت بررسی مستقل بودن توزیع باقیمانده های مدل…………………….. فهرست نمودار ها عنوان                                                                                                                         صفحه فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها نمودار 4-1: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گر جنس…………………….137 نمودار 4-2: میانگین پاسخ ویژگی های شغلی و تعهد سازمانی با متغییر مداخله گرتحصیلات………………..139 نمودار4-3: نمودار احتمال نرمال…………………………………………………………………………………………………………………144 نمودار 4-4: نمودار پراکنش مانده ها در برابر زمان…………………………………………………………………………………….145 نمودار 4-5: نمودار پراکنس مانده ها در برابر yi ها……………………………………………………………………………………146 فهرست اشکال فصل دوم: ادبیات موضوع شکل 2-1: مدل سه بخشی تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………34 شکل 2-2: هرم سطوح تعهد در سازمان ها……………………………………………………………………………………………………53 شکل 2-3: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….59 شکل 2-4: مدل پیشنهادی توسعه تعهد………………………………………………………………………………………………………..75 شکل 2-5: نتایج توان انگیزشی شغل بعنوان تابعی از مهارت و دانش کارکنان……………………………………………92 شکل 2-6: اثر تعدیل کنندگی شدت نیاز به رشد…………………………………………………………………………………………94 شکل 2-7: روابط موجود بین رضایت ناشی از عوامل زمینه ای شغل و شدت نیاز به رشد………………………….97 شکل 2-8: مدل مشخصه های شغلی هاکمن و الدهام………………………………………………………………………………….99 شکل 2-9: مدل کامل مشخصه های شغلی………………………………………………………………………………………………..105 شکل 2-10: مدل مفهومی تعهد سازمانی و ویژگی های شغلی…………………………………………………………………106

 • پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده

  پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده,تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده,فرهنگ پذیری در خانواده دانلود فایل پایان نامه تحلیل مردم شناختی تلویزیون و فرهنگ پذیری در خانواده چکیده :   رسانه ها…

 • گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین

  اسفراین,دانلود گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین,شركت,کاراموزی شركت لوله گستر اسفراین,کارورزی شركت لوله گستر اسفراین,گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین,گزارش کاراموزی شركت لوله گستر اسفراین,لوله گستر دانلود فایل گزارش کارآموزی شركت لوله گستر اسفراین در 135 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • دانلود پاورپوینت مدیریت و کارآفرینی ( فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت رضائیان)

  دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فصل اول کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان با عنوان مدیریت و کارآفرینی در حجم 20 اسلاید همراه با تصاویر و توضیحات کامل,دانلود پاورپوینت فصلهای کتاب مبانی سازمان و مدیریت دکتر علی رضائیان,دانلود پاورپوینت مدیریت…

 • اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرا

  اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas,اثر عصاره الکلی دانه هایDaucus carotas بر سطح سرمی گلوکز،انسولین، کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین ها، فاکتورهای عملکرد کبدی و کلیوی در موشهای صحرا,پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری,سطح سرمی گلوکز،انسولین،کلسترول، تری…

 • کارآفرینی شركت محصولات كاغذی لطیف

  شركت محصولات كاغذی,کارآفرینی شركت محصولات كاغذی,کارآفرینی شركت محصولات كاغذی لطیف,محصولات كاغذی لطیف دانلود فایل کارآفرینی شركت محصولات كاغذی لطیف مقدمه : كلیه داراییهای یك واحد تجاری - تولیدی دارای ارزش اقتصادی است و حصول اطمینان از به كارگیری آن طبق…

 • گزارش کاراموزی تعمیرات

  تعمیرات,دانلود گزارش کارآموزی تعمیرات,کاراموزی تعمیرات,کارورزی تعمیرات,گزارش کاراموزی تعمیرات دانلود فایل گزارش کاراموزی تعمیرات در 46 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست عنوان                                                                                                              صفحه آشنایی با شركت صنایع ریخته گری آلومینیوم شركت ایران خودرو         2 واحد تعمیرات سالن سرسیلندر                       5 خط تولید…

 • پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران

  پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران دانلود فایل پایان نامه مقایسه هوش هیجانی بین دختران عادی و فراری 25 – 15 ساله شهر تهران چکیده : ویژگی های رفتاری هر…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی پیشرفت تحصیلی

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش ارزیابی پیشرفت تحصیلی در 33 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989

  پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989 دانلود فایل پرسشنامه عزت نفس سازمانی پی یرس و همکاران 1989 توضیح : ویژگی پرسشنامه (بطور خلاصه) : تعداد گویه ها : تعداد مولفه :   روایی و پایایی :  …

 • ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فنآوری مخابرات الكترواپتیك كشور

  استراتژی نانوتكنولوژی فن‌آوری مخابرات,الكترواپتیك,روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور,ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی برای فنآوری مخابرات الكترواپتیك كشور,فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور دانلود فایل ضرورت و روش تدوین استراتژی نانوتكنولوژی  برای فن‌آوری مخابرات الكترواپتیك كشور چكیده با…

 • گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور

  آسانسور,دانلود گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور,سیستم,کاراموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور,کارورزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور,گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور,گزارش کاراموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور,مکانیکی دانلود فایل گزارش کارآموزی بررسی سیستم مکانیکی آسانسور در 35 صفحه ورد قابل ویرایش فهـرست…

 • مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش

  مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش دانلود فایل مبانی نظری فصل دوم پایان نامه علوم تربیتی درباره جهانی شدن آموزش و پرورش در 32 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات:…

 • مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع

  پایان نامه استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,پروژه استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,تحقیق استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع,مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع دانلود فایل مقاله استراتژی برای مدیریت كیفیت جامع مقدمه :        مدیریت كیفیت جامع TQM  ، برای فرازیر(1997)…

 • پروژه طراحی وب سایت املاک

  املاک,پایان نامه طراحی وب سایت املاک,پروژه طراحی وب سایت املاک,تحقیق طراحی وب سایت املاک,دانلود پایان نامه طراحی وب سایت املاک,طراحی وب سایت,مقاله طراحی وب سایت املاک دانلود فایل پروژه طراحی وب سایت املاک  در 29 صفحه ورد قابل ویرایش  وب،…

 • گزارش کاراموزی شركت ساینا

  دانلود گزارش کارآموزی شركت ساینا,کاراموزی شركت ساینا,کارورزی شركت ساینا,گزارش کاراموزی شركت ساینا دانلود فایل گزارش کاراموزی شركت ساینا در 45 صفحه ورد قابل ویرایش تاریخچه شرکت ساینا : ساینا از زنجان به هفت کشور منطقه محصولات بهداشتی صادر می کند…

 • پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر

  پایان نامه بررسی رابطه بین فشار روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر دانلود فایل

 • پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی)

  Life Skill Inventory,بسیار زیاد,پایان نامه,پایان نامه مهارت های زندگی,پرسشنامه,پرسشنامه Life Skill Inventory (مهارتهای زندگی),زندگی,زیاد,کم,متوسط,مقیاس,مهارت های زندگی,مهارتهای,مهارتهای زندگی,میزان دانلود فایل پرسشنامه مهارتهای زندگیLife Skill Inventoryلطفا میزان برخورداری خود از مهارتهای زندگی را با توجه به مقیاس زیرمشخص نمایید.1= بسیارکم ... 2=…

 • دانلود پاورپوینت پیش درآمدی بر رفتار سازمانی (فصل اول کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی )

  ارائه تعریفی از رفتار سازمانی,اساس و پایه های مدیریت کیفیت جامع,بهبود کیفیت و بازدهی,دانلود پاورپوینت پیش درآمدی بر رفتار سازمانی (فصل اول کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابی ),سازش با پدیده ای به نام تغییرات…

 • رنگ

  الیاف,رنگ,رنگدانه,ساختمان شیمیایی دانلود فایل رنگها را معمولا براساس خواص آنها و ساختمان ماده اصلی (ساختمان شیمیایی مواد) طبقه بندی می‌کنند. روش دیگر طبقه بندی رنگها براساس روش مصرف آنها در رنگرزی می‌باشد. روش و تکنیک رنگرزی به ساختمان ، طبیعت…

 • پایان نامه بررسی جامع حجاب

  پایان نامه بررسی جامع حجاب,پروژه بررسی جامع حجاب,تحقیق بررسی جامع حجاب,حجاب,دانلود پایان نامه بررسی جامع حجاب,مقاله بررسی جامع حجاب دانلود فایل پایان نامه بررسی جامع حجاب در 90 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب فصل اول کلیات ...................................................................................................................................................... 1 مقدمه…

 • پایان نامه بررسی کمرویی

  پایان نامه بررسی کمرویی,پروژه بررسی کمرویی,تحقیق بررسی کمرویی,دانلود پایان نامه بررسی کمرویی,مقاله بررسی کمرویی دانلود فایل تحلیل داده های تلویحی: از آنجایی که کمرویی یک نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی است و مانع از ظهور استعدادهای…

 • 20 روش برای كاهش استرس در زندگی روزانه 18 ص

  20 روش برای كاهش استرس,20 روش برای كاهش استرس در زندگی,20 روش برای كاهش استرس در زندگی روزانه,20 روش برای كاهش استرس در زندگی روزانه 18 ص,روش كاهش استرس در زندگی روزانه دانلود فایل 20 روش برای كاهش استرس در…

 • دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی

  دانلود نمونه سوالات اصول فقه با پاسخ تشریحی دانلود فایل  در 35 صفحه ورد با فرمت داک و حاوی 138 سوال قسمتی از سوالات 77. آیا مرحوم نائینی با رأی و نظر مرحوم محقق ثانی در مسئله صحت انجام ضد…

 • پروانه (مینوز)برگ خوار غلات

  پروانه (مینوز)برگ خوار غلات,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود دپاورپوینت پروانه (مینوز)برگ خوار غلات,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت پروانه (مینوز)برگ خوار غلات این آفت در اكثر…

 • مقاله بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب

  اشعار سهراب,شرح زندگی نامه سپهری,مقاله بررسی اشعار و زندگینامه سهراب سپهری و تفسیر شعر صدای پای آب,مقاله تفسیر شعر صدای پای آب سپهری دانلود فایل فایل حاضر دارای دو فایل مجزا میباشد: 1) تفسیـر و توضیح شعر صـدای پای آب…

 • دانلود پاورپوینت مفاهیم اصلی بودجه بندی(فصل ششم کتاب حسابداری مدیریت تألیف شباهنگ)

  آگاهی از اقلام بهای تمام شده,ارزیابی فعالیت های انجام شده,به مقدار درآوردن پیشنهادها,تامین ا,تعریف بودجه,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل ششم کتاب بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها تألیف شهنام طاهری با عنوان بهره وری نیروی انسانی,دانلود پاورپوینت…

 • گزارش کاراموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت

  اسپان باند,بی بافت,دانلود گزارش کارآموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت,دستگاه,کاراموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت,کارورزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت,گزارش کاراموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت,منسوجات دانلود فایل گزارش کاراموزی دستگاههای اسپان باند ومنسوجات بی بافت…

 • پاورپوینت آناتومی ساختمان قلب

  پاورپوینت آناتومی ساختمان قلب دانلود فایل پاورپوینت آناتومی ساختمان قلب این پاورپوینت دارای 17 اسلاید می باشد  دل یا قلب نوعی عضو عضلانی در انسان‌ها و دیگر حیوانات است که خون را از طریق رگ خونی در دستگاه گردش خونبه گردش درمی‌آورد.[۱] خون اکسیژن و مواد غذایی لازم را برای بدن مهیا می‌سازد و همچنین به…

 • درباره تولید نخ

  درباره تولید نخ دانلود فایل درباره تولید نخ مقدمه: سیستم ریسندگی رینگ از دیرباز برای تولید نخ در سیستم ریسندگی الیاف كوتاه مورد استفاده قرار گرفته است ولی با افزایش تقاضا موانعی بر سر راه تولید نخ این سیستم به…

 • ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه در نمونه کارها با توجه به وابستگی بازده به ساختار

  ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه در نمونه کارها با توجه به وابستگی بازده به ساختار دانلود فایل ترجمه مقاله بهینه سازی چند هدفه در  نمونه کارها با توجه به وابستگی بازده به ساختار چکیده زمینه بهینه سازی در نمونه…

 • پروپوزال بررسی نقش توانمند سازی معنوی در خود کنترلی کارکنان سایبری در حوزه امنیت اطلاعات

  پروپوزال بررسی نقش توانمند سازی معنوی در خود کنترلی کارکنان سایبری در حوزه امنیت اطلاعات دانلود فایل بسترهای مناسب در سازمان نهادینه خواهد شد(خیری،1382).

 • پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی

  پروژه مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی دانلود فایل مروری بر مسمومیت آرسنیكی در حیوانات اهلی 2-1- تاریخچه......................... 4 2-2- خواص عمومی ..................... 7 2-3-خواص حیاتی و اثرات آرسنیك در بدن و اعضاء 11 2-3-1- اثر بر روی پوست…

 • پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع

  پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع دانلود فایل پاورپوینت مراحل و قوانین ثبت اختراع این فایل در قالب پاورپوینت و در 23 اسلاید تهیه گردیده است: قسمتی از متن اسلاید ها: اسلاید یک) پروانه ثبت اختراع و مراحل ثبت آن…

 • پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری

  اضطراری,پروژه کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری,پروژه کارافرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری,توجیه اقتصادی طرح تولیدی چراغ های اضطراری,تولیدی,چراغ,دانلود پروژه طرح تولیدی چراغ های اضطراری,دانلود کارآفرینی طرح تولیدی چراغ های اضطراری,طرح,طرح توجیه فنی طرح تولیدی چراغ های اضطراری,طرح توجیهی طرح…

 • نقش برجسته های تخت جمشید

  برجسته,تخت جمشید,نقش,نقش برجسته های تخت جمشید دانلود فایل نقش برجسته های تخت جمشید تخت جمشید را می توان تقریباً همانند ارگ ها ویا دژهای حكومتی و سكونت گاهی ایران در دوران اسلامی داشت، زیبا پادشاهان یا حاكمان ایالت ها یا…