آناتومی‌ و كینزیولوژی‌ مفصل‌ Hip

آناتومی‌ و كینزیولوژی‌ مفصل‌ Hip

دانلود فایل

آناتومی‌ و كینزیولوژی‌ مفصل‌ Hip آناتومی‌ و كینزیولوژی‌ مفصل‌ Hip كینزیولوژی‌ مفصل‌ هیژ یك‌ نمونه‌ از مفاصل‌ Ball and Socket در بدن‌ می‌باشد كه‌ دارای‌ سه‌درجه‌ آزادی‌ و سه‌ محور حركتی‌ می‌باشد كه‌ محورهای‌ حركتی‌ مفصل‌ هیژ شامل‌ مواردزیر می‌باشد: محور عرضی‌ Transverse كه‌ در صفحة‌ فرونتال‌ قرار دارد و حركت‌ flex و extحول‌ ان‌ انجام‌ می‌شود. محور عمودی‌ Vertical كه‌ در وضعیت‌ نوترال‌ مفصل‌ منطبق‌ با محور مكانیكال‌اندام‌ تحتانی‌ می‌باشد و حركت‌ Rot حول‌ آن‌ انجام‌ می‌شود. محور قدامی‌ خلفی‌ Ant. post كه‌ در وضعیت‌ ساژینال‌ قرار دارد و حركت‌ Abd وAdd حول‌ آن‌ انجام‌ می‌شود. علاوه‌ بر این‌ سه‌ محور دو محور دیگر نیز در اندام‌ تحتانی‌وجود دارد. محور مكانیكال‌ mechanical این‌ محور از مركز مفاصل‌ اندام‌ تحتانی‌ میگذرد و به‌طور نرمال‌ با محور آناتومیك‌ ران‌ كه‌ از میان‌ تندی‌ خمود می‌گذرد زاویه‌ای‌ تشكیل‌ می‌دهدحدود 7-5 علت‌ ایجاد این‌ زاویه‌ فاصله‌ است‌ كه‌ بین‌ سر خمور و تند خمور بواسطه‌ی‌گردن‌ خمود ایجاد شده‌ است‌. در ناحیه‌ی‌ ساِ پا محور مكانیكال‌ و محور آناتومیك‌ بر هم‌منطبق‌ می‌باشند. محور آناتومیك‌: این‌ محور در امتداد استخوانهای‌ اندام‌ مربوطه‌ می‌باشد محورآناتومیك‌ ران‌ و ساِ پا در امتداد هم‌ نمی‌باشند بلكه‌ با هم‌ زاویه‌ای‌ می‌سازند كه‌ به‌ طرف‌خارج‌ باد می‌شود و بنا زاویه‌ والگوس‌ فیزیولوژیك‌ (valgas angle) نامیده‌ می‌شود. مفصل‌ هیژ از دو سطح‌ مفصلی‌ ساخته‌ شده‌ است‌ حفرة‌ استابولوم‌ و سر استخوان‌خمود. خمود: بزرگترین‌ و قویترین‌ استخوان‌ بدن‌ است‌. سر استخوان‌ خمود حدود 23 سطح‌یك‌ كره‌ را می‌سازد و به‌ قطر 4 تا 5 سانتیمتر است‌. سر خمود به‌ طور كامل‌ توسط‌غضروف‌ مفصلی‌ پوشیده‌ شده‌ است‌. به‌ جز قسمت‌ كوچكی‌ در مركز آن‌ به‌ نام‌ Fovea كه‌محل‌ اتصال‌ لیگامان‌ Teres می‌باشد. غضروف‌ مفصلی‌ سر خمور در قسمت‌ داخلی‌ وفوقانی‌ ضخیمتر است‌ تا قسمت‌ peripheral سر خمود بواسطه‌ی‌ گردن‌ خمود به‌ طورمایل‌ به‌ طرف‌ داخل‌، بالا و جلو متوجه‌ است‌. استابولوم‌: در سح‌ خارجی‌ استخوان‌ لگن‌ قرار دارد. درست‌ مثل‌ فیوژن‌ سه‌استخوان‌ ایسكیوم‌، ایلیوم‌ و پومیس‌ استابولوم‌ تقریبا به‌ اندازه‌ یك‌ نیمكره‌ می‌باشد و فقط‌قسمت‌ محیطی‌ ل‌آن‌ كه‌ به‌ شكل‌ نعل‌ اسب‌ است‌ دارای‌ پوشش‌ غضروفی‌ می‌باشد. قسمت‌مركزی‌ آن‌ بنام‌ حفره‌ی‌ استابولار (acetabular fossal) می‌باشد و فاقد پوشش‌ غضروفی‌می‌باشد و توسط‌ بافت‌ چربی‌ و لیگامان‌ ترس‌ پوشیده‌ است‌. قسمت‌ محیطی‌ آن‌ كه‌ دارای‌پوشش‌ غضروفی‌ می‌باشد در طرف‌ پائین‌ توسط‌ یك‌ بریدگی‌ عمیق‌ بنام‌ acetabularnothch قطع‌ شده‌ است‌ و به‌ آن‌ شكل‌ یك‌ نعل‌ اسب‌ داده‌ است‌. عمق‌ حفرة‌ استابولوم‌ توسط‌یك‌ لیدی‌ فیبروكارتیلاژی‌ به‌ نام‌ acetabulum labrum  زیاد شده‌ است‌. این‌ لابودم‌ علاوه‌بر افزایش‌ عمق‌ حفره‌، به‌ نحوی‌ است‌ كه‌ سرخمود را دربر می‌گیرد و به‌ نگهداری‌ سرخموددر داخل‌ حفره‌ كمك‌ می‌نماید. غضروف‌ مفصلی‌ حفرة‌ استابولوم‌ در قسمت‌ خارجی‌ (به‌خصوص‌ فوقانی‌) ضخیمتر از قسمت‌ مركزی‌ می‌باشد. استابولوم‌ به‌ سمت‌ خارج‌، پایین‌ وجلو متوجه‌ است‌. در یك‌ مقطع‌ عمودی‌ از استابولوم‌ دیده‌ می‌شود كه‌ حفره‌ی‌ مزبور به‌طرف‌ پایین‌ متوجه‌ است‌ و زاویه‌ای‌ حدوده‌ ْ40-30 با صفحه‌ی‌ افقی‌ می‌سازد بطوریكه‌قسمت‌ فوقانی‌ حفره‌ مثل‌ سقفی‌ روی‌ سر خمود را می‌پوشاند. این‌ پوشش‌ و این‌ زاویه‌ فوِدر استابیلیتی‌ مفصل‌ نقش‌ مهمی‌ را دارد و میزان‌ آن‌ را توسط‌ زاویه‌ (W)wiberg اندازه‌می‌گیرند كه‌ حدود ْ30 می‌باشد. سقف‌ حفرة‌ استابولوم‌ در زمان‌ W.B بیشترین‌ فشار را تحمل‌ می‌نماید، در نتیجه‌ هم‌غضروف‌ مفصلی‌ استابولوم‌ و هم‌ سرخمور در قسمت‌ فوقانی‌ از همه‌ ضخیمتر می‌باشد. زاویه‌های‌ خمور: دو زاویه‌ بین‌ گردن‌ خمور و تند خمور وجود دارد. در سیر تكاملی‌،تندی‌ خمور، تنه‌ی‌ خمور به‌ تدریج‌ ext , med Rot , Add می‌شود، درحالیكه‌ سر و گردن‌خمور در وضعیت‌ اولیه‌شان‌ باقی‌ می‌مانند. Add تنه‌ خمود نسبت‌ به‌ سر و گردن‌ آن‌،اندامهای‌ تحتانی‌ را در زمان‌ ایستادن‌ روی‌ دوپا در وضعیت‌ موازی‌ قرار می‌دهد، medRot تند خمور، موندیلهای‌ خمور را در وضعیتی‌ متوجه‌ به‌ جلو قرار می‌دهد. ایجاد این‌زاویا ناشی‌ از انتقال‌ از حالت‌ چهار دست‌ و پا به‌ حالت‌ ایستاده‌ روی‌ دوپا می‌باشد. a – در صفحه‌ فرونتال‌: در صفحه‌ی‌ فرونتال‌ گردن‌ خمور و تنه‌ی‌ خمود با هم‌زاویه‌ای‌ می‌سازند بنام‌ Neck – To – Shaft angle این‌ زاویه‌ ناشی‌ از ext , Add تندخمور نسبت‌ به‌ گردن‌ آن‌ می‌باشد كه‌ بتدریج‌ ایجاد شده‌ است‌. در نوزادان‌ این‌ زاویه‌ حدودْ150 می‌باشد. به‌ مرور زمان‌ به‌ علت‌ فشار وزن‌ در زمان‌ ایستادن‌ این‌ زاویه‌ كم‌ می‌شودبطوریكه‌ در بالغین‌ این‌ زاویه‌ حدود ْ125 و در افراد مسن‌ تا 120 هم‌ می‌رسد. در صورتیكه‌این‌ زاویه‌ بیشتر از حد نرمال‌ خود شود آن‌ را بنام‌ coxa valga و اگر كمتر از حد نرمال‌خود باشد به‌ coxa vara می‌گویند. در صفحه‌ افقی‌ یا عرضی‌: در این‌ صفحه‌ بین‌ گردن‌ خمور و محور عرضی‌توندیلهای‌ خمور زاویه‌ای‌ ایجاد شده‌ است‌ بنام‌ زاویه‌ی‌ anteversion یا زاویة‌ torsion این‌زاویه‌ حدود ْ12 در بالغین‌ می‌باشد. این‌ زاویه‌ براثر med Rot تند خمور نسبت‌ به‌ سر وگردن‌ آن‌ ایجاد شده‌ است‌. ارتباط‌ بین‌ سطوح‌ مفصلی‌ هیپ‌: در وضعیت‌ نوترال‌ ایستاده‌ سرخمور كاملاً توسط‌حفره‌ی‌ استابولوم‌ پوشیده‌ نمی‌شود و قسمت‌ قدامی‌ فوقانی‌ سر بدون‌ پوشش‌ می‌باشد.این‌ عدم‌ تطابق‌ سطوح‌ مفصلی‌ به‌ خاطر این‌ است‌ كه‌ محورهای‌ حفرة‌ استابولوم‌ و گردان‌خمور در امتداد هم‌ نمی‌باشند. برای‌ اینكه‌ سر كاملاً در داخل‌ حفره‌ جای‌ بگیرد بایستی‌خود وضعیت‌ چهار دست‌ و پا به‌ خود بگیرد. و این‌ خود دلیلی‌ بر این‌ می‌باشد كه‌ انسان‌ ازحالت‌ چهار دست‌ و پا به‌ حالت‌ ایستاده‌ تكامل‌ یافته‌ است‌. ساختمان‌ داخلی‌ خمور و پلریس‌ خمور: بافت‌ و ساختمان‌ داخلی‌ خمور ناشی‌ از تطابق‌ این‌ استخوان‌ با استرس‌های‌مكانیكی‌ است‌ كه‌ بر آن‌ وارد می‌شود. در جهت‌ این‌ تطابق‌، یك‌ سری‌ ترابكولهای‌ استخوانی‌در امتداد خطوی‌ نیروی‌ وارده‌، شكل‌ گرفته‌ است‌. در انتهای‌ فوقانی‌ خمور (یعنی‌ سر وگردن‌ خمور) در سیستم‌ ترابكولی‌ ماژور و دو سیستم‌ ترابكولی‌ فرعی‌ وجود دارد. وزن‌بدن‌ كه‌ از طرطق‌ استابولوم‌ روی‌ سر خمور وارد می‌شود باعث‌ ایجاد یك‌ Bending forceمی‌شود كه‌ تمایل‌ دارد زاویه‌ بین‌ گردن‌ و تنه‌ خمور را كم‌ كند و یا به‌ عبارتی‌ باعث‌شكستگی‌ در محل‌ اتصال‌ گردن‌ به‌ تنه‌ شود. این‌ نیروی‌ Bending در قسمت‌ تحتانی‌ گردن‌ایجاد یك‌ Compressive stress و در قسمت‌ فوقانی‌ گردن‌ ایجاد یك‌ tensile stress می‌كند. سیستم‌ ترابكولار داخلی‌ در جهت‌ نیروهای‌ كمپرسیو می‌باشد و سیستم‌ ترابكولارخارجی‌ در امتداد خطوی‌ نیروی‌ tensile قرار دارد، سیستم‌ ترابكولار فرعی‌ در برابرنیروهای‌ tensile ناشی‌ از انقباض‌ عضلات‌ Abd هیپ‌ مقاومت‌ می‌كنند سیستم‌ ترابكولار ساكرواستابولار: از مفاصل‌ ساكروایلیاك‌ تا سرخمور كشیده‌شده‌ است‌ كه‌ خود شامل‌ دو دسته‌ می‌باشد، دسته‌ی‌ اول‌ در امتداد با سیستم‌ ترابكولی‌ماژور خارجی‌ سر و گردن‌ خمور می‌باشد و دسته‌ دوم‌ در امتداد سیستم‌ ترابكولی‌ ماژورداخلی‌ سر و گردن‌ خمور قرار دارد. آنالیز نیروهای‌ استاتیك‌ وارد بر عناصر استخوانی‌: در حالت‌ ایستادن‌ روی‌ دوپا: در این‌ حالت‌ وزن‌ بالاتنه‌ HAT در فاصله‌ای‌ ازاندامهای‌ تحتانی‌ وارد می‌شود و باعث‌ ایجاد یك‌ Bending force در روی‌ هر دو خمورمی‌شود. علت‌ این‌ فاصله‌، وجود گردن‌ خمور می‌باشد كه‌ محور آناتومیك‌ خمور را ازمحور مكانیكال‌ اندام‌ تحتانی‌ دور می‌كند، در این‌ حالت‌ نیروی‌ وزنی‌ كه‌ روی‌ هر سه‌ خموردر هر طرف‌ وارد می‌شود حدود نصف‌ وزن‌ HAT می‌باشد یعنی‌ حدود 13 كل‌ وزن‌ بدن‌. در حالت‌ ایستادن‌ روی‌ یك‌ پا: در این‌ حالت‌ میزان‌ lood روی‌ سر خمور خیلی‌ بشتراز حالت‌ قبل‌ است‌ چون‌ اولاً وزن‌ پای‌ طرف‌ مقابل‌ هم‌ اضافه‌ شده‌ است‌ و در ضمن‌ از همه‌مهمتر این‌ كه‌ نیروی‌ Compresive ناشی‌ از انقباض‌ عضلات‌ Abd هیپ‌ كه‌ جهت‌ حفظ‌تعادل‌ هیپ‌ و لگن‌ وارد عمل‌ شده‌اند، هم‌ اضافه‌ شده‌ است‌ در نتیجه‌ كل‌ نیروی‌ وارد بر سرخمور حدود 5/2 برابر كل‌ وزن‌ بدن‌ می‌باشد. كپسول‌ مفصلی‌، كپسول‌ مفصل‌ هیپ‌ بسیار قوی‌ و ضخیم‌ می‌باشد. كه‌ اتصالات‌ كپسول‌. در سمت‌ داخل‌ به‌ لبة‌ حفرة‌ استابولوم‌، لیگامان‌ عرضی‌ و سطح‌خارجی‌ لابروم‌ استابولوم‌ متصل‌ می‌شود. در سمت‌ خارج‌. در سمت‌ خارج‌ به‌ محیط‌ غضروف‌ مفصلی‌ سر خمور متصل‌نمی‌شود بلكه‌ اتصالاتش‌ به‌ این‌ صورت‌ است‌: در جلو. در امتداد خث‌ ابنترتروكانتریك‌ در عقب‌: در محل‌ اتصال‌ ثلث‌ میانی‌ و خارجی‌ گردن‌ خمور و نه‌ به‌ كوست‌اینترتروكانتریك‌. انتهای‌ اتصال‌ در سمت‌ بالای‌ ناودان‌ اوبتراتور خارجی‌ می‌باشد. كپسول‌ مفصلی‌ از 4 دسته‌ فیبر ساخته‌ شده‌ است‌.

 • سمینار برق بررسی روشهای كنترل پدیده سرج در كمپرسورها

  سمینار برق بررسی روشهای كنترل پدیده سرج در كمپرسورها دانلود فایل سمینار برق بررسی روشهای كنترل پدیده سرج در كمپرسورها لطفا از این پروژه در راستای تکمیل تحقیقات خود و در صورت کپی برداری با ذکر منبع استفاده نمایید. چکیده:…

 • پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین

  پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین دانلود فایل پایان نامه گسترش متودولوژی افزایش ایمنی جاده ها با رویکرد آموزش و اجرای قوانین چکیده: یافته‌های مطالعه نشان می‌دهد برای جلوگیری ازحوادث ترافیكی، مهارتخلف…

 • مقاله درباره یونیكس

  مقاله درباره یونیكس دانلود فایل مقاله درباره یونیكس مقدمه كوچك زیباست . این اساس یونیكس است. برای درك مفهوم این جمله باید سیستم عاملهای نسل سوم را ( كه یونیكس نیز از آنهاست) به یاد آورید . سیستم های دایناسورواری…

 • پروژه کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی

  پروژه کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی,پروژه کارافرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی,توجیه اقتصادی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی,دانلود پروژه فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه فرنگی,دانلود کارآفرینی فرآیند تولید كنسرو و رب گوجه…

 • پایان نامه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت

  پایان نامه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت دانلود فایل پایان نامه  بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر آموز شهرستان مینودشت  پایان نامه بررسی نقش خانواده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دیر…

 • ترجمه افزایش صلاحیت استخدام دانش¬آموخته در ورزش

  به همراه ترجمه شکل و جدول,ترجمه افزایش صلاحیت استخدام دانش¬آموخته در ورزش,ترجمه انگلیسی به فارسی، دانشگاه، پژوهش,مقاله انگلیسی به همراه مقاله فارسی در قالب آفیس قابل ویرایش دانلود فایل نمونه ترجمه به منظور افزایش صلاحیت استخدام فارغ­التحصیلان در بیشتر ورزشها…

 • مقاله ورزش از نظـر اسـلام

  مقاله ورزش از نظـر اسـلام دانلود فایل [4]

 • خط مونتاژ موتور نیسان

  خط مونتاژ موتور نیسان دانلود فایل خط مونتاژ موتور نیسان  مقدمه شستشو و بادگیری ایستگاه فرعی سرسیلندر مرحله مونتاژ: كاسه نمد گیت سوپاپ و مجموعه سوپاپ و فنر سوپاپ و شمع‌ها مرحله مونتاژ: اسبكها بر روی میل اسبك و مونتاژ…

 • تحقیق فرودوسی و انگیزه او

  تحقیق فرودوسی و انگیزه او دانلود فایل تحقیق فرودوسی و انگیزه او چكیده شاهنامه تبارنامه ملت كهن ماست كه از دیر باز نقل مجلس و محفل ایرانیان بوده است و همواره خصلتهای ایرانین را همچون دلیری، آزادگی، یكتا پرستی، میهن…

 • مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار

  پروژه بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار,تحقیق بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار,دانلود تحقیق بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار,مقاله بررسی مجموعه قوانین بورس و اوراق بهادار دانلود فایل [8]

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی زنان

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی زنان دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش توانمندسازی زنان در 22 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • گزارش کارآموزی مکانیک خودرو

  خودرو,دانلود گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,کاراموزی مکانیک خودرو,کارورزی مکانیک خودرو,گزارش کارآموزی مکانیک خودرو,گزارش کاراموزی مکانیک خودرو,مکانیک دانلود فایل گزارش کارآموزی مکانیک خودرو در 78 صفحه ورد قابل ویرایش مقدمه نظر به این که علم مکانیک رونق خوبی در کشور داشته است…

 • پرسشنامه کمال گرایی اهواز

  پرسشنامه کمال گرایی اهواز دانلود فایل پرسشنامه کمال گرایی اهواز منابع نجاریان،بهمن،عطاری، یوسف،و زرگر،یداله(1378). استانداردسازی آزمون کمال‏گرایی (APS) در دانشجویان دانشگاه شهید چمران و دانشگاه آزاد واحد اهواز.طرح پژوهشی با نظارت معاونت پژوهشی دانشگاه‏ شهید چمران هرمزی‏نژاد،علی (1380). استانداردسازی آزمون…

 • تحقیق میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان

  تحقیق میزان منبع کنترل درونی و بیرونی دانش آموزان,دانلود مقاله اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان دانلود فایل بخشهایی از متن: چکیـده در این پژوهش ابتدا به نوعی اختلال رفتاری کودکان و نوجوانان به نام میزان منبع کنترل درونی و بیرونی…

 • کاراموزی خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپایی اسكلت فلزی ، اجرای سقف ساختمان با تیرچه و بلوك

  کاراموزی خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق ، برپای دانلود فایل کاراموزی خاك برداری ، اجرای فنداسیون ، نصب صفحات زیر ستون ، ساخت تیر و ستون از ورق…

 • مقاله مدیریت بحران

  مدیریت بحران,مقاله مدیریت بحران دانلود فایل مقاله مدیریت بحران فهرست مطالب تعریف مدیریت بحران نظریه تعادل در مدیریت بحران منابع ............................................... چکیده: مدیریت بحران دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای…

 • هرزکاری اینترنتی یا cyberslacking چیست؟

  cyberslacking,دانلود,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق هرزکاری اینترنتی یا cyberslacking چیست؟,دانلود طرح توجیهی,دانلود فایل,دانلود کتاب,دانلود گزارش کارآموزی,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی,هرزکاری اینترنتی,هرزکاری اینترنتی یا cyberslacking چیست؟ دانلود فایل دانلود تحقیق هرزکاری اینترنتی یا…

 • گزارش کارآموزی مواد شوینده

  دانلود گزارش کارآموزی مواد شوینده,شوینده,کاراموزی مواد شوینده,کارورزی مواد شوینده,گزارش کارآموزی مواد شوینده,گزارش کاراموزی مواد شوینده,مواد دانلود فایل گزارش کارآموزی مواد شوینده در 63 صفحه ورد قابل ویرایش فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول آشنایی با مکان کارآموزی 2 فصل دوم…

 • پایان نامه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین

  پایان نامه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین دانلود فایل پایان نامه پیاده سازی وب سایت آزمون آنلاین چکیده طراحی و پیاده سازی وب سایت آزمون آن لاین  با گسترده شدن فناوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور…

 • کارآموزی حسابداری

  حسابداری,کارآموزی حسابداری دانلود فایل کارآموزی حسابداری مقدمه در نظام عالی آموزش کشور ما یکی از دوره هایی که برای دانشجویان در جهت ارتقای سواد و مهارت آنها در نظر گرفته اند دوره کارآموزی است این دوران به نظر من یکی…

 • فایناس

  دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پاورپوینت فایناس,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,فایناس,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل دانلود پاورپوینت فایناس تامین مالی میان مدت (فایناس ) از محل قراردادهای مالی منعقده با بانکهای…

 • مقاله هویت ملی و راهكارهای آن

  مقاله هویت ملی و راهكارهای آن دانلود فایل مقاله هویت ملی و راهكارهای آن فهرست: ارایه راهکارهای حفظ هویت ملی و اسلامی مهمترین وظیفه محققان است هویت ملی مذهبی ایرانیان  ارتباط هویت ایرانی وتشیع  هویت ملی ایرانیان ازنگاهی دیگر  مهم…

 • تحقیق بیماری M.S

  تحقیق بیماری M.S,تحقیق بیماری MS دانلود فایل تحقیق بیماری M.S شرح بیماری M.S از بیماریهای شایع سیستم عصبی مرکزی در انسان و یک بیماری خود ایمنی است. این بیماری به صورت مزمن خود را نشان می‌دهد. M.S اغلب ، بالغین…

 • گیاه شناسی

  گیاه شناسی دانلود فایل مقدمه گیاه (Plant) در زیست شناسی معمولا" به یک موجود زنده درحوزه رده بندی گیاهان اطلاق می شود. شاید در کاربردهای روزمره این واژه آنچنانکه درذیل تعریف شده بکار نرود. مشکلات موجود برای تعریف تعریف کلمه…

 • آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000

  آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و استاندارد PMBOK2000,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود کتاب,دانلود مدیریت,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل آشنایی مقدماتی با استانداردهای مدیریت پروژه و…

 • بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان

  بررسی افت تحصیلی دانش آموزان,بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان,تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری دانش آموزان دانلود فایل بررسی تاثیر اختلافات خانوادگی در میزان یادگیری و افت تحصیلی دانش آموزان مقدمه بدون تردید…

 • بیماری سارس چیست

  بیماری سارس چیست دانلود فایل بیماری سارس چیست سندرم حاد تنفسی SARS(severe .acute) از انواع بیماریهای دستگاه تنفسی است كه اخیرا در آسیا شمال افریقا، وارد یا شیوع پیدا كرده است. علائم و نشانه های وجود سارس چیست؟ این بیماری…

 • پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

  پایان نامه نبرد سلطان سنجر,پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز,دانلود پایان نامه سلطان سنجر با ترکان غز,دانلود سلطان سنجر با ترکان غز,سلطان سنجر با ترکان غز,نبرد سلطان سنجر با ترکان غز دانلود فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر…

 • گزارش كارآموزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری

  تخصصی,توسعه,حمایت,دانلود گزارش کارآموزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری,سرمایه گذاری,شركت,صندوق,کاراموزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری,کارورزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری,گزارش كارآموزی شركت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه…

 • بررسی گیاه کاهو به صورت لاتین

  بررسی گیاه کاهو به صورت لاتین,دانلود آهنگ,دانلود اندروید,دانلود پاورپوینت,دانلود پایان نامه,دانلود پرسشنامه,دانلود پروژه,دانلود سریال,دانلود فایل,دانلود فیلم,دانلود مقاله,دانلود نرم افزار,دانلود نمونه سوالات,کار در منزل,کسب درآمد اینترنتی دانلود فایل Lettuce, Lactuca sativa, is a leafy herbaceous annual or biennial plant in the…

 • مقاله نقش عدل در اسلام

  بررسی نقش عدل در اسلام,مقاله نقش عدل در اسلام دانلود فایل بررسی نقش عدل در اسلام دومین اصل از اصول دین مبین اسلام، « عدل» است. برای عدل، چندین معنی ذكر شده است كه در ذیل، فهرست وار، بیان می…

 • مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی

  مقاله اقتصاد,مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی دانلود فایل مقاله جهانی سازی و رابطه عملكرد دولتی  بانك جهانی، اعتبار و تجارت مقدمه حمایت فعال انسیتوهای غربی (نظیر بانك جهانی, ناتو, صندوق بین المللی پول, سازمان تجارت جهانی, سازمان ملل)…

 • پایان نامه بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه‌ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ‌نزن استیلی

  بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه‌ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ‌نزن استیلی,پایان نامه بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی بین دانه‌ای و خوردگی توام با تنش در فولادهای زنگ ‌نزن استیلی,دانلود پروژه بررسی دو نوع خوردگی، خوردگی…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش اضطراب رایانه در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع…

 • عوامل مؤثر در انتخاب رنگ

  عوامل مؤثر در انتخاب رنگ دانلود فایل عوامل مؤثر در انتخاب رنگ «اثر رنگ در فرش» عوامل مؤثر در انتخاب رنگ   تأثیر سن در انتخاب رنگ   محل زندگی   تفاوت انتخاب رنگ در شهر و روستا   فرهنگ…