بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK

دانلود فایل

بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با تکن-7X_1T-MK چکیده:  آزوسپریلوم به دلیل توان تثبیت نیتروژن مولکولی در ارتباط همیاری با گیاهان مهم زراعی مانند انواع غلات و همینطور تولید هورمونهای محرک رشد گیاه در سالهای اخیر به عنوان یک کود بیولوژیک مورد توجه قرار گرفته است.به همین دلیل تحقیق در مورد میزان فعالیت سویه های باکتری با ارقام مختلف گندم هدف این بررسی قرار گرفت: به منظور تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم،دو آزمایش در سه بخش آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه طی مدت دو سال پژوهش انجام گردید الف)جداسازی،تکثیرو تولید مایه تلقیح سویه های آزوسپریلوم در شرایط آزمایشگاه ب)بررسی کارایی تعدادی از سویه های باکتری آزوسپریلوم با ارقام طبسی،مهدوی و لاین موتانت طبسی گندم با استفاده از تکنیکN15 ج) بررسی کارایی تعدادی از سویه های باکتری آزوسپریلوم و تاثیر کاربرد آنها بر عملکرد و برخی صفات زراعی در سه رقم طبسی،مهدوی و لاین موتانت طبسی گندم. الف)در این تحقیق 80 نمونه خاک ریزوسفری و غیر ریزوسفری  ار اراضی تحت کشت گیاهان مختلف زراعی تهیه گردید و برای جداسازی آزوسپریلوم ابتدا رقتهای خاک در محیط نیمه جامد اکن کشت داده شدند و بر روی محیط RC کلونیهای ریز قرمز رنگ به عنوان آزوسپریلوم خالص سازی  شده اند و تحت آزمایشهای  ترشح هورمون اکسین و توان حل کنندگی فسفر آلی و معدنی قرار گرفتند. ب) دو فاکتور،آزوسپریلوم در 5 سطح شامل یک سطح عدم کاربرد باکتری و 4 سطح کاربرد سویه های مختلف Az.21 ,Az.31 ,Az.52 ,Az.54    و گندم در سه سطح بومی،اصلاح شده و لاین موتانت بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کاملا تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه بررسی گردید. به منظور بررسی تثبیت نیتروژن از ایزوتوپ پایدار 15N استفاده شد. نتایج حاصله نشان داد که بین سویه های مختلف آزوسپریلوم و هم بین ارقام مختلف گندم از نظر تاثیر بر سطح برگ پرچم.وزن خشک اندام هوایی،تعداد سنبله ،طول سنبله و Ndfa اختلاف معنی داری در سطح 1% وجود دارد.در بین ازقام مختلف گندم ارتفاع گیاه در سطح 5%معنی دار و تعداد پنجه معنی دار نشده است و همچنین در بین سویه های آزوسپریلومی ارتفاع گیاه معنی دار نگردیده است. ارقام گندم به دلیل اختلاف فاحش ژنتیکی و نیز سویه های آزوسپریلومی به دلیل تفاوتهای برقراری همیاری با هم اختلافاتی را دارند. بهترین رقم و بهترین باکتری در اکثر صفات مورد بررسی  لاین موتانت و Az.21    بوده است. ج) دو فاکتور،آزوسپریلوم در 5 سطح شامل یک سطح عدم کاربرد باکتری و 4 سطح کاربرد سویه های مختلف Az.21 ,Az.31 ,Az.52 ,Az.54    و گندم در سه سطح بومی،اصلاح شده و لاین موتانت بر اساس آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کرتهای کامل تصادفی در 4 تکرار در شرایط گلخانه بررسی گردید. بین کاربرد ارقام مختلف گندم و سویه های مختلف آزوسپریلوم در تمامی صفات زراعی بجز تعداد پنجه در سطح 1% اختلاف معنی داری مشاهده شد. بهترین رقم و بهترین باکتری در اکثر صفات مورد بررسی  لاین موتانت و AZ.21    بوده است. بنابراین با توجه به نتایج بدست آمده از کلیه آزمایشات انجام شده فوق می توان چنین اظهار داشت که کاربرد آزوسپریلوم می تواند بسیار مفید در عملکرد و جذب عناصر غذایی و نیز نقش مهمی در کاهش کودهای شیمیایی داشته باشد.البته باید در گزینش سویه های آزوسپریلوم دقت لازم مبذول شود زیرا بین سوشها اختلاف معنی داری از نظر برقراری همیاری وجود دارد. چکیده……………………………………………………..10        مقدمه ……………………………………………………….13                                                                            فصل اول:کلیات            ……………………………………………………………15                                                                     1-كشاورزی پایدار                   .         ………………………………..16 1-1كودهای بیولوژیك………………………………………………………18 1-2استفاده از میكرو‌ارگانیزم‌ها به عنوان كود بیولوژیك………………..19 1-3-انواع كودهای بیولوژیك………………………………………………20 2-اهمیت گندم………………………………………………………………..20 2-1-تاریخچه و پیدایش گندم………………………………………………..22 2-2-وضعیت كشت گندم در جهان…………………………………………..22 2-3-وضعیت كشت گندم در ایران……………………………………………24 2-4-وضعیت كشت گندم در استان تهران……………………………………25 2-5-شرایط آب‌وهوایی گندم………………………………………………….26 2-6-مرفولوژی گندم………………………………………………………….27 2-6-1-ریشه………………………………………………………………….27 2-6-2-ساقه………………………………………………………………….28 2-6-3-پنجه…………………………………………………………………..29 2-6-4-برگ………………………………………………………………….30 2-6-5-گل‌آذین……………………………………………………………….31 2-6-6-دانه…………………………………………………………………..32 2-7-عوامل محیطی مؤثر بر رشدونمو گندم……………………………….33 2-7-1خاك…………………………………………………………………….33 2-7-2-رطوبت……………………………………………………………….34 2-7-3-حرارت……………………………………………………………….35 2-7-4-نور………………………………………………………………….36 2-7-4-1-طول روز…………………………………………………………36 2-7-4-2-شدت نور…………………………………………………………36 2-8-عملكرد دانه گندم و عوامل مؤثر بر آن………………………………36 فصل دوم:بررسی منابع………………………………………………………42 1-نیتروژن در طبیعت…………………………………………………………43 2-شکلهای نیتروژن در خاک………………………………………………..44 2-1-نیتروژن معدنی خاک……………………………………………………45 2-2-  نیتروژن آلی خاک…………………………………………………….45 3-نقش نیتروژن در گیاه……………………………………………………..45 4-چرخه نیتروژن…………………………………………………………….46 4-1راههایی كه نیتروژن در دسترس گیاه قرار می‌گیرد  و یا به خاك اضافه می‌شود. …………………………………………………47 4-1-1معدنی شدن نیتروژن خاك…………………………………………….47 4-1-2وارد شدن نیتروژن از اتمسفر به خاك……………………………….48 4-1-3-كاربرد كودهای شیمیایی ازته………………………………………..49 4-1-4-تثبیت نیتروژن به روش بیولوژیك……………………………………50 4-2-راههایی كه نیتروژن از دسترس گیاه و یا از خاك خارج می‌شود……..51 4-2-1-غیر متحرك شدن (متوقف شدن یا آلی شدن ) نیتروژن…………….51 4-2-2-نیترات زدایی……………………………………………………………52 4-2-3-جذب نیتروژن بوسیله گیاهان………………………………………….54 4-2-4-آبشویی نیتروژن………………………………………………………..55 4-2-5-تلفات نیتروژن به صورت آمونیاك…………………………………….55 4-2-6-تلفات نیتروژن از طریق فرسایش…………………………………….56 5-سیستمهای بیولوژیك تثبیت كننده نیتروژن……………………………….56 5-1تثبیت نیتروژن به روش همزیستی………………………………………57 5-1-1همزیستی باكتریهای ریزوبیوم و گیاهان خانواده لگومینوز………..57 5-1-2-همزیستی ریزوبیوم با گیاهان غیر لگوم…………………………….59 5-1-3-همزیستی اكتینوریزی…………………………………………………59 5-1-4-همزیستی سیانوباكتریها و گیاهان…………………………………..60 5-1-4-1-همزیستی سیانوباكتری آنابنا و آزولا…………………………….61 5-1-4-2-همزیستی نوسترك و آنابنا باسیكادها……………………………..62 5-1-4-3-همزیستی سیانوباكتری نوسترك و گانرا………………………….62 5-1-5-همزیستی سیانوباكتریها و دیاتومه‌ها………………………………..63 5-1-6-همزیستی سیانوباكتریها و بریوفیتها………………………………..63 5-1-7-همزیستی سیانوباكترها و قارچها (تشكیل گلسنگ)………………..65 5-2-تثبیت نیتروژن به روش آزاد…………………………………………….65 5-2-1-باكتریهای هتروتروف باكتریهای بیهوازی………………………….66 5-2-1-1-باکتریهای بی هوازی………………………………………………66 5-2-1-2-باكتریهای بیهوازی اختیاری………………………………………67 5-2-1-3-باكتریهای هوازی…………………………………………………..67 5-2-1-4-سیانوباكتریها……………………………………………………….68 5-2-2-فتواتوتروف‌های آزادزی………………………………………………69 5-2-2-1-باكتریهای فتوسنتز كننده…………………………………………..69 5-3-تثبیت نیتروژن به روش همیاری……………………………………….71 5-3-1-تعریف همیاری……………………………………………………….71 5-3-2-دلایل تثبیت نیتروژن به روش همیاری……………………………..72 5-3-3-همیاریهای فیلوسفری………………………………………………..72 5-3-4-همیاریهای ریزوسفری…………………………………………………………..73 6-بیوشیمی تثبیت نیتروژن مولكولی……………………………………………………..73 6-1ساختار آنزیم نیتروژناز و نحوه تامین انرژی  مورد نیاز برای تثبیت ازت مولكولی……………………………………………………….74 6-2كارایی………………………………………………………………………………………..77 6-3-تولید هیدروژن و خروج آن……………………………………………………………..81 7-همیاری باكتریهای جنس آزوسپیریلوم  با گیاهان………………………………………..83 7-1اكولوژی آزوسپیریلوم……………………………………………………………………..83 7-2گیاهان میزبان………………………………………………………………………………84 7-3-طبقه‌بندی………………………………………………………………………………….84 7-4-مشخصات باکتری…………………………………………………………………………85 7-5-تثبیت نیتروژن وابسته به هیدروژن……………………………………………………..88 7-6-احیای نیترات (نیترات زدایی)……………………………………………………………88 7-7-عوامل موثر در اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم و تاثیر آن بر رشد گیاه……………89 7-8-تولید ساخت.مان كیست مانند…………………………………………………………….90 7-9-تولید سیدروفور…………………………………………………………………………..91 7-10تولید مواد كشنده باكتریها………………………………………………………………92 7-11جذب سطحی باكتریها به ذرات خاك……………………………………………………92 7-12-تولید فیتوهورمونها و دیگر مواد تحریك كننده رشد گیاه……………………………93 7-13-تغییر در فیزیولوژی و موروفولوژی ریشه…………………………………………..93 7-14-نقشهای احتمالی موسیژل……………………………………………………………..94 7-15-مكانیزمهای جذب آزوسپیریلوم بطرف ریشه…………………………………………94 7-16-شیمیوتاكتیك  (كموتاكتیك )…………………………………………………………….95 7-17مراحل اشغال ریشه توسط آزوسپیریلوم……………………………………………….97 7-17-1-اتصال باكتریها به پوست ریشه……………………………………………………97 7-17-2-اشغال بافت ریشه…………………………………………………………………..98 7-18-تاثیر آزوسپیریلوم در عملكرد گیاهان مختلف……………………………………….98 8-نیتروژن -15………………………………………………………………………………105 فصل سوم:موادو روشها……………………………………………………………………..110 1-مواد مورد آزمایش…………………………………………………………………………111 1-1تهیه ماده تلقیح…………………………………………………………………………..111 1-2-بررسی روابط همزیستی سویه‌های مخالف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم با استفاده از ایزوتوپ15N در شرایط گلخانه………………………………………………..112 1-2-1-زمان و محل اجرای آزمایش……………………………………………………….112 1-2-2-خصوصیات فیزیكی و شیمیایی خاك مورد استفاده………………………………112 1-2-3-دمای گلخانه………………………………………………………………………..113 1-2-4-مشخصات ارقام گندم مورد استفاده………………………………………………114 1-2-4-1-رقم طبسی……………………………………………………………………….114 1-2-4-2-رقم مهدوی………………………………………………………………………114 1-2-4-3-رقم موتانت طبسی……………………………………………………………….115 1-2-5-مشخصات طرح آزمایشی……………………………………………………………116 1-2-6-مشخصات فاكتورهای آزمایش……………………………………………………..116 1-2-7-عملیات كاشت و داشت……………………………………………………………..116 1-2-8-كاربرد ایزوتوپ پایدار نیتروژن-15………………………………………………117 1-2-9-صفات اندازه‌گیری شده…………………………………………………………….120 1-2-10-محاسبات آماری…………………………………………………………………..121 1-3-ارزیابی كارآیی سویه‌های باکتری آزوسپریلوم با  ارقام بومی، اصلاح شده و لاین موتانت گندم و تأثیر كاربرد آنها بر عملكرد و برخی از صفات زراعی گندم در شرایط آب‌وهوایی كرج……………………………………………………………………………….121 1-3-1-خصوصیات اقلیمی منطقه………………………………………………………….121 1-3-2-مشخصات اقلیمی محل اجرای آزمایش در سال زراعی 83-1382…………….122 1-3-3-خصوصیات. فیزیكی و شیمیایی خاك محل آزمایش………………………………123 1-3-4-مشخصات ارقام مورد استفاده …………………………………………………….123 1-3-5-مشخصات طرح آزمایشی………………………………………………………….123 1-3-6- مشخصات فاكتورهای آزمایش…………………………………………………..123 1-3-6-1-آزوسپریلوم…………………………………………………………………….123 1-3-7-عملیات زراعی……………………………………………………………………124 1-3-7-1-عملیات كاشت………………………………………………………………….124 1-3-7-2-علمیات داشت………………………………………………………………….125 1-3-7-3-عملیات برداشت………………………………………………………………..125 1-3-7-4-صفات اندازه‌گیری شده………………………………………………………..126 فصل چهارم:نتایج و بحث…………………………………………………………………130 گلخانه……………………………………………………………………………………….131 1-ارتفاع گیاه……………………………………………………………………………….132 2-طول سنبله……………………………………………………………………………….135 3-تعداد پنجه گیاه……………………………………………………………………………138 4-سطح برگ پرچم…………………………………………………………………………141 5-وزن خشك اندام هوایی………………………………………………………………….144 6-تعداد سنبله در گیاه………………………………………………………………………147 7-درصد تثبیت بیولوژیک نیتروژن……………………………………………………….151 مزرعه………………………………………………………………………………….154 8-ارتفاع گیاه…………………………………………………………………………..155 9-طول سنبله…………………………………………………………………………..158 10تعداد پنجه در گیاه………………………………………………………………….161 11-سطح برگ پرچم…………………………………………………………………..163 12-تعداد سنبله درواحد سطح…………………………………………………………167 13-تعداد دانه در سنبله…………………………………………………………………170 14-عملكرد دانه…………………………………………………………………………173 15-بیوماس………………………………………………………………………………177 16-شاخص برداشت…………………………………………………………………….181 17-وزن هزاردانه……………………………………………………………………….184 18-جذب نیتروژن………………………………………………………………………..186 پیوست……………………………………………………………………………………..190 منابع……………………………………………………………………………………….191

 • پروژه کنترل 8 دستگاه با صفحه نمایش لمسی

  پروژه کنترل 8 دستگاه با صفحه نمایش لمسی,دانلود پروژه کنترل 8 دستگاه با صفحه نمایش لمسی دانلود فایل دانلود پروژه کنترل 8 دستگاه با صفحه نمایش لمسی

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش سبک هویت در  25 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • ترجمه مقاله تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم

  ترجمه مقاله تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم دانلود فایل ترجمه مقاله تعیین مکان بهینه گره در شبکه های مسیریابی فرصت طلب بی سیم چکیده-در سال های اخیر، توجه روز افزونی به مسیریابی فرصت…

 • پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر

  پایان نامه راهكارهای مبارزه با قاچاق محصولات كشاورزی در ایران از دیدگاه اساتید كشاورزی واحد ابهر دانلود فایل [1]

 • فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره کودکان تیزهوش

  فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره کودکان تیزهوش دانلود فایل فصل دوم پایان نامه روانشناسی درباره کودکان تیزهوش در 20 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه…

 • کار افرینی با کاشت فلفل رنگی در گلخانه

  کار افرینی با کاشت فلفل رنگی در گلخانه دانلود فایل كشت فلفل رنگی در گلخانه فلفل رنگی با دارا بودن ۱۲ برابر ویتامین c نسبت به پرتقال یكی از پر مصرف ترین سبزیجات در اروپا و آمریكا می باشد كه…

 • مقاله ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه)

  دانلود مقاله ادبیات عامیانه و شفاهی کودکان,مقاله ادبیات شفاهی کودکان (عامیانه) دانلود فایل قسمتی از متن ابتدایی و انتهایی مقاله همراه با فهرست: چكیده:         مترادف فرهنگ عامه ،فولكلور است و به آن بخش از هنر گفته می شود…

 • مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا

  پروژه بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,تحقیق بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,دانلود تحقیق بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا,مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا دانلود فایل مقاله بررسی حفاظت اماكن و تاسیسات ناجا در 26 صفحه ورد قابل…

 • پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1)

  پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1) دانلود فایل پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1) پاورپوینت آسیب شناسی روانی (1) در 279 اسلاید زیبا و قابل ویرایش با فرمت pptx نوشته‌ی : دیویسون، نیل و كرینگ   مترجم: دكتر مهدی  دهستانی چالش‌های پیش ‌روی …

 • بیماریهای دستگاه گوارش

  بیماریهای دستگاه گوارش,تحقیق بیماریهای دستگاه گوارش,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل تحقیق بیماریهای دستگاه گوارش در 47 صفحه ورد قابل ویرایش…

 • تحقیق رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی

  پایان نامه رابطه رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی,تحقیق رابطه همبستگی زوجین و سازگاری اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانلود فایل 1-1 مقدمه خانواده یکی از جهانی­ترین نهادهای بشری است که از دو نفر با توانایی­ها و استعداد­های…

 • مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك

  مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك دانلود فایل مقاله تكوین یك روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیك چكیده در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه…

 • پرسشنامه استعداد اعتیاد (APS) وید و همکاران (1992)

  پرسشنامه استعداد اعتیاد (APS) وید و همکاران (1992) دانلود فایل پرسشنامه استعداد اعتیاد (APS) وید و همکاران (1992) منبع رستمی، رضا؛ نصرتآبادی، مسعود و محمدی، فاطمه (1386). بررسی مقدماتی دقت تشخیصی مقیاس های  2 .AAS، APS ، MAC-Rپژوهشهای روانشناختی دوره…

 • مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو

  بررسی میزان اثر بخشی,كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو,مدل سرآمدی EFQM,مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان اثر بخشی و شناسائی كانالهای ارتباطی بین كاركنان و مدیریت در شركت هپكو دانلود فایل مدل سرآمدی EFQM و بررسی میزان…

 • پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003

  2003,پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003,پروژه بررسی ویندوز سرور 2003,تحقیق بررسی ویندوز سرور 2003,دانلود پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003,سرور,مقاله بررسی ویندوز سرور 2003,ویندوز دانلود فایل پایان نامه بررسی ویندوز سرور 2003 در 75 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب…

 • کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP )

  کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP ) دانلود فایل کارآموزی کامپیوتر در شرکت داده پردازی فن آوا (ISP )  چکیده همانگونه که می دانیم کارآموزی نقطه شروعی است برای آماده شدن جهت ورود به بازار کار،و استفاده…

 • ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیRUP ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا

  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ ﻣﺘﺪوﻟﻮژیRUP ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺮوﯾﺲ ﮔﺮا,دانلود اندروید,دانلود پاو,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه ارشد,دانلود پایان نامه کارشناسی,دانلود پروپوزال,دانلود پروژه,دانلود پروژه پایانی,دانلود تحقیق,دانلود ﮔﺰارش ﺳﻤﯿﻨﺎرﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار,دانلود گزارش کار آموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار دانلود…

 • مقاله تأویل در مثنوی

  پایان نامه تأویل در مثنوی,پروژه تأویل در مثنوی,تأویل در مثنوی,تحقیق تأویل در مثنوی,مقاله تأویل در مثنوی دانلود فایل مقاله تأویل در مثنوی قسمتی از متن: چكیده:  تأویل، شیوه‏ای كهن در تفسیر متون مقدس است كه سابقة‌آن به حماسة ایلیاد و…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده دارای نوجوان

  مبانی نظری نوجوان,مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده دارای نوجوان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خانواده دارای نوجوان در  60 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری…

 • بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی

  بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی,پایان نامه کارشناسی رشته روانشناسی عمومی دانلود فایل پایان نامه  کارشناسی رشته روانشناسی عمومی  بررسی رابطه هوش شناختی و هوش هیجانی چکیـده در این پژوهش ما به بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی…

 • پروژه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی

  پایان نامه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,پروژه طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,تحقیق طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,دانلود طراحی دكوراسیون یك آپارتمان و یك المان خاص محیطی,طراحی دكوراسیون یك…

 • طراحی و عملکرد سیستم ترمز

  طراحی و عملکرد سیستم ترمز دانلود فایل مقدمه. 4 انواع ترمزها 5 ترمز دیسکی. 6 کالیپر چهار پیستونی. 7 ترمز کاسه ای.. 8 استقرار ترمز کاسه ای.. 9 انواع ترمز کاسه ای.. 10 ترمز کاسه ای خود تنظیم. 11 فواصل…

 • پایان نامه بررسی ترانسهای ولتاژ نوری

  بررسی ترانسهای ولتاژ نوری,پایان نامه بررسی ترانسهای ولتاژ نوری,پروژه بررسی ترانسهای ولتاژ نوری,تحقیق بررسی ترانسهای ولتاژ نوری,مقاله بررسی ترانسهای ولتاژ نوری دانلود فایل پایان نامه بررسی ترانسهای ولتاژ نوری مقدمه: اندازه گیری ولتاژ یك سیستم قدرت دارای اهمیت بالایی است…

 • تحقیق اسپكتروفتومترها

  تحقیق اسپكتروفتومترها دانلود فایل یك فریم از تجهیزات پزشكی: ‏اسپكتروفتومترها، تجهیزاتی است كه جذب یا عبور طول موج‌های مشخصی از انرژی تابشی (نور) از یك آنالیت را در یك محلول تعیین می‌كنند. به دلیل تفاوت در تعداد و آرایش گروه‌ها،…

 • تحقیق كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری

  تحقیق كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری,كاربرد كامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار، خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری دانلود فایل قسمتهایی از متن: فصل…

 • پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی

  پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فرهنگ سازمانی,پژوهش فوق لیسانس فرهنگ سازمانی,پژوهش کارشناسی ارشد فرهنگ سازمانی,دانلود پایان نامه کارش,دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد فرهنگ سازمانی,دانلود پژوهش فوق لیسانس فرهنگ سازمانی,دانلود تحقیق و پژوهش فوق لیسانس,دانلود تحقیق و پژوهش فوق…

 • پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد

  باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد,بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد,پروپوزال بررسی تطبیقی کارکرد خانواده، باورهای غیرمنطقی و خود پنداره در جوانان معتاد و غیرمعتاد,جوانان معتاد و غیرمعتاد…

 • ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی

  ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی دانلود فایل ترجمه مقاله مروری بر تکنولوژی های فتوولتاییک خورشیدی چکیده نگرانی های جهانی در مورد محیط زیست و نیاز روز افزون به انرژی، که با پیشرفت پیوسته­ی تکنولوژی های انرژی تجدیدپذیر…

 • مقاله وتحقیق بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه

  بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود مقاله وتحقیق بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,مقاله وتحقیق بررسی وتحلیل سخت افزار شبكه دانلود…

 • گزارش کاراموزی بانك ملی ایران

  ایران,بانك,دانلود گزارش کارآموزی بانك ملی ایران,کاراموزی بانك ملی ایران,کارورزی بانك ملی ایران,گزارش کاراموزی بانك ملی ایران,ملی دانلود فایل گزارش کاراموزی بانك ملی ایران در 161 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب تاریخچه بانک ملی ایران ......................................................................... اداره امورشعب استان زنجان....................................................................…

 • مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN

  مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN دانلود فایل مقاله سیستم شبکه سازی بر اساس سریال CAN Open  سیستم شبکه سازی بر مبنای باس سریال CAN می باشد.  CAN Openفرض می کند که سخت افزار طرح گیرنده و فرستنده…

 • تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP

  تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP دانلود فایل تولید همزمان برق، حرارت و سرما CHP & CCHP معرفی فناوری های تولید همزمان برق و حرارت درسه دهه اخیر پس از افزایش عمده بهای سوخت، اهمیت بحث سوخت…

 • تحقیق انواع سیستم های زهکشی

  انواع سیستم های زهکشی,بررسی انواع سیستم های زهکشی,پروژه انواع سیستم های زهکشی,تحقیق انواع سیستم های زهکشی,دانلود انواع سیستم های زهکشی,درباره انواع سیستم های زهکشی,مقاله انواع سیستم های زهکشی دانلود فایل تحقیق انواع سیستم های زهکشی هر سیستم زهكشی به طور…

 • مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV

  مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV دانلود فایل مقاله طبقه بندی اختلالهای روانی بر اساس DSMIV بخشهایی از متن: از مجموعه نظامهای طبقه بندی كه در حال حاضر مورد استفاده قرار می گیرند ، طبقه‌بندی چندمحوری به دلیل…

 • پایان نامه مقطع كارشناسی زمین شناسی

  پایان نامه مقطع كارشناسی زمین شناسی,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پایان نامه مقطع كارشناسی زمین شناسی,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل فهرست مطالب: -تعریف علم زمین…