بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن

دانلود فایل

بررسی توزیع فلزات منگنز (mn) و روی (zn) دریاچه شورابیل و خاک اطراف آن چکیده فلزات سنگین به دلیل غیر قابل تجزیه بودن و اثرات فیزیولوژیک که بر موجودات زنده در محیط زیست دارند، از اهمیت خاصی برخوردار هستند. همچنین اندازه گیری فلزات سنگین در پهنه های وسیع، به صورت دستی، دشوار و همراه با خطاهای بسیار است. بدین منظور،امروزه، روش سنجش از دور به همراه نقاط نظارت، دانش کاربردی مناسبی می باشد. هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی غلظت فلزات منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه­ شورابیل با روش دورکاوی می باشد. ابتدامطالعات اولیه و نمونه برداری از آب و خاک منطقه مورد مطالعه انجام گرفته و تصاویر ماهواره ای landsat8 تهیه شد. سپس تحلیل های آماری، زمین آمار و دور سنجی انجام گرفت. مطابق نتایج بدست آمده از سنجش از دور ترکیب باند (752) و(756) و زمین آمار نشان داد که، غلظت منگنز خاک اطراف دریاچه شورابیل از سال 2002 تا 2013 افزایش یافته است ولی غلظت فلز روی در خاک این منطقه کاهش یافته است. مطابق نتایج زمین آمار،کمترین غلظت فلز روی در آب دریاچه شورابیل،در سمت شمال و شمال غربی دریاچه با غلظت 01/0-007/0 میلی گرم در لیتر و در بقیه نقاط زیاد می باشد.همچنین کمترین غلظت فلز منگنز در آب دریاچه شورابیل در جهت شمال غربی دریاچه با غلظت 03/0-02/0 میلی گرم در لیتر و در سمت جنوب و جنوب شرقی زیاد می باشد. فهرست مطالب عنوان                                                                                                            صفحه چکیده 1 فصل اول کلیات تحقیق و مبانی نظری تحقیق 1-1 مقدمه. 3 1-2 بیان مسأله. 4 1-3 سؤالات تحقیق.. 5 1-4 فرضیه های تحقیق.. 5 1-5 اهداف تحقیق.. 5 1-6 مفهوم آلودگی.. 5 1-7 فلزات سنگین.. 6 1-7-1 منابع و عوامل انتشار فلزات سنگین در محیط.. 7 1-7-2 عوامل انتشار طبیعی.. 7 1-7-4 استخراج معادن. 8 1-7-5 عملیات کشاورزی.. 8 1-7-6 صنایع. 8 1-7-7 وسایل نقلیه. 8 1-8 روش های حذف فلزات سنگین.. 8 1-8-1 روش های فیزیکی.. 9 1-8-3 روش های بیولوژیکی.. 9 1-9 مسمومیت با فلزات سنگین.. 9 1-10 آلودگی خاک به فلزات سنگین.. 9 1-11 روش های مختلف پالایش فلزات سنگین از خاک.. 11 1-11-1 محدود کردن آلاینده ها 11 1-11-2 جامد سازی.. 12 1-11-3 شیشه ای کردن. 12 1-11-4  جداسازی مکانیکی.. 12 1-11-5 کوره حرارتی.. 13 1-11-6 الکتروکینتیک… 13 1-11-7 انتقال آب میان حفره ای خاک.. 13 1-11-8 آبشویی.. 14 1-11-9 روش های شیمیایی.. 14 1-11-10 روش های بیوشیمیایی.. 14 1-12 انواع فلزات سنگین مورد مطالعه ی روی و منگنز. 15 1-12-1 روی.. 15 1-12-1-1 مشخصات روی.. 16 1-12-2 منگنز. 17 فصل دوم پیشینه تحقیق 2-1 تحقیقات داخلی.. 19 2-2 تحقیقات خارجی.. 20 فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1 مقدمه. 24 3-2 روش تحقیق.. 24 3-3 جامعه آماری ، نمونه مورد مطالعه و روش نمونه گیری.. 24 3-4 قلمرو تحقیق.. 25 3-4-1 قلمرو زمانی.. 25 3-4-2 قلمرو موضوعی.. 25 3-5 منابع اطلاعاتی.. 25 3-6 آنالیز شیمیایی.. 26 3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و اطلاعات… 26 3-8 روش تعیین محل های مناطق آلاینده با استفاده از google earthe. 26 3-9 آنالیزهای زمین آمار و پهنه بندی.. 27 3-10 تعیین مناسب‌ترین روش درون‌یابی.. 28 3-11 روش تحلیل سنجش از دور. 29 3-12 طبقه بندی بدون نظارت… 30 3-13 طبقه بندی نظارت شده 31 3-14 نمونه گیری تعلیمی.. 31 3-15 الگوریتم های طبقه بندی نظارت شده(Kloer, 1994). 31 3-15-1 الگوریتم برش تراکمی.. 31 3-15-2 الگوریتم متوازی السطوح یا شبکه موازی.. 31 3-15-3 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز. 32 3-15-4 الگوریتم حداکثر احتمال. 33 3-16 تنظیمات خروجی.. 33 3-17 قابلیت های سنجش از دور Arc GIS 10. 33 3-17-1 ایجاد نمونه های تعلیمی.. 34 3-17-2 پاک کردن نمونه های تعلیمی.. 35 3-17-3 ذخیره کردن نمونه های تعلیمی.. 35 3-17-4 تبدیل و تقسیم یک نمونه به چند نمونه تعلیمی.. 36 3-17-5 ایجاد یا ذخیره فایل.. 36 3-17-5-1 ترسیم دندوگرام برای آزمون فایل.. 36 3-17-6 طبقه بندی تصویر. 37 3-17-7 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای.. 38 3-17-8 فهرست یا لیست لایه ها 38 3-17-9 بخش یا پنل تنظیمات… 38 3-17-10 بخش یا پنل نمایش… 39 3-17-11 روش های  Steretchet 39 3-17-12 روش های  Resample. 39 3-17-13 بخش یا پنل تحلیل.. 40 3-17-14 فرایندهای پس از  طبقه بندی.. 40 3-17-15 فیلتر کردن. 41 3-17-16 صاف کردن لبه های ناصاف تصویر. 41 3-17-17 برداشت مناطق کوچک منفرد. 42 فصل چهارم نتایج 4-1نتایج داده های آنالیز شده در نمونه های خاک منطقه شورابیل.. 46 4-2 داده های آنالیز شده در نمونه های آب منطقه شورابیل.. 47 4-2-1رابطه ی بین فلز روی و منگنز در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 48 4-3 نتایج پهنه بندی به روش زمین آمار. 48 4-3-1 بررسی توزیع آماری.. 49 4-3-2 نمودار هیستوگرام بدست آمده از آزمون کریجینگ… 50 4-3-3 normal QQplot بدست آمده از آزمون کریجینگ… 52 4-3-4 نقشه های خروجی روش زمین آمار کریجینگ… 54 4-3-5 نقشه ی خروجی زمین آمار منگنز آب دریاچه ی شورابیل.. 57 4-3-6 پیش بینی غلظت فلزات سنگین از روی نقشه ی درون یابی کریجینگ… 57 4-3-7 رابطه بین درصد منگنز اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57 4-3-8 رابطه بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 57 4-4 آنالیز همگنی نمونه ها 60 4-5 سنجش از دور. 63 4-6 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت روی آب… 64 4-7 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت  فلز روی آب… 67 4-8 همبستگی بین درجه روشنایی و غلظت منگنز آب… 70 4-9 برآورد فلز روی و منگنز از طریق سنجش از دور. 72 4-10 ترکیب باندی فلزهای منگنز و روی در آب… 102 فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 5ـ1 نتیجه گیری.. 107 5ـ1ـ1 نتیجه گیری پهنه بندی زمین آمار در آب و خاک اطراف دریاچه ی شورابیل.. 107 5ـ1ـ2 تحلیل سنجش از دور برای بر آورد فلزات سنگین.. 107 5-1-3 بررسی تغییرات زمانی غلظت فلزات سنگین از سال 2002 تا 2013. 107 5-1-4 مقایسه ی نتایج سنجش از دور و زمین آمار. 108 5-2-1  فرض میشود مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل بالاتر از حد استاندارد است. 108 5-2-3 فرض میشود هیچ ارتباطی بین مقادیر منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه شورابیل وجود ندارد 108 5-2-4 فرض میشود  مقدار آلودگی فلزات سنگین منگنز و روی در فواصل مختلف از دریاچه تغییر میکند. 109 5-2-5 فرض میشود از سال 2002 تا 2013  تغییر مقدار آلودگی منگنز و روی در آب و خاک اطراف دریاچه معنی دار است   109 5ـ2 پیشنهادات علمی.. 109 5ـ3 پیشنهادات عملی.. 109 منابع. 110   فهرست جداول جدول 1-1 فراوانی برخی فلزات سنگین در پوسته زمین.. 8 جدول 1-2 مقایسه استاندارد فلزات سنگین در کشورهای اروپایی.. 10 جدول 4-1 مقدار روی و منگنز خاک اطراف شورابیل.. 46 جدول 4-2 مقدار روی و منگنز دریاچه ی شورابیل.. 47 جدول4-3 تعیین بهترین مدل برازش برای داده های فلز سنگین روی و منگنز در آب و خاک.. 49 جدول 4-4 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 58 جدول 4-5 آنالیزSPSS رابطه ی بین درصد روی اندازه گیری شده و پیش بینی شده 59 جدول 4-6 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز منگنزدرآب… 71 جدول 4-7 همبستگی درجه روشنایی باندها با غلظت فلز روی خاک.. 71 جدول 4-8 ترکیب باند تصاویر و غلظت منگنز خاک.. 76 جدول 4-9 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی خاک.. 81 جدول 4-10 ترکیب باند تصاویرو غلظت منگنز آب… 85 جدول 4-11 ترکیب باند تصاویر و غلظت روی آب… 91 جدول 4-12ترکیب باندهای تلفیقی تصاویر و غلظت منگنز. 96 جدول4-13ترکیب باند تلفیقی تصاویرو غلظت روی.. 101  فهرست اشکال شکل 3-1 محدوده مورد مطالعه. 25 شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش سلسله مراتبی.. 29 شکل 3-1 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای.. 30 شکل 3-2 چگونگی طبقه بندی عوارض با روش خوشه ای ISODATA خود سازمانده تکراری.. 30 شکل 3-3 طبقه بندی عوارض با روش الگوریتم متوازی السطوح.. 32 شکل 3-4 الگوریتم حداقل فاصله از مرکز و فاصله پیکسل مورد نظر از 3 طبقه. 32 شکل 3-5 مسیر فرمان های اصلاح طیفی  و رادیومتریک در Arc ToolBox. 34 شکل 3-6 مسیر فرمان های اصلاح طیفی و مکانی و تحلیل های دیگر در Arc ToolBox. 34 شکل  3-7 نوار ابزار  Image Classificationو معرفی بخش های مختلف (که با راست کلیک در نوار ابزار باز می شود) 35 شکل 3-8  پنجره فرمان مدیریت نمونه های تعلیمی موجود در نوار Image Classification. 35 شکل 3-9 پنجره فرمان دندوگرام برای آزمون فایل Signature. 36 شکل 3-10 دندوگرام فایل آماری نمونه های تعلیمی از تصویر ماهواره ای اردبیل.. 37 شکل 3-11 مسیر فرمان های طبقه بندی و نمونه های تعلیمی آنها در Arc ToolBox. 37 شکل 3-12 فرمان تنظیمات (Option) پنجره اصلی Image Analysis. 39 شکل 3-13 پنجره اصلی تحلیل تصاویر ماهواره ای و معرفی برخی از اجزای مهم آن. 40 شکل 3-14 پنجره فیلتر آماره موضعی.. 41 شکل 3-15 پنجره فرمان صاف کردن لبه های ناصاف… 42 شکل 3-16پنجره فرمان همگن سازی ارزش های پیکسل ها 43 شکل 3-17 پنجره فرمان ایجاد پیکسل ها بدون ارزش رقومی برای مناطق کوچک… 43 شکل 3-18 پنجره فرمان حذف طبقه مناطق کوچک… 44 شکل 4-1 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ روی آب دریاچه شورابیل.. 55 شکل 4-2 نقشه درون یابی زمین آمار به روش کریجینگ منگنز آب دریاچه شورابیل.. 56 شکل 4-3 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 60 شکل 4-4 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 61 شکل 4-5 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 62 شکل 4-6 فاصله اقلیدسی روی و منگنز. 63 شکل 4-8 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 73 شکل 4-9 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 74 شکل 4-10 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 75 شکل 4-11 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2. 77 شکل 4-12 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 78 شکل 4-13 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 79 شکل 4-14 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 1. 80 شکل 4-15 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 82 شکل 4-16 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 83 شکل 4-17 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 84 شکل 4-18 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8 باند2. 85 شکل 4- 19 طبقه بندی فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 7. 87 شکل 4-20 طبقه روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست8- باند 2. 88 شکل 4-21طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 4. 89 شکل 4-22 طبقه فلز روی دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 1. 90 شکل 4-23 طبقه منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 4، 5، 6. 92 شکل 4-24طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 93 شکل 4-25 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باندتلفیقی 6،5،7. 94 شکل 4-26 طبقه بندی منگنز اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند 2،5،7. 95 شکل 4-27 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویرلندست- باند تلفیقی 2،5،7. 97 شکل 4-28 طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 1،4،7. 98 شکل 4-29 طبقه بندی روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- بند تلفیقی 4،5،6. 99 شکل 4-30طبقه بندی فلز روی اطراف دریاچه شورابیل روی تصویر لندست 8- باند تلفیقی 6،5،7. 100 شکل 4-31 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 102 شکل 4-32 طبقه بندی روی دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 7،5،6. 103 شکل 4-33 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 6،5،7. 104 شکل 4-34 طبقه بندی منگنز دریاچه شورابیل روی لندست 8- باند 2،5،7. 105 فهرست نمودارها نمودار 4-1 رابطه بین فلز روی و منگنز خاک.. 48 نمودار 4-2 رابطه بین فلز روی و منگنز آب… 48 نمودار 4-3 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در خاک.. 50 نمودار4-4 نمودار هیستوگرام عنصر روی درخاک.. 51 نمودار 4-5 نمودار هیستوگرام عنصر روی در آب… 51 نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام عنصر منگنز در آب… 52 نمودار 4-7 نمودار QQplot عنصر روی در آب… 52 نمودار 4-8 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در خاک.. 53 نمودار 4-9 نمودار QQplot برای عنصر روی در خاک.. 53 نمودار 4-10 نمودار QQplot برای عنصر منگنز در آب… 54 نمودار 4-11 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 57 نمودار 4-12 نمودار رابطه بین درصد منگنز اندازه گیریشده و پیش بینی شده 58 نمودار 4-13 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 1. 64 نمودار 4-14 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 4. 64 نمودار 4-15 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 6. 65 نمودار 4-16 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در خاک باند 7. 65 نمودار 4-17 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 4. 66 نمودار 4-18 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 1. 66 نمودار 4-19 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت منگنز در خاک باند 10. 67 نمودار 4-20 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 5. 67 نمودار 4-21 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 10. 68 نمودار 4-22 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 6. 68 نمودار 4-23 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 7. 69 نمودار 4-24 نمودار همبستگی درجه روشنایی و غلظت روی در آب باند 11. 69

 • پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986

  پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986 دانلود فایل پرسشنامه حمایت اجتماعی پروسیدانو و هلر PSS-Fr 1986 منبع سیاح سیاری، نیمتاج؛ حسین شاهی، حمیدرضا و رنجگر، بایرامعلی (1389)، رابطه، بین هویت و حمایت اجتماعی والدین در میان نوجوانان. اندیشه…

 • پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن

  پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,پروژه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,تحقیق بررسی خسران و آثار آن در قرآن,دانلود پایان نامه بررسی خسران و آثار آن در قرآن,مقاله بررسی خسران و آثار آن در قرآن دانلود…

 • پایان نامه ربات مسیریاب

  پایان نامه ربات مسیریاب دانلود فایل پایان نامه  ربات مسیریاب چکیده: توسعه روزافزون رباتها و گسترش استفاده از آنها در زمینه های مختلف، باعث بوجود آمدن فصلی نو در زندگی بشر شده است. با شروع هزاره سوم و ورود انسان…

 • پاورپوینت حسابداری اجتماعی

  استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی,اصول و مفاهیم اساسی سیستم حسابداری اجتماعی,پاورپوینت حسابداری اجتماعی,پنج مفهوم اساسی در حسابداری زیست محیطی و اجتماعی,تاریخچه حسابداری اجتماعی,تعریف حسابداری اجتماعی,جایگاه حسابرسی,دانلود پاورپوینت حسابداری اجتماعی,سود اجتماعی,عناصرتعاریف مسئوولیت اجتماعی,مسئولیت های اجتماعی,مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی دانلود…

 • پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت

  پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت,تئوری اداریون,تئوری بروکراسی,تئوری مدیریت علمی,تعریف مدیریت,تقسیم بندی مکاتب مدیریت,دانلود پاورپوینت نقد و بررسی دیدگاه صاحبنظران کلاسیک مدیریت,معایب مدیریت کلاسیک ودیدگاه ان نسبت به انسان و سازمان,وظایف مدیران از نظر فایول,ویژگیهای بروکراسی وبر دانلود…

 • مقاله اینترنت و آموزش از راه دور

  مقاله اینترنت و آموزش از راه دور دانلود فایل مقاله اینترنت و آموزش از راه دور عنوان صفحه آموزش از راه دور ( e-learning ) چیست ؟ 2 اما مقدمه ای بر آموزش الکترونیکی 3 آموزش از راه دور آموزش…

 • گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد

  تولید,دانلود گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,شرکت,کاراموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,کارورزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,گزارش کاراموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد,مشهد,نخ دانلود فایل گزارش کارآموزی شرکت تولیدی رضا نخ مشهد در…

 • مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه

  برریس غذاهای تقویت كننده حافظه,پروژه غذاهای تقویت كننده حافظه,تحقیق غذاهای تقویت كننده حافظه,غذاهای تقویت كننده حافظه,مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه دانلود فایل مقاله غذاهای تقویت كننده حافظه قسمتی از متن: فرآیندهای زیادی باعث گرفتگی رگ های قلب، پیدایش سلول های…

 • مقاله روابط کارگر و کارفرما

  تحقیق بررسی روابط بین کارگرو کارفرما,مقاله روابط کارگر و کارفرما دانلود فایل مقاله روابط کارگر و کارفرما بررسی روابط بین کارگر و کارفرما چکیده: قانون کار، قانونی است که به تعیین روابط بین کارگر و کارفرما می‌پردازد و تعیین حقوق…

 • مقاله چاپگر جوهر افشان

  بررسی چاپگر جوهر افشان,پایان نامه چاپگر جوهر افشان,پروژه چاپگر جوهر افشان,تحقیق چاپگر جوهر افشان,چاپگر جوهر افشان,مقاله چاپگر جوهر افشان دانلود فایل مقاله چاپگر جوهر افشان قسمتی از متن:  چاپگرهای جوهر افشان از اواسط دهه 1980 مطرح و بسرعت متداول گردیدند.…

 • پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا

  پایان نامه مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا دانلود فایل پایان نامه  مدل سازی تحمل پذیری خطا با استفاده از برنامه نویسی جنبه گرا چکیده  تحمل پذیری خطا مقوله ای است که در طراحی…

 • پاورپوینت سقف سیاک

  پاورپوینت سقف سیاک دانلود فایل پاورپوینت سقف سیاک شامل 2 پاورپوینت 22 و 26 اسلایدی. خلاصه ای از اسلایدها بصورت تصویری در لینک زیر ارائه شده است. همراه با تحقیق 7 صفحه ای در قالب word و مجموعه تصاویر مربوطه.…

 • پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا

  پایان نامه بررسی تلفیق مفاهیم جنبه گرایی و معماری سرویس گرا دانلود فایل پایان نامه بررسی  تلفیق  مفاهیم  جنبه گرایی و معماری  سرویس گرا چکیده  جنبه گرایی رهیافت  جالبی برای جداسازی دغدغه ها ارائه  میکند. اصل  "جداسازی دغدغه ها ١"…

 • مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشكار

  اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشكار,برنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و دویدن بر تغییرات سطح لیپید‌ها و لیپوپروتئین‌های پلاسمای خون افراد غیر ورزشكار,مقایسه اثر دوبرنامه تمرینی منتخب طناب‌زدن و…

 • مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری

  مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری دانلود فایل مقاله تاریخچه سیستمهای حسابداری مقدمه         انسان از موقعیكه مفهوم مالكیت را فهمید، به طرق مختلف به ثبت حسابهای اموال و دارائیهای خود اقدام نمود. با پیدایش اعداد، این امر تشدید گان واسطه مبادلات،…

 • پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش داده شده با نانو سیلیکا – پلی پیرول به روش پوشش دهی الکتروفورتیکی و بکار گیری آن در استخراج ترکی

  پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش داده شده با نانو سیلیکا – پلی پیرول به روش پوشش دهی الکتروفورتیکی و بکار گیری آن در استخراج ترکی دانلود فایل پاورپوینت مطالعه تهیه فیبر ریز استخراج فاز جامد پوشش…

 • بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون

  بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون,مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری…

 • دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی )

  انواع طرح های پروژه ای عمرانی,تعهدی تعدیل شده,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی,دانلود پاورپوینت حساب مستقل وجوه تملک داراییهای سرمایه ای ( عمرانی ),طرح تملک دارا یی های سرمایه ای دولت,طرح های عمرانی انتفاعی,طرح های…

 • تحقیق روستای نائین

  بررسی روستای نائین,پایان نامه روستای نائین,پروژه روستای نائین,تحقیق روستای نائین,درباره روستای نائین,روستای نائین دانلود فایل تحقیق روستای نائین مقدمه طبق ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیطی زیستی (وضع…

 • مقاله نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات

  مقاله نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات دانلود فایل مقاله نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات فهرست مقدمه                                           پیشینه حسابرسی                                  انواع موسسات حسابرسی                                                           موسسات محلی                                        موسسات منطقه ای                                                                 موسسات ملی                                                          …

 • مقاله تعداد شهود در دعاوی

  تعداد شهود در دعاوی,مقاله تعداد شهود در دعاوی دانلود فایل شهادت بیان واقعه ای که شاهد آن را دیده یا شنیده است و از همین روی شاهد باید آنچه را دیده یا شنیده در محضر قاضی بیان کند و از…

 • دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان

  OD و فرهنگ سازمانی,اهداف برنامۀ OD,بهبود سازمان با استفاده از شبكه,تئوری اقتضائی لارنس و لورش,تبیین ارزشها,تكنیكها (فنون) جامع,جلسه های رویارویی,چگونگی تدوین الگوی بومی بهبود سازمان,دانلود پاورپوینت نرم افزار و سخت افزار بهبود و بازسازی سازمان,فرهنگ سازمانی,فعالیتهای مدیریت استراتژیك,فلسفۀ OD,قدمهای جلسه…

 • اصول مدیریت پروژه و ساخت

  اصول مدیریت پروژه و ساخت دانلود فایل اصول مدیریت پروژه و ساخت بخشهایی از متن: با توجه به پیشرفت روز افزون تكنولوژی در صنایع ساختمان سازی و حجم انبوه پروژه های عمرانی در كشور، توجه به دانش مدیریت پروژه در…

 • دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

  انواع حالات من والدینی,تعریف تحلیل مراوده ای,حالات من,حالت من بزرگسالی,حالت من کودکی,دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان با عنوان تحلیل مراوده ای,دانلود پاورپوینت تحلیل مراوده ای(فصل هفتم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر…

 • پژوهش مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دردرس علوم تجربی

  پژوهش مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی در بین دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دردرس علوم تجربی,مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی دانلود فایل پژوهش مقایسه یادگیری مشارکتی و یادگیری سنتی  در بین دانش آموزان…

 • ترجمه مقاله بهینه سازی کارایی مبتنی بر مدل تحلیلی در سیستم های بلادرنگ با محدودیت توابع زمان/بهره وری

  ترجمه مقاله بهینه سازی کارایی مبتنی بر مدل تحلیلی در سیستم های بلادرنگ با محدودیت توابع زمان/بهره وری دانلود فایل ترجمه مقاله بهینه سازی کارایی مبتنی بر مدل تحلیلی در سیستم های بلادرنگ با محدودیت توابع زمان/بهره وری گزارش سمینار…

 • طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس شرکت تولید خیارشور ، ترشیجات و مربا

  دانلود طرح توجیهی کارافرینی تاسیس شرکت تولید خیار شور و ترشی جات,دانلود طرح کارافرینی تاسیس شرکت تولید خیارشور ، تریشجات ومربا,طرح توجیه مالی و فنی تولید خیار شور و ترشی جات و مربا,طرح توجیهی و کارآفرینی تاسیس شرکت تولید خیارشور…

 • وب ، نه اینتر نت

  وب ، نه اینتر نت دانلود فایل وب ، نه اینتر نت فهرست مطالب عنوان                                                                                                                 صفحه وب را بشناسیم       وب، نه اینترنت.................................................................................................................................................. در داخل یك اسم............................................................................................................................................. ردیابی منبع........................................................................................................................................................ مسیر خدمات وب............................................................................................................................................. پراكسی وب........................................................................................................................................................ پایگاههای آینه ای............................................................................................................................................ پروتكل های اصلی............................................................................................................................................…

 • پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3)

  پاورپوینت درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3),تفاوت کالای امانی و فروش,دانلود پاورپوینت (اسلاید) درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری شماره3),سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام,شرایط شناسایی درآمد خدمات,شرایط شناسایی درآمد کالا,موارد خاص فروش کالا,نحوه اندازه گیری درآمد عملیاتی,نحوه شناسایی درآمد…

 • پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

  پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) دانلود فایل پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر) چکیده این پروژه در ارتباط با بهینه سازی انفجار در معادن سنگ…

 • مقاله جامعه شناسی تاریخی

  بررسی جامعه شناسی تاریخی,پروژه جامعه شناسی تاریخی,تحقیق جامعه شناسی تاریخی,جامعه شناسی تاریخی,مقاله جامعه شناسی تاریخی دانلود فایل مقاله جامعه شناسی تاریخی قسمتی از متن: خلاصه: این گونه شیوههای تحقیق در زمینه مهمان‌نوازی در حال افزایش هستند. امپریونیسم اجتماعی حالتی از…

 • كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد

  D41 1097,استاندارد سوراخ كردن,بدون محدودیت كاربرد,كفپوش‌ها,كفپوش‌ها استاندارد سوراخ كردن D41 1097 بدون محدودیت كاربرد دانلود فایل مبنای كار دستگاه فشار جانمونه‌ای ابزار برش نمونه‌ها مقایسه كننده محفظه تهویه شده نمونه‌ها روش اجرایی تشریح نتایج گزارش آزمایش دستگاه سوراخكاری موضوع تغییرات…

 • نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر)

  نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) دانلود فایل نقش روانشناسی در ادبیات ( معاصر) فهرست عنوان صحفه 1- چكیده مقاله.................................................................................................................. 2- مقدمه........................................................................................................................ 3- تعریف روانشناسی و تاریخچة آن....................................................................................... 4- روانشناسی و ادبیات....................................................................................................... 5- مفهوم هنر................................................................................................................... 6- رابطة ادبیات و روانشناسی..............................................................................................…

 • مقاله دكوراسیون داخلی ساختمان

  مقاله دكوراسیون داخلی ساختمان دانلود فایل مقاله دكوراسیون داخلی ساختمان بخشهایی از متن مقاله: مقدمه تزئینات داخلی ساختمان نحوه پارتیشن پاراوان دكوراسیون داخلی ساختمان مهمترین عنصر جلوه دهنده تزئینات داخلی است و نمایسازی داخی و خارجی ساختمان بیانگر هنرنمائی هنرمندان…

 • پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج

  بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج,پژوهش بررسی و تحلیل حس وطن پرستی در اشعار شهریار و هوشنگ ابتهاج,تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد,رشته زبان و ادبیات فارسی دانلود فایل تحقیق و پژوهش کارشناسی ارشد  رشته…